Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora

 

 

Na temelju odredbi iz članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (''Narodne novine'' broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 6. stavka 2. Zakona o zakupu poslovnog prostora (''Narodne novine'' 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' 21/09) Općinsko vijeće Općine Rakovica, na 21. sjednici održanoj dana 30.03.2011. godine donosi

 

O D L U K U

o zakupu poslovnog prostora na području Općine Rakovica

 

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način upravljanja poslovnim prostoromu vlasništvu Općine Rakovica i pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine Rakovica, kao i poslovnog prostora na kojem Općina Rakovica ima pravo raspolaganja ili korištenja, zasnivanje i prestanak zakupa, međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika poslovnog prostora, te druga pitanja vezana za korištenje, uporabu i raspolaganje poslovnim prostorom.

 

Članak 2.

Poslovnim prostorom u smislu ove Odluke smatraju se:
      - poslovne zgrade,
      - poslovne prostorije,
      - garaže i garažna mjesta.

Poslovnom zgradom smatra se zgrada namijenjena za obavljanje poslovnih djelatnosti ako se pretežnim dijelom koristi u tu svrhu.
Poslovnom prostorijom smatra se jedna ili više prostorija namijenjenih obavljanju poslovne djelatnosti jednog korisnika, koje u pravilu čine jednu građevinsku cjelinu i imaju zaseban glavni ulaz, bez obzira da li se nalaze u stambenoj ili poslovnoj cjelini.

Garaža je prostor za smještaj vozila.

Garažno mjesto je prostor za smještaj vozila u garaži.

Poslovnim prostorom se smatraju i otvoreni prostori koji se nalaze u sklopu poslovnog prostora, ako služe za obavljanje poslovne djelatnosti.

 

Članak 3.

U svrhu utvrđivanja visine zakupnine, određuju se zone atraktivnosti.

Za područje Općine Rakovica utvrđuju se 2 zone koje obuhvaćaju:

              

I ZONA obuhvaća naselje Rakovica i Grabovac.


II ZONA obuhvaća sva ostala naselja na području Općine Rakovica.

 

Prema vrstama djelatnosti poslovni prostor se kategorizira u 5 grupa djelatnost i to:

               I grupa    - ugostiteljstvo

               II grupa   - trgovina

               III grupa  - uredske i sl.

               IV grupa  - zanatstvo

               V grupa   - skladišni prostor

 

Članak 4.

 Poslovnim prostorom u vlasništvu Općine Rakovica upravlja Općinski načelnik na način propisan Zakonom o zakupu poslovnog prostora (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Odlukom.

 

Članak 5.

 Za provedbu odredaba ove Odluke nadležan je Općinski načelnik koji:

 1. utvrđuje zakupninu,
 2. donosi upute za provedbu natječaja,
 3. donosi zaključak u svezi korištenja poslovnih prostora u vlasništvu Općine,
 4. imenuje Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu prostora,
 5. donosi suglasnost o podzakupu i proširenju djelatnosti koje se obavljaju u poslovnim prostorima,
 6. donosi i druge potrebite akte sukladno ovoj Odluci i Zakonu.

 

TRAJANJE ZAKUPA

 

Članak 6.

Poslovni prostor može se dati u zakup na određeno vrijeme, fizičkim i pravnim osobama, u trajanju najmanje jednu, a najduže deset godina.

 

 

OVLAŠTENA TIJELA U SVEZI  DAVANJA U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

 

Članak 7.

Poslove u svezi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Rakovica obavljaju Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel.

 

Članak 8.

 Općinski načelnik:
- utvrđuje namjenu i način korištenja poslovnih prostora,
- raspisuje i objavljuje natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora,
- donosi odluku o odabiru najpovoljnije ponude u zakup
- donosi odluku o odustanku, odnosno raskidu ugovora o zakupu,
- donosi odluku o mogućnosti obavljanja druge djelatnosti, proširenju ili smanjenju opsega djelatnosti u određenom poslovnom prostoru,
- obavlja druge poslove predviđene ovom Odlukom.

Članak 9.

Jedinstveni upravni odjel:
- vodi evidenciju poslovnih prostora, zakupnika i ugovora o zakupu,
- obavlja poslove u vezi sa zaključivanjem ugovora,
- prati plaćanje zakupnina i poduzima mjere za naplatu ,
- obavlja nadzor namjenskog korištenja poslovnih prostora od strane zakupnika,
- utvrđuje uvjete za pokretanje postupka i pokreće postupak za iseljenje osoba koje su bespravno u poslovnim prostorima,
- pokreće postupak za prestanak ugovora o zakupu,
- preuzima posjed i obavlja predaju posjeda poslovnog prostora,
- prilikom primopredaje poslovnog prostora sastavlja zapisnik u koji se unose podaci o stanju poslovnog prostora,
- prati stanje uređenja i održavanja poslovnog prostora te poduzima mjere za uređenje i održavanje poslovnih prostora,
- priprema tekst javnog natječaja,
- izrađuje prijedlog ugovora o zakupu za Općinskog načelnika,
- vodi ostale administrativne poslove vezano uz zakup poslovnog prostora.

 

Članak 10.

Poslove u svezi davanja u zakup, a osobito provedbe postupka natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu pravnih osoba kojih je vlasnik ili pretežiti vlasnik Općina Rakovica, obavljaju nadležna tijela tih pravnih osoba utvrđena njihovim aktima uz odgovarajuću primjenu odredaba ove Odluke te sukladno Zakonu.

 

 

NAČIN ZASNIVANJA ZAKUPA

 

Članak 11.

Poslovni prostor daje se u zakup, putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj) i to prikupljanjem pismenih ponuda u zatvorenim omotnicama.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, zakupodavac će sadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu.

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 30 dana, zakupodavac će raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora u kojem će početni iznos zakupnine biti onaj koji je ponuđen zakupniku iz stavka 2. ovoga članka.

U slučaju iz stavka 3. ovoga članka prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji (''Narodne novine'' broj 174/04, 92/05, 2/07 – Odluka Ustavnog suda i 107/07) koje sudjeluju i udovoljavaju uvjetima natječaja iz najpovoljnije ponude, te ako nisu korisnici mirovine ostvarene prema tom Zakonu.

Osobe iz stavka 4. ovog članka prvenstveno pravo pri zakupu poslovnog prostora mogu ostvariti samo jednokratno.

 

Članak 12.

Odluku o raspisivanju natječaja donosi Općinski načelnik, osim za poslovni prostor pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine, a za koje odluku donosi nadležno tijelo utvrđeno aktima te pravne osobe.

 

Članak 13.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i na web stranicama Općine, a može se objaviti i u dnevnom tisku.

Objava sadržava slijedeće:

 1. adresu, namjenu i površinu poslovnog prostora,
 2. postojanje prvenstvenog prava,
 3. vrijeme za koje se poslovni prostor daje u zakup,
 4. vrijeme i mjesto otvaranja pismenih ponuda,
 5. početni iznos mjesečne zakupnine,
 6. iznos pologa za ozbiljnost ponude koji treba položiti svaki sudionik, a koji iznos određuje Općinski načelnik, rok i način plaćanja,
 7. rok do kojeg se može podnijeti pismena ponuda u javnom natječaju,
 8. dan i sat kada se može pogledati poslovni prostor,
 9. odredbu da na javnom natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji je zakupnik poslovnog prostora Općine Rakovica, a koji ne ispunjava obveze iz ugovora o zakupu ili ih neuredno ispunjava,
 10. odredbu da je punomoćnik natjecatelja (fizičke ili pravne osobe)  dužan najkasnije do održavanja javnog natječaja Povjerenstvu dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu od javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika), ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati natječaju,
 11. odredbu da je najpovoljniji ponuđač dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana provedenog natječaja preuzeti poslovni prostori i sklopiti Ugovor o zakupu. Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne postupi po navedenom bez opravdanog razloga, smatrat će se da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu, te će se objava za javni natječaj za predmetni poslovni prostor ponoviti.
 12. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati pravna ili fizička osoba koja je već stekla pravo zakupa za prostor koji je predmet natječaja, a koje pravo nije realizirala, odnosno ako je odustala od ugovora o zakupu za navedeni prostor.
 13. odredbu da zakupnik u zakup uzima poslovni prostor u viđenom stanju, rok u kojem ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku, te početka plaćanja zakupnine.
 14. odredbu o obvezi dostavljanja potvrde da ponuđač nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Rakovica ili prema pravnim osobama u kojima udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu, odnosno osnivačko pravo ima Općina Rakovica, po bilo kojoj osnovi.

 

Članak 14.

Povjerenstvo za provedbu natječaja prikuplja ponude i predlaže najpovoljnije ponuđače.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

Administrativne i stručne poslove za Povjerenstvo i Općinskog načelnika obavljat će Jedinstveni upravni odjel.

 

Članak 15.

Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona koja udovoljava općim i posebnim uvjetima natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos zakupnine.

 

Članak 16.

Prikupljanje pismenih ponuda provodi se dostavom ponuda putem pošte ili predajom istih u pisarnicu u zatvorenoj omotnici uz naznaku: „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ“.
Ponuda obvezno sadrži:

 1. ime i prezime, odnosno tvrtku ili naziv ponuditelja s naznakom prebivališta odnosno sjedišta,
 2. oznaku poslovnog prostora,
 3. ponuđenu mjesečnu zakupninu.


Uz ponudu se prilaže:

 1. dokaz o državljanstvu odnosno upisu u odgovarajući registar,
 2. dokaz o plaćenom pologu za ozbiljnost ponude,
 3. ovlaštenje, odnosno punomoć (za ovlaštene predstavnike, odnosno opunomoćenike),
 4. dokaz o prvenstvenom pravu, ako isto postoji,
 5. ostali dokazi.

 

Članak 17.

Otvaranje i razmatranje prispjelih ponuda provodi Povjerenstvo na mjestu i u vrijeme određeno obavljenim natječajem.

Na početku otvaranja ponuda utvrđuje se koliko je ponuda prispjelo i koji su od ponuditelja nazočni.

 Po utvrđenju iz prethodnog stavka, pristupa se otvaranju omotnica, utvrđivanju pravovremenosti i potpunosti ponude te čitanju sadržaja svake ponude.

Nepotpune i nepravovremene ponude Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje već će odmah zapisnički utvrditi njihovu nevaljanosti i donijeti odluku o odbacivanju takvih ponuda.

Ponude koje se utvrde kao valjane, Povjerenstvo razmatra poredbom ponuđenih zakupnina te zapisnički utvrđuje koju ponudu smatra najpovoljnijom.

Ako se na natječaj dostavi samo jedna ponuda, koja se ocijeni kao valjana i pravovremena, Povjerenstvo utvrđuje tu ponudu u početnoj visini kao najpovoljniju.

Ako je za isti poslovni prostor prispjelo više valjanih najpovoljnijih ponuda raznih ponuditelja koje su istovjetne glede ponuđene zakupnine, Povjerenstvo će usmenim nadmetanjem između takvih ponuditelja utvrditi koja je ponuda najpovoljnija.

Ako su takvi ponuditelji nazočni sjednici, usmeno nadmetanje provodi se odmah po otvaranju svih prispjelih ponuda.

U slučaju izostanka kojeg od ponuditelja s valjanom istovjetnom ponudom, usmeno nadmetanje provest će Povjerenstvo u vrijeme i na mjestu koje će odrediti naknadno, te o tome izvijestiti sve ponuditelje s valjanom istovjetnom ponudom, s time da se ponuditelju koji je bio nazočan otvaranju ponuda valjano može priopćiti usmenim putem vrijeme i mjesto usmenog nadmetanja, ukoliko isto bude određeno do okončanja sjednice, te se u tom slučaju takvom ponuditelju neće dostavljati posebna pismena obavijest.

 

Članak 18.

Usmeno nadmetanje povodi se na način da Povjerenstvo na početku istog utvrđuje koji su ponuditelji sudionici usmenog nadmetanja, te čita njihove pismene ponude.

Usmeno nadmetanje provodi se povećanjem prvotne pismene ponude.

Najmanji iznos povećanja prvotne pismene ponude iznosi 10% ponuđene mjesečne zakupnine u pismenoj ponudi.

Usmeno nadmetanje okončat će se protekom dvije minute od stavljanja najpovoljnije ponude.

 

Članak 19.

U tijeku postupka natječaja Povjerenstvo će pristupiti utvrđivanju koji od nazočnih ponuditelja iz članka 11. ove Odluke ostvaruje prvenstveno pravo zakupa.

Ako ponuditelj za koga se prema prispjeloj ponudi utvrdi da ima osnova za ostvarivanje prvenstvenog prava nije nazočan otvaranju ponuda, Povjerenstvo će takvog ponuditelja pismenim putem pozvati radi upoznavanja s najvišom postignutom zakupninom i zaprimanja izjave o eventualnom ostvarivanju prvenstvenog prava uz prihvat najviše postignute zakupnine.

Na način iz prethodnog stavka postupit će se i kad osoba koja ostvaruje prvenstveno pravo ne pristupi na usmeno nadmetanje, iako je uredno pozvana.

 

Članak 20.

U postupku javnog natječaja vodi se zapisnik u koji se unose podaci o poslovnom prostoru, početnoj cijeni zakupnine, sudionicima natječaja, podnesenim ponudama, postignutoj visini zakupnine i prijedlogom ponude za koju se smatra da je potrebno prihvatiti.

Zapisnik potpisuju nazočni članovi Povjerenstva i zapisničar.

Zapisnik se dostavlja Općinskom načelniku radi donošenja Odluke o prihvatu ponude i sklapanja ugovora o zakupnu poslovnog prostora.

 

Članak 21.

Ponuditeljima će se uplaćeni iznos pologa za ozbiljnost ponude vratiti nakon dovršenja natječaja, a najkasnije u roku od 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponuditelji koji nakon donošenja odluke o prihvatu njihove ponude iz članka 19. ove Odluke odustanu od sklapanja ugovora ili ne pristupe u roku određenom za sklapanje ugovora gube pravo na povrat uplaćenog pologa za ozbiljnost ponude, a  Općinski načelnik može izabrati, drugu po redu, najpovoljniju ponudu, odnosno poništiti natječaj za tu lokaciju i/ili raspisati novi natječaj.

              

PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STANA

 

Članak 22.

Ugovor o zakupu sklapa se u obliku solemnizirane privatne isprave koja sadržava klauzulu ovršnosti i ima snagu ovršne isprave.

Ugovor o zakupu sadrži:

- naznaku ugovornih strana

- podatke o poslovnom prostoru

- djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru

- odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi te zajedničkih usluga u zgradi i rok njihova plaćanja

- rok predaje poslovnog prostora zakupniku

- vrijeme za koje je ugovor sklopljen

- iznos zakupnine i rokove plaćanja

- odredbe o prestanku ugovora, posebno o otkazu i otkaznim rokovima

 

Članak 23.

Zakup ne prestaje smrću, odnosno promjenom pravnog položaja zakupnika, ako ugovorom nije drugačije određeno.

U slučaju smrti zakupnika njegovi nasljednici (bračni drug, izvanbračni drug, djeca, unuci, posvojenici i pastorci zakupnika) mogu stupiti u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika ukoliko podmire dospjela potraživanja po osnovi zakupnine te pod uvjetom da nastave koristiti poslovni prostor za ugovorenu djelatnost.

U slučaju promjene pravnog položaja zakupnika pravna osoba koja nastane tom promjenom može stupiti u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika ukoliko podmiri dospjela potraživanja po osnovi zakupnine te pod uvjetom da dostavi dokaz o pravnom sljedništvu (rješenje nadležnog trgovačkog suda).

 

Članak 24.

Zakup poslovnog prostora prestaje na način predviđen Zakonom, ovom Odlukom i ugovorom o zakupu.

Zakupodavac može otkazati ugovor i u slučaju:

- ako zakupnik korištenjem prostora ometa ostale suvlasnike nekretnine u mirnom korištenju suvlasničkih dijelova,

- ako zakupnik bez opravdanih razloga ne koristi prostor duže od 30 dana,

- ako se poslovni prostor mora rušiti zbog dotrajalosti ili iz urbanističkih razloga,

- ako zakupnik izgubi pravno na obavljanje djelatnosti,

- ako zakupnik bez odobrenja zakupodavca vrši preinake poslovnog prostora,

- ako zakupnik izvrši promjenu djelatnosti,

- ako poslovni prostor nije racionalno iskorišten,

- u drugim slučajevima utvrđenim od strane Općinskog načelnika.

 

Članak 25.

O promjeni ili dopuni ugovorene djelatnosti u poslovnom prostoru odlučuje Općinski načelnik.

Promjena djelatnosti može se odobriti pod slijedećim uvjetima:

 1. da je zakupnik u poslovnom prostoru ugovorenu djelatnost obavljao najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za promjenu djelatnosti,
 2. da će zakupnik o svom trošku, bez prava povrata uloženih sredstava, izvršiti dopuštene preinake poslovnog prostora potrebne radi obavljanja promijenjene djelatnosti,
 3. da zakupnik nije već izvršio adaptaciju poslovnog prostora radi obavljanja ugovorene djelatnosti za koju mu je odobreno obeštećenje kroz prijeboj sa zakupninom,
 4. da zakupnik uredno plaća zakupninu.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 26.

Općinski načelnik može dati na uporabu poslovne prostore u vlasništvu, odnosno s pravom korištenja ili raspolaganja Općine pravnim osobama kojih je Općina vlasnik ili pretežiti vlasnik, kao i humanitarnim, kulturnim, socijalnim, zdravstvenim ili sličnim organizacijama od gradskog i županijskog interesa.

 

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 372-01/11-01/01

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 30.03.2011.

                                                        

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj