Top Panel
Ponedjeljak 10 Kol 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora (GKŽ 55 11)

 

 

 

Na temelju odredbi iz članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (''Narodne novine'' broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,  38/09 i 153/09), članka 6. stavka 5., članka 33. i članka 42. stavka 2. Zakona o zakupu poslovnog prostora (''Narodne novine'' 125/11) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' 21/09) Općinsko vijeće Općine Rakovica, na 30. sjednici održanoj dana 28.12.2011. godine donosi

 

O D L U K U

o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Rakovica

 

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način upravljanja poslovnim prostoromu vlasništvu Općine Rakovica i pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine Rakovica, kao i poslovnog prostora na kojem Općina Rakovica ima pravo raspolaganja ili korištenja, zasnivanje i prestanak zakupa, međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika poslovnog prostora, te druga pitanja vezana za korištenje, uporabu i raspolaganje poslovnim prostorom.

 

Članak 2.

Poslovnim prostorom u smislu ove Odluke smatraju se:
               - poslovne zgrade,
               - poslovne prostorije,
               - garaže i garažna mjesta.
Poslovnom zgradom smatra se zgrada namijenjena za obavljanje poslovnih djelatnosti ako se pretežnim dijelom koristi u tu svrhu.
Poslovnom prostorijom smatra se jedna ili više prostorija namijenjenih obavljanju poslovne djelatnosti jednog korisnika, koje u pravilu čine jednu građevinsku cjelinu i imaju zaseban glavni ulaz, bez obzira da li se nalaze u stambenoj ili poslovnoj cjelini.

Garaža je prostor za smještaj vozila.

Garažno mjesto je prostor za smještaj vozila u garaži.

Poslovnim prostorom se smatraju i otvoreni prostori koji se nalaze u sklopu poslovnog prostora, ako služe za obavljanje poslovne djelatnosti.

Pravo nazadkupnje u smislu ove Odluke je pravo prodavatelja na kupnju poslovnog prostora, po kupoprodajnoj cijeni po kojoj je i prodan, u slučaju da kupac u istom prostoru prestane obavljati djelatnost.

Pod sadašnjim zakupnikom u smislu članka 33. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (u daljnjem tekstu: Zakon) smatra se zakupnik poslovnoga prostora koji ima sklopljen ugovor o zakupu i koji obavlja u tom prostoru dopuštenu djelatnost, ako taj prostor koristi bez prekida u trajanju od najmanje 5 godina.

Pod sadašnjim korisnikom u smislu članka 33. Zakona smatra se i korisnik poslovnoga prostora koji nema sklopljen ugovor o zakupu i koji obavlja u tom prostoru dopuštenu djelatnost, a protiv kojega se ne vodi postupak radi ispražnjena i predaje poslovnoga prostora te koristi taj prostor bez prekida u trajanju od najmanje 5 godina.

 

 

Članak 3.

U svrhu utvrđivanja visine zakupnine, određuju se zone atraktivnosti.

Za područje Općine Rakovica utvrđuju se 2 zone koje obuhvaćaju:

              

I ZONA obuhvaća naselje Rakovica i Grabovac.


II ZONA obuhvaća sva ostala naselja na području Općine Rakovica.

 

Prema vrstama djelatnosti poslovni prostor se kategorizira u 5 grupa djelatnost i to:

               I grupa    - ugostiteljstvo

               II grupa   - trgovina

               III grupa  - uredske i sl.

               IV grupa  - zanatstvo

               V grupa   - skladišni prostor

 

Članak 4.

Poslovnim prostorom u vlasništvu Općine Rakovica upravlja Općinski načelnik na način propisan Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Odlukom.

 

Članak 5.

Za provedbu odredaba ove Odluke nadležan je Općinski načelnik koji:

 1. utvrđuje zakupninu,
 2. donosi upute za provedbu natječaja,
 3. donosi zaključak u svezi korištenja poslovnih prostora u vlasništvu Općine,
 4. imenuje Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu prostora,
 5. donosi suglasnost o podzakupu i proširenju djelatnosti koje se obavljaju u poslovnim prostorima,
 6. donosi i druge potrebite akte sukladno ovoj Odluci i Zakonu.

 

TRAJANJE ZAKUPA

 

Članak 6.

Poslovni prostor može se dati u zakup na određeno vrijeme, fizičkim i pravnim osobama, u trajanju najmanje jednu, a najduže deset godina.

 

 

OVLAŠTENA TIJELA U SVEZI  DAVANJA U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

 

Članak 7.

Poslove u svezi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Rakovica obavljaju Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel.

 

Članak 8.

Općinski načelnik:
- utvrđuje namjenu i način korištenja poslovnih prostora,
- raspisuje i objavljuje natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora,
- donosi odluku o odabiru najpovoljnije ponude u zakup
- donosi odluku o odustanku, odnosno raskidu ugovora o zakupu,
- donosi odluku o mogućnosti obavljanja druge djelatnosti, proširenju ili smanjenju opsega djelatnosti u određenom poslovnom prostoru,
- obavlja druge poslove predviđene ovom Odlukom.

 

Članak 9.

Jedinstveni upravni odjel:
- vodi evidenciju poslovnih prostora, zakupnika i ugovora o zakupu,
- obavlja poslove u vezi sa zaključivanjem ugovora,
- prati plaćanje zakupnina i poduzima mjere za naplatu ,
- obavlja nadzor namjenskog korištenja poslovnih prostora od strane zakupnika,
- utvrđuje uvjete za pokretanje postupka i pokreće postupak za iseljenje osoba koje su bespravno u poslovnim prostorima,
- pokreće postupak za prestanak ugovora o zakupu,
- preuzima posjed i obavlja predaju posjeda poslovnog prostora,
- prilikom primopredaje poslovnog prostora sastavlja zapisnik u koji se unose podaci o stanju poslovnog prostora,
- prati stanje uređenja i održavanja poslovnog prostora te poduzima mjere za uređenje i održavanje poslovnih prostora,
- priprema tekst javnog natječaja,
- izrađuje prijedlog ugovora o zakupu za Općinskog načelnika,
- vodi ostale administrativne poslove vezano uz zakup poslovnog prostora.

 

Članak 10.

Poslove u svezi davanja u zakup, a osobito provedbe postupka natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu pravnih osoba kojih je vlasnik ili pretežiti vlasnik Općina Rakovica, obavljaju nadležna tijela tih pravnih osoba utvrđena njihovim aktima uz odgovarajuću primjenu odredaba ove Odluke te sukladno Zakonu.

 

NAČIN ZASNIVANJA ZAKUPA

 

Članak 11.

Poslovni prostor daje se u zakup, putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj) i to prikupljanjem pismenih ponuda u zatvorenim omotnicama.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklapa se bez javnog natječaja kada ga sklapaju međusobno Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općega, gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, zakupodavac će sadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu, na određeno vrijeme – ne dulje od 5 godina.

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 3. ovoga članka u roku od 30 dana, zakupni odnos je prestao istekom roka na koji je ugovor sklopljen, a zakupodavac će, nakon stupanja u posjed tog poslovnoga prostora raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora u kojem početni iznos zakupnine ne može biti manji od iznosa zakupnine koji je ponuđen sadašnjem zakupniku iz stavka 3. ovoga članka, ako će se u prostoru nastaviti obavljanje iste djelatnosti.

U slučaju iz stavka 4. ovoga članka prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji (''Narodne novine'' broj 174/04, 92/05, 2/07 – Odluka Ustavnog suda, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 i 55/11) koje sudjeluju i udovoljavaju uvjetima iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine, te ako nisu korisnici mirovine ostvarene prema tom Zakonu.

Osobe iz stavka 5. ovog članka prvenstveno pravo pri zakupu poslovnog prostora mogu ostvariti samo jednokratno.

 

Članak 12.

Odluku o raspisivanju natječaja donosi Općinski načelnik, osim za poslovni prostor pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine, a za koje odluku donosi nadležno tijelo utvrđeno aktima te pravne osobe.

 

Članak 13.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i na internet stranici Općine, a može se objaviti i u dnevnom tisku.

Objava sadržava slijedeće:

 1. adresu, namjenu i površinu poslovnog prostora,
 2. postojanje prvenstvenog prava,
 3. vrijeme za koje se poslovni prostor daje u zakup,
 4. vrijeme i mjesto otvaranja pismenih ponuda,
 5. početni iznos mjesečne zakupnine,
 6. iznos pologa za ozbiljnost ponude koji treba položiti svaki sudionik, a koji iznos određuje Općinski načelnik, rok i način plaćanja,
 7. rok do kojeg se može podnijeti pismena ponuda u javnom natječaju,
 8. dan i sat kada se može pogledati poslovni prostor,
 9. odredbu da na javnom natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji je zakupnik poslovnog prostora Općine Rakovica, a koji ne ispunjava obveze iz ugovora o zakupu ili ih neuredno ispunjava,
 10. odredbu da je punomoćnik natjecatelja (fizičke ili pravne osobe)  dužan najkasnije do održavanja javnog natječaja Povjerenstvu dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu od javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika), ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati natječaju,
 11. odredbu da je najpovoljniji ponuđač dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana provedenog natječaja preuzeti poslovni prostori i sklopiti Ugovor o zakupu. Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne postupi po navedenom bez opravdanog razloga, smatrat će se da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu, te će se objava za javni natječaj za predmetni poslovni prostor ponoviti.
 12. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati pravna ili fizička osoba koja je već stekla pravo zakupa za prostor koji je predmet natječaja, a koje pravo nije realizirala, odnosno ako je odustala od ugovora o zakupu za navedeni prostor.
 13. odredbu da zakupnik u zakup uzima poslovni prostor u viđenom stanju, rok u kojem ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku, te početka plaćanja zakupnine.
 14. odredbu o obvezi dostavljanja potvrde da ponuđač nema dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu, Karlovačkoj županiji, Općini Rakovica ili prema pravnim osobama u kojima udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu, odnosno osnivačko pravo ima Općina Rakovica, po bilo kojoj osnovi, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.

 

Članak 14.

Povjerenstvo za provedbu natječaja prikuplja ponude i predlaže najpovoljnije ponuđače.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

Administrativne i stručne poslove za Povjerenstvo i Općinskog načelnika obavljat će Jedinstveni upravni odjel.

 

Članak 15.

Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona koja udovoljava općim i posebnim uvjetima natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos zakupnine.

 

Članak 16.

Prikupljanje pismenih ponuda provodi se dostavom ponuda putem pošte ili predajom istih u pisarnicu u zatvorenoj omotnici uz naznaku: „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ“.
Ponuda obvezno sadrži:

 1. ime i prezime, odnosno tvrtku ili naziv ponuditelja s naznakom prebivališta odnosno sjedišta,
 2. oznaku poslovnog prostora,
 3. ponuđenu mjesečnu zakupninu.


Uz ponudu se prilaže:

 1. dokaz o državljanstvu odnosno upisu u odgovarajući registar,
 2. dokaz o plaćenom pologu za ozbiljnost ponude,
 3. ovlaštenje, odnosno punomoć (za ovlaštene predstavnike, odnosno opunomoćenike),
 4. dokaz o prvenstvenom pravu, ako isto postoji,
 5. ostali dokazi.

 

Članak 17.

Otvaranje i razmatranje prispjelih ponuda provodi Povjerenstvo na mjestu i u vrijeme određeno obavljenim natječajem.

Na početku otvaranja ponuda utvrđuje se koliko je ponuda prispjelo i koji su od ponuditelja nazočni.

Po utvrđenju iz prethodnog stavka, pristupa se otvaranju omotnica, utvrđivanju pravovremenosti i potpunosti ponude te čitanju sadržaja svake ponude.

Nepotpune i nepravovremene ponude Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje već će odmah zapisnički utvrditi njihovu nevaljanosti i donijeti odluku o odbacivanju takvih ponuda.

Ponude koje se utvrde kao valjane, Povjerenstvo razmatra poredbom ponuđenih zakupnina te zapisnički utvrđuje koju ponudu smatra najpovoljnijom.

Ako se na natječaj dostavi samo jedna ponuda, koja se ocijeni kao valjana i pravovremena, Povjerenstvo utvrđuje tu ponudu u početnoj visini kao najpovoljniju.

Ako je za isti poslovni prostor prispjelo više valjanih najpovoljnijih ponuda raznih ponuditelja koje su istovjetne glede ponuđene zakupnine, Povjerenstvo će usmenim nadmetanjem između takvih ponuditelja utvrditi koja je ponuda najpovoljnija.

Ako su takvi ponuditelji nazočni sjednici, usmeno nadmetanje provodi se odmah po otvaranju svih prispjelih ponuda.

U slučaju izostanka kojeg od ponuditelja s valjanom istovjetnom ponudom, usmeno nadmetanje provest će Povjerenstvo u vrijeme i na mjestu koje će odrediti naknadno, te o tome izvijestiti sve ponuditelje s valjanom istovjetnom ponudom, s time da se ponuditelju koji je bio nazočan otvaranju ponuda valjano može priopćiti usmenim putem vrijeme i mjesto usmenog nadmetanja, ukoliko isto bude određeno do okončanja sjednice, te se u tom slučaju takvom ponuditelju neće dostavljati posebna pismena obavijest.

 

Članak 18.

Usmeno nadmetanje povodi se na način da Povjerenstvo na početku istog utvrđuje koji su ponuditelji sudionici usmenog nadmetanja, te čita njihove pismene ponude.

Usmeno nadmetanje provodi se povećanjem prvotne pismene ponude.

Najmanji iznos povećanja prvotne pismene ponude iznosi 10% ponuđene mjesečne zakupnine u pismenoj ponudi.

Usmeno nadmetanje okončat će se protekom dvije minute od stavljanja najpovoljnije ponude.

 

Članak 19.

U tijeku postupka natječaja Povjerenstvo će pristupiti utvrđivanju koji od nazočnih ponuditelja iz članka 11. ove Odluke ostvaruje prvenstveno pravo zakupa.

Ako ponuditelj za koga se prema prispjeloj ponudi utvrdi da ima osnova za ostvarivanje prvenstvenog prava nije nazočan otvaranju ponuda, Povjerenstvo će takvog ponuditelja pismenim putem pozvati radi upoznavanja s najvišom postignutom zakupninom i zaprimanja izjave o eventualnom ostvarivanju prvenstvenog prava uz prihvat najviše postignute zakupnine.

Na način iz prethodnog stavka postupit će se i kad osoba koja ostvaruje prvenstveno pravo ne pristupi na usmeno nadmetanje, iako je uredno pozvana.

 

Članak 20.

U postupku javnog natječaja vodi se zapisnik u koji se unose podaci o poslovnom prostoru, početnoj cijeni zakupnine, sudionicima natječaja, podnesenim ponudama, postignutoj visini zakupnine i prijedlogom ponude za koju se smatra da je potrebno prihvatiti.

Zapisnik potpisuju nazočni članovi Povjerenstva i zapisničar.

Zapisnik se dostavlja Općinskom načelniku radi donošenja Odluke o prihvatu ponude i sklapanja ugovora o zakupnu poslovnog prostora.

 

Članak 21.

Ponuditeljima će se uplaćeni iznos pologa za ozbiljnost ponude vratiti nakon dovršenja natječaja, a najkasnije u roku od 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponuditelji koji nakon donošenja odluke o prihvatu njihove ponude iz članka 19. ove Odluke odustanu od sklapanja ugovora ili ne pristupe u roku određenom za sklapanje ugovora gube pravo na povrat uplaćenog pologa za ozbiljnost ponude, a  Općinski načelnik može izabrati, drugu po redu, najpovoljniju ponudu, odnosno poništiti natječaj za tu lokaciju i/ili raspisati novi natječaj.

              

PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STANA

 

Članak 22.

Ugovor o zakupu sklapa se u pisanom obliku i mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku, a sadržava klauzulu ovršnosti i ima snagu ovršne isprave.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora ne može se sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu, Karlovačkoj županiji, Općini Rakovica ili prema pravnim osobama u kojima udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu, odnosno osnivačko pravo ima Općina Rakovica, po bilo kojoj osnovi, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.

Ugovor o zakupu sklopljen protivno odredbi stavka 1. i 2. ovog članka ništetan je.

Primjerak ugovora o zakupu zakupodavac je dužan dostaviti nadležnoj poreznoj upravi.

Ugovor o zakupu sadrži:

- naznaku ugovornih strana

- podatke o poslovnom prostoru

- djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru

- odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi te zajedničkih usluga u zgradi i rok njihova plaćanja

- rok predaje poslovnog prostora zakupniku

- vrijeme na koje je ugovor sklopljen

- iznos zakupnine i rokove plaćanja

- odredbe o prestanku ugovora, posebno o otkazu i otkaznim rokovima

- pretpostavke i način izmjene zakupnine

- mjesto i vrijeme sklapanja ugovora.

 

Članak 23.

Zakup ne prestaje smrću, odnosno promjenom pravnog položaja zakupnika, ako ugovorom nije drugačije određeno.

U slučaju smrti zakupnika njegovi nasljednici (bračni drug, izvanbračni drug, djeca, unuci, posvojenici i pastorci zakupnika) mogu stupiti u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika ukoliko podmire dospjela potraživanja po osnovi zakupnine te pod uvjetom da nastave koristiti poslovni prostor za ugovorenu djelatnost.

U slučaju promjene pravnog položaja zakupnika pravna osoba koja nastane tom promjenom može stupiti u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika ukoliko podmiri dospjela potraživanja po osnovi zakupnine te pod uvjetom da dostavi dokaz o pravnom sljedništvu (rješenje nadležnog trgovačkog suda).

 

Članak 24.

Zakup poslovnog prostora prestaje na način predviđen Zakonom, ovom Odlukom i ugovorom o zakupu.

Zakupodavac može otkazati ugovor i u slučaju:

- ako zakupnik korištenjem prostora ometa ostale suvlasnike nekretnine u mirnom korištenju suvlasničkih dijelova,

- ako zakupnik bez opravdanih razloga ne koristi prostor duže od 30 dana,

- ako se poslovni prostor mora rušiti zbog dotrajalosti ili iz urbanističkih razloga,

- ako zakupnik izgubi pravno na obavljanje djelatnosti.

- ako zakupnik bez odobrenja zakupodavca vrši preinake poslovnog prostora,

- ako zakupnik izvrši promjenu djelatnosti,

- ako poslovni prostor nije racionalno iskorišten,

- u drugim slučajevima utvrđenim od strane Općinskog načelnika.

 

Članak 25.

O promjeni ili dopuni ugovorene djelatnosti u poslovnom prostoru odlučuje Općinski načelnik.

Promjena djelatnosti može se odobriti pod slijedećim uvjetima:

 1. da je zakupnik u poslovnom prostoru ugovorenu djelatnost obavljao najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za promjenu djelatnosti,
 2. da će zakupnik o svom trošku, bez prava povrata uloženih sredstava, izvršiti dopuštene preinake poslovnog prostora potrebne radi obavljanja promijenjene djelatnosti,
 3. da zakupnik nije već izvršio adaptaciju poslovnog prostora radi obavljanja ugovorene djelatnosti za koju mu je odobreno obeštećenje kroz prijeboj sa zakupninom,
 4. da zakupnik uredno plaća zakupninu.

 

KUPOPRODAJA POSLOVNOG PROSTORA

 

Članak 26.

Poslovni prostor u vlasništvu Općine nadležna tijela u čijoj je nadležnosti raspolaganje poslovnim prostorom, ovisno o vrijednosti poslovnog prostora, mogu prodati samo na osnovi javnog natječaja, objavljenog na oglasnoj ploči Općine, u dnevnom tisku i na internet stranici Općine, prikupljanjem pisanih ponuda i uz naknadu utvrđenu po tržnoj cijeni, osim u slučajevima kada je zakonom drukčije utvrđeno.

Iznimno, poslovni prostor u vlasništvu Općine Rakovica može se prodati bez natječaja sadašnjem zakupniku ili sadašnjem korisniku u smislu članka 33. Zakona, ali samo pod uvjetima i na način propisan glavom V. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (KUPOPRODAJA POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, ŽUPANIJA, GRADA ZAGREBA, GRADOVA I OPĆINA).

 

Članak 27.

Plaćanje cijene poslovnoga prostora može se ugovoriti odjednom ili obročnom otplatom, prema izboru kupca.           

Kada se plaćanje cijene poslovnoga prostora isplaćuje odjednom, rok isplate ne može biti duži od 30 dana od dana sklapanja ugovora. Kod kupnje poslovnoga prostora uz obročnu otplatu ukupan rok otplate ne može biti duži od 20 godina od dana sklapanja ugovora.

Kod kupnje poslovnoga prostora uz obročnu otplatu ne primjenjuje se odredba članka 35. stavka 2. Zakona.

Kamatna stopa za vrijeme obročne otplate je 4% godišnje.

Prodavatelj je dužan u ugovoru o kupoprodaji poslovnoga prostora uz obročnu otplatu vrijednost (mjesečnog) obroka vezati uz EUR i to po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.

Ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora naročito treba sadržavati:

a) izjavu kupca kojom dopušta radi osiguranja dugovanog iznosa u korist prodavatelja upis založnoga prava radi osiguranja dugovanog iznosa u zemljišnoj knjizi na poslovnom prostoru koji je predmet kupoprodaje obročnom otplatom,

b) u slučaju kada se poslovni prostor prodaje sadašnjem zakupniku, odnosno sadašnjem korisniku pod uvjetima i u postupku iz članka 33. Zakona i:

– odredbu kojom se kupac obvezuje da u narednih 10 godina od dana sklapanja ugovora neće prodavati niti na drugi način otuđiti kupljeni poslovni prostor te da dopušta zabilježbu zabrane otuđenja u zemljišnoj knjizi. Ovaj rok zabrane otuđenja odnosi se i na sklopljene ugovore o kupoprodaji s rokom obročne otplate kraćem od 10 godina,

– odredbu kojom prodavatelj poslovnoga prostora, u slučaju da kupac prestane obavljati djelatnost u roku od 10 godina od dana sklapanja ugovora, pridržava pravo nazadkupnje prodane nekretnine po kupoprodajnoj cijeni po kojoj je i prodana,

– zabilježbu zabrane otuđenja poslovnoga prostora za vrijeme od 10 godina od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji poslovnoga prostora te zabilježbu prava nazadkupnje, u korist prodavatelja.

Ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora mora biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.

Prodavatelj je dužan primjerak ugovora o kupoprodaji poslovnoga prostora dostaviti nadležnoj poreznoj upravi.

 

Članak 28.

Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Općine nadležno tijelo iz članka 26. donosi:

- radi pribavljanja sredstava za izgradnju objekata komunalne infrastrukture, poslovnih i stambenih objekata, objekata javne i društvene namjene te drugih kapitalnih ulaganja,

- radi razvrgnuća suvlasničke zajednice isplatom,

- ukoliko se radi o objektima čije je održavanje nesvrsishodno i neracionalno.

 

 

Članak 29.

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju poslovnog prostora obavezno sadrži :

- oznaku i površinu poslovnog prostora,

- početnu cijenu,

- iznos i način plaćanja pologa za ozbiljnost ponude,

- rok zaključenja ugovora,

- rok i način plaćanja kupoprodajne cijene,

- pravo nadležnog tijela da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

U slučaju primitka dvije ili više ponuda sa istim ponuđenim iznosom, prednost će imati ponuda kod koje je ponuđeno jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene.

U slučaju da dva ili više ponuditelja daju istu ponudu za isti poslovni prostor, a na način iz prethodnog stavka ovog članaka ne može se utvrditi prednost pojedinog ponuđača, usmenim će se nadmetanjem između tih ponuditelja utvrditi najpovoljnija ponuda.

Usmeno će se nadmetanje u slučaju iz prethodnog stavka ovog članka provesti nakon otvaranja svih omota s pisanim ponudama na istom ročištu Povjerenstva ukoliko su prisutni ponuditelji koji su dali iste ponude, a ako nisu prisutni tada na novom ročištu na koje će biti pozvani.

 

Članak 30.

Visina početne natječajne cijene za poslovni prostor koji se prodaje putem natječaja utvrđuje se u tom postupku, s time da početna kupoprodajna cijena ne može biti niža od početnog iznosa kupoprodajne cijene određenog posebnom Odlukom Općinskog načelnika, ovisno o namjeni poslovnog prostora i zoni u kojoj se nalazi.

Prometna vrijednost poslovnog prostora utvrđivat će se prema Odluci iz prethodnog stavka ili u slučaju potrebe na temelju procjene ovlaštenog vještaka.

U slučaju da nakon provedenog postupka prodaje poslovnog prostora po procijenjenoj vrijednosti iz prethodnog stavka nije bilo zainteresiranih ponuđača, tijelo koje je pokrenulo postupak prodaje može u ponovljenom natječaju smanjiti početnu cijenu.

 

Članak 31.

Natječaj o prikupljanju pisanih ponuda se objavljuje na oglasnoj ploči Općine, u dnevnom tisku i na internet stranici Općine.

Natječajni postupak provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica.

 

Članak 32.

Natječaj obavezno sadrži:

- oznaku i površinu poslovnog prostora, te eventualne terete na istoj,

- početnu cijenu,

- dokumentaciju koja se mora priložiti uz ponudu,

- iznos i način plaćanja pologa za ozbiljnost ponude, uz naznaku da se polog ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor u propisanom roku,

- rok zaključenja ugovora,

- rok i način plaćanja kupoprodajne cijene,

- rok za podnošenje ponude,

- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,

- način stjecanja posjeda,

- obvezu kupca, ukoliko zakasni sa plaćanjem kupoprodajne cijene, na plaćanje zakonskih zateznih kamata od dana dospijeća do dana plaćanja,

- odredbu o obvezi dostavljanja potvrde da ponuđač nema dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu, Karlovačkoj županiji, Općini Rakovica ili prema pravnim osobama u kojima udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu, odnosno osnivačko pravo ima Općina Rakovica, po bilo kojoj osnovi, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.

 

Članak 33.

Natječaj se provodi na temelju pismenih ponuda dostavljenih poštom ili osobno, u zatvorenoj koverti s oznakom „ne otvaraj“ u pisarnicu Općine.

Rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od 15 dana od dana objave natječaja.

Prispjele ponude utvrdit će se na ročištu Povjerenstva za provedbu natječaja, koja se ne može održati prije proteka 3 dana od dana proteka roka za podnošenje ponuda.

U ponudi ponuditelj mora navesti ime i prezime, prebivalište ili boravište odnosno naziv i sjedište, ako je pravna osoba, oznaku poslovnog prostora i ponuđenu cijenu, te uz ponudu priložiti dokaz o državljanstvu, ako je fizička osoba, rješenje o upisu u sudski registar - pravna osoba, dokaz o uplaćenom pologu za ozbiljnost ponude, te dokaz o ispunjavanju posebnih uvjeta ako su utvrđeni u oglasu.

Svaki ponuditelj može se natjecati za sve poslovne prostore koje su predmet kupoprodaje.

 

Članak 34.

Prilikom podnošenja ponude, plaća se polog za ozbiljnost ponude. Polog za ozbiljnost ponude iznosi 10% od utvrđene početne cijene.

Potvrda o uplati pologa za ozbiljnost ponude  ili garancija banke u iznosu potrebnog pologa za ozbiljnost ponude da će banka na zahtjev Općine isplatiti iznos pologa,  mora biti dostavljena uz ponudu.

Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat pologa za ozbiljnost ponude.

Ponuditeljima će se uplaćeni iznos pologa za ozbiljnost ponude vratiti nakon dovršenja natječaja, a najkasnije u roku od 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

 

Članak 35.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu uplatiti na žiro račun Općine  najduže u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora.

Uplata iznosa određenog poslovnog prostora utvrđenog može se uplatiti na načina da se:

   - iznosi do 50.000,00 kuna uplaćuju do najviše 6 rata,

   - iznosi veći od 50.000,00 kuna uplaćuju u najviše 12 rata.

Ova mogućnost iz prethodnog stavka obvezno se navodi u tekstu natječaja.

Ukoliko kupac zakasni sa uplatom pojedinog obroka, preostali obroci dospijevaju na naplatu s prvim narednim danom nakon isteka dana do kojeg je kupac bio dužan platiti tu ratu.

Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem kupoprodajne cijene dužan je platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem više od devedeset (90) dana od isteka roka  iz stavka 1. ovog članka, Općina može raskinuti kupoprodajni ugovor.

 

Članak 36.

Postupak otvaranja ponuda provodi Povjerenstvo koje se sastoji od tri službenika općinske uprave imenovanih po pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela.

O postupku otvaranja ponuda Povjerenstvo vodi zapisnik.

             

Članak 37.

Povjerenstvo za provedbu natječaja će na ročištu najprije utvrditi da li je tekst natječaja propisno objavljen, koliko je ponuda zaprimljeno, da li su ponude predane u roku i koji su ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici prisutni na ročištu Povjerenstva.

Nakon otvaranja svakog omota, Povjerenstvo će upoznati prisutne ponuditelje sa sadržajem ponude. Jednom dostavljene pisane ponude ponuditelja, ne mogu se mijenjati ni podnositi nove ponude.

Povjerenstvo neće uzeti u obzir zakašnjele ponude, neuredne (bez dokaza o uplati pologa za ozbiljnost ponude, bez naznake poslovnog prostora, bez konkretne cijene i sl.), te će u zapisnik utvrditi njihovu nevaljanost.

Povjerenstvo vodi zapisnik o svom radu koji potpisuju prisutni članovi Povjerenstva, zapisničar i prisutni ponuditelji, tj. njihovi ovlašteni predstavnici.

 

Članak 38.

Povjerenstvo za provedbu natječaja dostavit će nadležnom tijelu zapisnik s ročišta, te prijedlog odluke s obrazloženjem, koje donosi odluku o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

Odluka će se dostaviti svim ponuditeljima.

 

Članak 39.

Na postupak kupoprodaje poslovnog prostora na odgovarajući način primjenjuju se i odredbe ove odluke o davanju u zakup poslovnog prostora.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 40.

Općinski načelnik može dati na uporabu poslovne prostore u vlasništvu, odnosno s pravom korištenja ili raspolaganja Općine pravnim osobama kojih je Općina vlasnik ili pretežiti vlasnik, kao i humanitarnim, kulturnim, socijalnim, zdravstvenim ili sličnim organizacijama od gradskog i županijskog interesa.

 

Članak 41.

Na pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i Zakona o obveznim odnosima.

 

Članak 42.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zakupu poslovnog prostora na području Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 13/11)

 

Članak 43.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 372-01/11-01/01

URBROJ: 2133/16-11-3

Rakovica, 28.12. 2011.

                                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                       Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj