Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Izvješće o radu načelnika od 1.1. do 30.06. 2011.

 

 

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 41. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09), te članka 82. Poslovnika općinskog vijeća Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09) Općinski načelnik Općine Rakovica dana 02. rujna 2011. godine, podnosi

 

 

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RAKOVICA

za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine

 

PLANSKO PROGRAMSKE ZADAĆE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

 - U izvještajnom razdoblju odraženo je 7 sjednica Općinskog vijeća sa 66 točaka dnevnog reda. Za sjednice su pripremljene i donesene mnoge važne odluke, programi i planovi za provedbu. Evo popisa važnijih.

- Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu i obavljanje komunalnih djelatnosti  te gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini

- Program javnih potreba u kulturi za 2011. godinu

- Plan nabave za 2011.godinu

- Odluka  o Općinskom porezu  i prirezu

- Odluka o  uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog  zemljišta i prodaji robe izvan prodavaonica te Plan postavljanja pokretnih naprava

- Izmjena odluke o  raspolaganju nekretninama i davanju u zakup poslovnog prostora

- Smjernice za zaštitu i spašavanje u slučaju ugroženosti te imenovanje članova Stožera za zaštitu i spašavanje

- Odluka o koncesiji prijevoza pokojnika

- Odluka o cijenama državnog poljoprivrednog zemljišta te odluke o prodaji istog.

- Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2011. godinu

- Podneseno Izvješće o izvršenju proračuna i korištenju sredstava proračunske rezerve za 2010. godinu

- Oduka o autotaksi prijevozu

- Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica

- Odluka o pristupanju općine Rakovica ličkoj Lokalnoj akcijskoj grupi

- Odluka o dodjeli javnih priznanja

- Odluka o Detaljnom planu uređenja Žanić groblja u Drežnik Gradu i Puškarić groblja u  Rakovici

- Odluka o prihvaćanju Društvenog ugovora i nominalnom poslovnom udjelu u trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije

- Odluka o preoblikovanju  Razvojne agencije Karlovačke županije.

Sukladno donešenim općinskim aktima, prije preuzetim obvezama i svim tekućim potrebama a na bazi proračuna općine i zakonskih obveza izvršavane su slijedeće zadaće u navedenom razdoblju.

- Gradnja južnog kraka Regionalnog vodovoda od Ličke jesenice do vodospreme Lisina (Rakovice) nije pod direktnom ingerencijom samo općine Rakovica već i drugih JLS i dvije županije pa sam zamolio župana Karlovačkog, Hrvatske vode i saborske zastupnike da svojim utjecajem ubrzaju očigledno sporu  realizaciju Reg. vodovoda jer ćemo uskoro ostati bez pitke vode iz Nacionalnog parka, zbog dotrajalog cjevovoda od Kozjaka do sela Korane, u Nac. parku. U međuvremenu dogovorena je intervencija Hrvatskih voda u poboljšanje postojećeg sustava zbog sve veće potrebe za pitkom vodom jer je razvoj to neodložno uvjetuje svakim danom sve više.

 - Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda ušao je u slijepu ulicu, zbog propusta projektanta, emocionalne reakcije Drežničana i brzopletog odustajanja glavnog investitora Hrvatskih voda (nakon tri dana), nakon što smo sa njima dogovorili ubrzanu dodatnu detaljnu stručnu analizu i otklanjanje uočenih manjkavosti idejnog riješenja (što je uočio i expert dr. Malus, ovlašteni recenzent za uređaj), te vidjeti da li je isplativo i potrebno dodati još 2 manja uređajana na drugim lokacijama. Hrvatske vode, kao glavni investitor, iznenada i munjevito odustaju od svega, uvrijeđeni (kao i projektant) ultimativnim odbacivanjem lokacije od Drežničana. – Općina je time, premda se držala važećih propisa dovedena u iznimno teži položaj, jer za sada nema ekonomski i zaštitno bolje alternative u krškom poroznom gusto brežuljkastom terenu, jer je po svoj prilici ispao Nacionalni park kao poželjan korisnik, što je bila glavna pretpostavka isplativosti gradnje rentabilnog uređaja. Za nova idejna riješenja situacija nije ništa unaprijed bolja, iako se i dalje pametuje i stvara lažna fama oko takvih i sličnih bazičnih javnih projekata od općeg intersa, što sam već rekao, zbog inaćenja nekih naših ljudi a potom i promptnog uzmicanja Hrvatskih voda kao investitora, ali i projektanta koji pritom nažalost nije dosljedno i odgovorno izradio potpuno kvalitetan projekt, već površno kao i u drugim situacijama gradnje. To se moglo u hodu mirno popraviti da nije bilo tolike bahatosti. Ne čudim se toliko skeptičnim mještanima već neodmjerenim stručnjacima, nedosljednim projektantima i popustljivim Hrvatskim vodama, koji su mogli zaštititi dobrobit Općine kako su obećali, a nisu. Sa Hrvatskim vodama dogovoreno je ponovno financiranje nove revidirajuće studije načina zbrinjavanja otpadnih voda što ne isključuje bilo koje opcije, ukoliko se dokažu opravdanim i racionalnim. - Dužan sam i ovj put ponovo upozoriti na neodrživo stanje sadašnjeg ilegalnog i protuzakonitog zagađenja prirode fekalijama, što mještani i stručnjaci prešućuju a što će se uskoro morati sankcionirati na svima preskup, drugi zakonom propisani način. Na to će nas obvezati ako nitko drugi onda EU. Javni interes je uvijek iznad pojedinačnog, grupnog i privatnog interesa. Lokaciju još uvijek nisam odbacio, jer je u odlukama općine, ali je glavni investitor ipak isčeznuo, kao i poželjni korisnik za ekonomsku opravdanost projekta Nacionalni park.

- Što se poslovnih zona tiče, u našem slučaju dobiješ bespovratnu investiciju od EU-a ali ne i jamstvo Države pa smo ostali bez  nepovratne investicije. No, zone u krajnjem slučaju možemo parcelirati za razne investitore bez prevelikog uređenja istih, ako ne bude općinskih i državnih sredstava za uređenje. Zasada su došla nova državna sredstva (900.000, 00 kn) za manji nastavak uređenja eko etno tržnice. Nastavljaju se zemjlani i infrastrukturni radovi.

- Sanacija glavne deponije Ćuić Brdo prekinuta je također zbog poznatih projektantskih pogrešaka i danping cijena odabranog najjeftinijeg izvoditelja radova. Pokreće se novi natječaj za sanaciju zone ali i sudski epilog prethodnih muljatora. Sve u svemu imali smo izuzetno frustrirajuću godinu za krupne projekte.

- Od ostalih aktivnosti iznosim samo kratki popis značajnijih radova bez ulaženja u bezbrojne druge mikro projekte i poslove koje svakodnevno radimo, pa poslušajmo na kraju kratki popis nekih značajnijih radova i planova: slijedi gradnja nogostupa Grabovac, nakon onih kojima smo donekle povezali 6 naselja ove općine, dovršen je vodovod Rakovica – Oštarski stanovi, Rak. selište, izgrađen je vatrogasni dom DVD-a Drežnik Grad, završena obnova obrambene kule kloštra Drežnik. Posjetitelji i vodiči su već u njoj. Asfalt do Baraćevih spilja i na drugim dionicama Drežnik G., J. Klanac, Lipovac. Pripremamo izmjene i dopune: programa raspolaganja drž. poljoprivrednim zemljištem, prostornog plana, strategije razvoja općine. Ugovorena je nova i skupocjena katastarska izmjera, zbog neupotrebljivosti starog austro-ugarskog katastra. Potaknuli smo s gradonačelnikom Grada Slunja Državu da riješi problem naselja bez gruntovnice: u ko. Nova kršlja, Cvijanović brdo i Šljivnjak. Pozitivno se, premda sporo, razriješava problem obnove centra Rakovice. Donesli smo odluku o ulasku naše općine u Ličku lokalnu akcijsku grupu, radi bolje svakodnevne suradnje sa Parkom i okolnim JLS. Redovito smo pratili i sufinancirali poduzetništvo, javne režije (rasvjeta, čišćenje javnih površina, snijega, živica, grobalja), sufinancirali školstvo, financirali predškolu, zatim pomoć i njegu u kući preko Crvenog križa, socijalu, šport, zdravstvo, vjerske objekte, udruge, društva, manifestacije, i drugo. Pripremamo sa Županijom i obilježavanje 140. obljetnice Rakovičkog ustanka pod pokroviteljstvom Primijerke Jadranke Kosor. Sve u svemu, dobro plivamo a ponekad i tonemo za nevere. Na kraju naš branitelj Petar Sabljak (Peja), koji je medijima bio posebno poznat, dobio je struju u Oštarskim stanovima, zahvaljujući Elektrolici Gospić, Općini Rakovica, vijećniku Đuki Brajdiću, našem Županu gsp. Vučiću i dakako medijima.

 

Općina svakodnevno obavlja i mnoge druge tekuće zadaće koje  nisam specificirao u ovom izvješću, smatrajući da to vijećnici znaju i da iste ne treba pojedinačno navoditi. No o svemu se može dobiti detallna informacija preko resornih službenika.

 

Zahvaljujem na suradnji u proteklom razdoblju.

Ukoliko Općinsko vijeće ili vijećnik želi može dobiti presliku bilo koje odluke zaključka ili riješenja, kada to zatreba, da ih ne kopiramo kumulativno i ne trošimo sredstva za isto.

 

KLASA: 022-05/11-01/03

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 02.09.2011.                                     

OPĆINSKI NAČELNIK

Franjo Franjković

 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj