Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

PRORAČUN-ODLUKA O IZVR.2010 (18)

 

 

Na  temelju članka 14. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (Glasnik Karlovačke županije 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na 18. sjednici održanoj  22.10.2010. godine, donijelo je

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE

o izvršenju Proračuna Općine Rakovica

za 2010. godinu

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Rakovica, za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i rashodima Proračuna, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, te kazne za neispunjavanje obveza, kao i druga pitanja vezana uz izvršavanje Proračuna.

 

Članak 2.

Opći dio Proračuna se sastoji od Računa prihoda i rashoda iskazanih po skupinama i podskupinama prema ekonomskoj klasifikaciji,  Računa financiranja te raspoloživih sredstava iz prethodnih godina (viška prihoda i rezerviranja)

Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima, aktivnostima, projektima, namjenama i izvorima financiranja.

 

Članak 3.

Proračunska sredstva koriste se za namjene utvrđene posebnim zakonom, odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Svi korisnici proračunskih sredstava moraju ista koristiti za utvrđene namjene štedljivo i racionalno.

 

Članak 4.

Proračun se izvršava u skladu sa ostvarenom dinamikom priliva sredstava.

Ako prihodi proračuna tijekom godine ne pritječu planiranom dinamikom,  Općinski načelnik može, da bi se održala uravnoteženost Proračuna privremeno smanjiti  svote sredstava koje su u rashodima i izdatcima Proračuna predviđene za posebne namjene, ako se time bitno ne ugrožava obavljanje poslova za koje su sredstva planirana.

 

Članak 5.

Postupak nabave investicijskih dobara, usluga i  roba, provodi se u skladu s propisima o postupku javne nabave roba i usluga i ustupanju radova.

                       

Članak 6.

Općinski načelnik može preraspodijeliti sredstva između pojedinih stavaka i između pojedinih korisnika u okviru odredbi članka 46. Zakona o Proračunu.

 

Članak 7.

Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna je Općinski načelnik.

Općinski načelnik može samostalno raspolagati pokretninama i nekretninama samo u iznosu vrijednosti  do 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka Općine Rakovica ostvarenih u 2009 godini.

 

Članak 8.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.

O korištenju sredstava proračunske zalihe Općinski načelnik tromjesečno izvješćuje Općinsko vijeće.

 

Članak 9.

Općinski načelnik može svojom Odlukom u cijelosti ili djelomično otpisati dug fizičke ili pravne osobe prema Općini ukoliko je isti u prethodnim postupcima naplate nenaplativ i to najviše do iznosa od 15.000,00 kn.

Dug se smatra nenaplativim:

-ukoliko je dužnik fizička osoba odselila iz RH u drugu državu

-ukoliko je dužnik fizička osoba nezaposlena, nesposobna za privređivanje, bez imovine čijom bi se prodajom mogao naplatiti dug.

 

Općinski načelnik može svojom odlukom utvrditi pravo dužniku – fizičkoj ili pravnoj osobi plaćanje duga u obrocima ukoliko je fizička osoba nezaposlena ili ostvaruje mala osobna primanja.

 

Članak 10.

 

Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva Proračuna nepravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata sredstva na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Odluku o umanjenju ili obustavi doznake sredstva donijet će Općinski načelnik.

 

Članak 11.

 

Aktivnosti i projekti koji se financiraju iz programa pred pristupnih pomoći Europske unije, te kapitalni projekti u slučaju kada nisu izvršeni do kraja tekuće godine mogu se prenijeti i izvršavati u slijedećoj godini.

                                                          

Članak 12.

Sredstva raspoređena u rashodima i izdatcima Proračuna izvršavat će se kako slijedi:

  1. RAZDJEL 001

Glavni program A01 Predstavnička i izvršna tijela

Programi Općinsko vijeće i Povjerenstva izvršavati će se na osnovi Odluka o visini naknada te temeljem ispostavljenih računa.

Program Političke stranke izvršavati će se na osnovi Odluke o sufinanciranju političkih stranaka i to uplatom prvog tromjesečja po osiguranju sredstava, a ostale isplate po dostavljenom zahtjevu i izvješću o namjenski utrošenim prethodno odobrenim sredstvima.

Tekući projekt Predsjednički izbori izvršavati će se na osnovi Odluka o visini naknada te temeljem ispostavljenih računa.

Program Mjesni odbori izvršavati će se na osnovi Odluka o visini naknada te Programa financiranja nabave materijala za radove na područjima mjesnih odbora, temeljem ispostavljenih računa za nabavu materijala dobavljaču.

 

 

  1. RAZDJEL 002 Jedinstveni upravni odjel i ured načelnika

Glavni Program B01Jedinstveni upravni odjel i Glavni Program C01 Ured načelnika i zamjenika načelnika; na temelju Odluke o kriterijima za utvrđivanje plaća djelatnika općinske uprave i drugih akata i zakonskih propisa kojima se uređuju materijalna prava radnika, na temelju putnih naloga, obračuna, računa i druge dokumentacije, te na temelju ispostavljenih računa i dospjelih obveza.

Glavni Program D01 Protupožarna i civilna zaštita na osnovu Zakona o vatrogastvu kroz tromjesečne uplate za redovan rad DVD-a, te na osnovu Odluka i ispostavljenih računa za izvršene usluge.

Aktivnost Razvoj civilne zaštite i Područna vatrogasna zajednica Slunj na temelju ugovora ili računa za osposobljavanje, tekuće donacije uplatom prvog tromjesečja po osiguranju sredstava, a ostale isplate po dostavljenom zahtjevu i izvješću o namjenski utrošenim prethodno odobrenim sredstvima tromjesečja.

Kapitalni projekti DVD-a na osnovu zahtjeva s ispostavljenim računom ili situacijom te odluke o kapitalnoj donaciji.

Glavni Program E 01 Predškolski odgoj i obrazovanje

Aktivnosti na osnovu zahtjeva, ispostavljenih računa, Odluka o sufinanciranju, Socijalnog programa, Odluke o stipendijama, a za rad pred škole tromjesečno uz dostavljeni mjesečni  obračun troškova.

Kapitalne donacije OŠ Eugen Kvaternik na osnovu računa, ugovora, Odluke ili ostalih akata nadležnih tijela.

Glavni Program F01Gospodarstvo

Program razvoj turizma, za redovan rad ureda uplatom prvog tromjesečja po osiguranju sredstava, a ostale isplate tromjesečno po dostavljenom zahtjevu i izvješću o namjenski utrošenim prethodno odobrenim sredstvima tromjesečja

Kapitalne donacije po zahtjevima uz ispostavljene račune ili situacije, te Odluci o dodjeli kapitalne donacije.

Program razvoj poduzetništva, na osnovu ispostavljenih računa ili sklopljenih ugovora za usluge, subvencije na osnovu Programa poticanja poduzetništva, Odluke o sufinanciranu s Karlovačkom županijom i ugovora o sufinanciranju s korisnikom

Kapitalni projekt Poduzetnička zona Grabovac, na osnovu pravila programa IPA i EU, a ostali radovi na osnovu ispostavljenih računa ili sklopljenih ugovora. Tekuće donacije na osnovu Odluke.

Tekući projekt Razvojna agencija Karlovačke županije na temelju Odluke o preuzimanju nominalnog poslovnog udjela u trgovačkom društvu Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o. za poticanje i razvoj poduzetništva.

 

Glavni program G01 Kultura i sport, na osnovu Programa kulturnih i sportskih događanja, ispostavljenih računa za usluge ili nabavu, ugovora za radove ili usluge, Odluka za donaciju po zahtjevu fizičkih ili pravnih osoba za organizaciju manifestacija, te tekuće donacije uplatom prvog tromjesečja po osiguranju sredstava, a ostale isplate po dostavljenom zahtjevu i izvješću o namjenski utrošenim prethodno odobrenim sredstvima tromjesečja.

Glavni program H01 Komunalni poslovi, na osnovu Odluke o sufinanciranju, dionice i udjeli na osnovu Ugovora ili sporazuma, izvođenje radova ili usluga na osnovu ugovora ili računa, Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih poslova, Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Kapitalna pomoć na osnovu Odluke o dodjeli kapitalne pomoći. 

Program Groblja i mrtvačnice, na osnovu Programa održavanja groblja i mrtvačnica, Programa održavanja komunalne infrastrukture, ugovora ili računa.

Glavni Program I01 Socijalni programi i pomoći na osnovu Socijalnog programa općine Rakovica, izvanrednih zahtjeva građana.

Kapitalne donacije na osnovu Odluke i zahtjeva s računom za isplatu istih.

Tekuće donacije uplatom prvog tromjesečja po osiguranju sredstava, a ostale isplate po dostavljenom zahtjevu i izvješću o namjenski utrošenim prethodno odobrenim sredstvima tromjesečja.

Aktivnost Humanitarna djelatnost Crvenog križa - Sufinanciranja plaće geronto domaćica na osnovu sporazuma i mjesečnog zahtjeva.

Glavni program J01 Ostale javne potrebe,Tekuće donacije uplatom prvog tromjesečja po osiguranju sredstava, a ostale isplate po dostavljenom zahtjevu i izvješću o namjenski utrošenim prethodno odobrenim sredstvima tromjesečja.

 

Članak 13.

Korisnicima Proračuna obustaviti će se doznaka sredstva u slijedećim slučajevima:

-ako doznačena sredstva ne koristi za odobrene namjene,

-ukoliko korisnik ima dobije sredstva za tražene aktivnost iz drugih izvora,

-ukoliko se doznačena sredstva za redovan rad – plaće isplaćuju u iznosu većem od osiguranih za redovan rad zaposlenika općinske uprave,

-ukoliko se ne podnese izvješće o utrošenim prethodno odobrenim sredstvima.  

 

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2010. godinu (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 3/10).

 

Članak 15.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA:  400-08/09-01/07                                          

URBROJ: 2133/16-09-14

Rakovica, 22.12.2010.                                                   

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj