Top Panel
Utorak 04 Kol 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Pravilnik o zaŇ°titi i obradi arhivskog i registraturnog gradiva (2010.)

 

 

 

 

Na temelju ńćlanka 7.¬† Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (''Narodne novine'' broj 105/9, 64/00 i 65/09), ńćlanka 17. Pravilnika o zaŇ°titi i ńćuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva¬† (''Narodne novine'' broj 63/04 i 106/07) ńćlanka 11. st. 3. Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izluńćivanja arhivskoga gradiva (''Narodne novine'' broj¬† 90/02.) i ńćlanka 23. Statuta Opńáine Rakovica (''Glasnik Karlovańćke Ňĺupanije'' broj 21/09), Opńáinsko vijeńáe Opńáine Rakovica na¬† 13. sjednici odrŇĺanoj¬† 10.06.2010. godine¬† donosi

 

 

P R A V I L N I K

o zaŇ°titi i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva

 

 

  1. 1.¬†¬†¬†¬†¬† OPńÜE ODREDBE

 

ńĆlanak 1.

 

Ovim se Pravilnikom ureńĎuje prikupljanje, odlaganje, nańćin i uvjeti ńćuvanja, obrada, odabiranje i izluńćivanje, zaŇ°tita i koriŇ°tenje arhivskoga i registraturnog gradiva koje je nastalo, zaprimljeno ili se koristi u poslovanju Opńáine Rakovica ¬†i njenih prednika (u daljnjem tekstu: Opńáina Rakovica), kao i predaja gradiva nadleŇĺnom arhivu.

Sastavni dio ovog Pravilnika predstavlja Poseban popis arhivskoga i registraturnog gradiva Opńáine Rakovica s rokovima ńćuvanja, koji obuhvańáa cjelokupno arhivsko i registraturno gradivo koje nastaje u njegovom poslovanju.

 

ńĆlanak 2.

 

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Cjelokupno arhivsko i registraturno gradivo Opńáine Rakovica od interesa je za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaŇ°titu bez obzira da li je registrirano ili evidentirano.

Za cjelokupno arhivsko i registraturno gradivo Opńáine Rakovica odgovoran je opńáinski nańćelnik.

¬†Nadzor nad zaŇ°titom cjelokupnog arhivskog i registraturnog gradiva Opńáine Rakovica obavlja nadleŇĺni drŇĺavni arhiv, odnosno DrŇĺavni arhiv u Karlovcu (u daljnjem tekstu: DAKA), te se u tom smislu obvezuju na suradnju sve osobe odgovorne i zaduŇĺene za gradivo.

 

ńĆlanak 3.

 

Definicije i pojmova u ovom Pravilniku imaju slijedeńáe znańćenje:

Arhivska jedinica gradiva jest najmanja logińćko-sadrŇĺajna jedinica organizacije gradiva (predmet, dosje, spis, periodińćki definiran upisnik, zapisnik, ‚Ķ).

Arhivska knjiga je evidencija ulaska gradiva u pismohranu, prema vrstama i kolińćinama.

Arhivsko (registraturno) gradivo jest cjelokupna dokumentacija nastala radom ili je u posjedu Opńáine Rakovica bez obzira je li ili nije evidentirana kroz sluŇĺbene evidencije (dokumentacija nastala u uredskom poslovanju, sluŇĺbenom poslovanju, evidencije, ...). Registraturno gradivo smatra se arhivskim gradivom u nastajanju, pa se na njega primjenjuju iste odredbe Zakona i drugih propisa koji se odnose na arhivsko gradivo.

Izluńćivanje je postupak kojim se iz neke cjeline gradiva izdvajaju jedinice ńćiji je utvrńĎeni rok ńćuvanja istekao.

Konvencionalno gradivo je gradivo za ńćije iŇ°ńćitavanje nisu potrebni posebni ureńĎaji.

Nekonvencionalno gradivo je gradivo za ńćije su isńćitavanje potrebni posebni ureńĎaji. Ono moŇĺe biti na optińćko-magnetskim medijima, na mikrofilmu ili na CD-u.

Odabiranje arhivskoga gradiva je postupak kojim se iz registraturnoga gradiva temeljem utvrńĎenih propisa odabire arhivsko gradivo za trajno ńćuvanje.

Odgovorna osoba za pismohranu je osoba kojoj takva ovlast pripada temeljem Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Opńáine Rakovica.

Poseban popis gradiva s rokovima ńćuvanja je popis jedinica gradiva organiziran prema sadrŇĺajnim cjelinama (poslovnim podruńćjima) Opńáine Rakovica, s oznańćenim rokovima ńćuvanja za svaku jedinicu popisa i postupkom s gradivom nakon isteka roka ńćuvanja.

Tehnińćka jedinica gradiva je jedinica fizińćke organizacije gradiva (sveŇĺanj, kutija, knjiga, fascikl, mapa, mikrofilmska rola, magnetska traka, CD, ‚Ķ).

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Pismohrana je ustrojstvena jedinica u kojoj se odlaŇĺe i ńćuva arhivsko, odnosno registraturno gradivo do predaje nadleŇĺnom arhivu.

ZaduŇĺena osoba za pismohranu je osoba koja neposredno obavlja poslove pismohrane.

Zbirna evidencija gradiva je popis jedinica cjelokupnoga gradiva u posjedu Opńáine Rakovica, bez obzira na mjesto ńćuvanja, organiziran prema sadrŇĺajnim (dokumentacijskim) cjelinama.

 

ńĆlanak 4.

 

Arhivsko i registraturno gradivo nastalo tijekom rada i poslovanja Opńáine Rakovica¬† predstavlja jednu cjelinu (arhivski fond) i u pravilu se ne moŇĺe dijeliti.

Registraturno gradivo moŇĺe se dijeliti ili spajati zbog promjene unutarnjeg ustrojstva stvaratelja, prenoŇ°enja dijela ili svih njegovih poslova na drugog stvaratelja, kao i zbog preuzimanja dijela ili svih poslova drugog stvaratelja, a sve uz prethodno pribavljeno miŇ°ljenje nadleŇĺnog drŇĺavnog arhiva.

 

II. OBVEZE STVARATELJA I IMATELJA JAVNOGA ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA

 

ńĆlanak ¬†5.

 

Opńáina Rakovica kao stvaratelj i imatelj javnoga arhivskog i registraturnog gradiva duŇĺan¬† je:

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† savjesno ńćuvati gradivo u sreńĎenom stanju i osiguravati od oŇ°teńáenja do predaje nadleŇĺnom drŇĺavnom arhivu,

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† na zahtjev nadleŇĺnog drŇĺavnog arhiva dostavljati¬† popis gradiva i javljati sve nastale promjene u vezi s njim,

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† pribavljati¬† miŇ°ljenje drŇĺavnog arhiva prije¬† poduzimanja mjera koje se odnose na gradivo,

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† redovito odabirati arhivsko gradivo iz registraturnog gradiva, redovito periodińćki izluńćivati gradivo kojem su istekli rokovi ńćuvanja,

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† omoguńáiti ovlaŇ°tenim djelatnicima drŇĺavnog arhiva obavljanje struńćnog nadzora nad ńćuvanjem gradiva.

Opńáina Rakovica duŇĺna je izvijestiti nadleŇĺni drŇĺavni arhiv o svakoj svojoj promjeni statusa i ustrojstva radi davanja miŇ°ljenja o postupanju s gradivom.

 

III. PRIKUPLJANJE, OBRADA I ńĆUVANJE GRADIVA

 

ńĆlanak 6.

 

Konvencionalno i nekonvencionalno gradivo Opńáine Rakovica prikuplja se, zaprima, obrańĎuje, evidentira, odabire i izluńćuje, te osigurava od oŇ°teńáenja, uniŇ°tenja i zagubljenja u pismohrani.

ńĆlanak 7.

 

U okviru uredovanja pismohrane vodi se:

a) Arhivska knjiga, kao knjiga evidencije ulaska arhivskog i registraturnog gradiva u    pismohranu (obrazac 12 NN / Ulazna knjiga s podacima …),

b)¬†¬†¬†¬†¬† Zbirna evidencija o gradivu, organizirana kao popis arhivskih jedinica gradiva unutar sadrŇĺajnih cjelina, kao opńái inventarni pregled cjelokupnoga arhivskog i registraturnog gradiva koje je po bilo kakvoj osnovi u posjedu Opńáine Rakovica. Zbirna evidencija sadrŇĺava slijedeńáe podatke: redni broj, oznaka, naziv, sadrŇĺaj, vrijeme nastanka, kolińćina, nosańć, rok ńćuvanja, napomena.

 

ńĆlanak 8.

 

Popis arhivskog gradiva strukturiran po dokumentacijskim cjelinama dostavlja se DAKA redovito jednom godiŇ°nje u elektronińćkom obliku, sukladno ńćlanku 7. stavku 3. i stavku 4. Pravilnika o zaŇ°titi i ńćuvanju arhivskog i registaturnog gradiva izvan arhiva (''Narodne novine'' broj 64/04 i 106/07)

 

1. Konvencionalno gradivo

ńĆlanak 9.

 

RijeŇ°eni predmeti i dovrŇ°eni spisi (dalje: gradivo) stavljaju se u za to odreńĎene omote, fascikle, registratore, arhivske kutije, sveŇĺnjeve, uveze ili arhivske mape (fascikle s preklopom), ‚Ķ i sl. tehnińćke arhivske jedinice.

Svaki zaposlenik odgovoran je za gradivo za koje je zaduŇĺen u pogledu sadrŇĺaja podataka, pravodobne obrade, te ukupnog stanja svakog predmeta kojim raspolaŇĺe.

Svaki zaposlenik koji je zaduŇĺen za gradivo do predaje u pismohranu, duŇĺan ga je tijekom godine odlagati po utvrńĎenom planu koji odgovara naravi posla, te ga svrstavati u odgovarajuńáe arhivske jedinice. Na svaku arhivsku jedinicu duŇĺan je ispisati naziv institucije, naziv ustrojstvene jedinice, godinu nastanka gradiva, naziv i vrstu gradiva, raspon brojeva predmeta u arhivskoj jedinici i¬† rok ńćuvanja gradiva.

 

ńĆlanak 10.

 

Arhivsko i registraturno gradivo predaje se u pismohranu u sreńĎenom stanju, u tehnińćki oblikovanim i oznańćenim arhivskim jedinicama, te uz popis jedinica gradiva obuhvańáenog primopredajnim zapisnikom.

Primopredajni zapisnik supotpisuju ovlaŇ°teni zaposlenici koji predaju gradivo i odgovorna osoba za rad pismohrane, odnosno zaposlenik u pismohrani.

Primopredajni zapisnik izrańĎuje se u dva primjerka, od kojih jedan ńćuva ustrojstvena jedinica koja predaje gradivo, a drugi odgovorna osoba za rad pismohrane, odnosno zaposlenik u pismohrani.

Odgovorna osoba za rad pismohrane, odnosno zaposlenik u pismohrani, duŇĺan je pregledati sve preuzeto gradivo i provjeriti tońćnost upisanih podataka.

 

ńĆlanak 11.

 

Po prijemu i obradi arhivskog i registraturnog gradiva na nańćin propisan u odredbama ovog Pravilnika, gradivo se rasporeńĎuje na police, odnosno ormare, u odgovarajuńáim prostorijama pismohrane.

Arhivsko i registraturno gradivo u pismohrani razvrstava se prema sadrŇĺajnim cjelinama, vremenu nastanka, vrstama gradiva i rokovima ńćuvanja. Nakon smjeŇ°tanja gradiva jednog godiŇ°ta na police i u ormare, obavlja se numeriranje arhivskih jedinica.

 

2. Nekonvencionalno gradivo

 

ńĆlanak 12.

 

Dokumenti nastali ili zaprimljeni u elektronińćkom obliku, baze podataka, elektronińćke kopije dokumenata i drugi elektronińćki zapisi nastali u poslovanju ńćuvaju se na nańćin koji ih osigurava od neovlaŇ°tenog pristupa, brisanja, mijenjanja ili gubitka podataka, sukladno vaŇĺeńáim standardima te dobroj praksi upravljanja i zaŇ°tite informacijskih sustava.

Za svaki rańćunalni sustav, odnosno aplikaciju koja se koristi za pohranu ili rad s elektronińćkim dokumentima i drugim elektronińćkim zapisima, obvezno je odrediti osobu koja je odgovorna za zaŇ°titu podataka, redovitu izradu sigurnosnih kopija i arhiviranje podataka, te u pisanom obliku utvrditi postupak i uńćestalost izrade sigurnosnih kopija, te postupak obnove podataka u sluńćaju greŇ°ke ili gubitka podataka.

Postupci izrade sigurnosnih kopija i obnove podataka trebaju biti takvi da omoguńáe sigurnu i cjelovitu obnovu podataka u kratkom roku.

 

ńĆlanak 13.

 

Kod uvońĎenja ili izmjena aplikacije, baze podataka ili formata zapisa, obvezno je u pisanom obliku opisati: svrhu, opseg i nańćin koriŇ°tenja aplikacije; minimalne hardverske i softverske zahtjeve, mjere zaŇ°tite zapisa od neovlaŇ°tenog pristupa, mijenjanja i gubitka podataka, format i strukturu zapisa, predvińĎeni nańćin trajne pohrane zapisa (npr. ńćuvanje u izvornom formatu, konverzija u drugi format, kopiranje na drugi medij i dr.), nańćin (tehnologija) na koji ńáe se osigurati pristup podacima ako je predvińĎeno ńćuvanje izvan izvornog hardverskog i softverskog okruŇĺenja, nańćin predaje gradiva arhivu (format zapisa i medij, aplikacija/tehnologija za pristup podacima koja treba omoguńáiti iskoristivost podataka nakon predaje, dokumentacija o aplikaciji i strukturi zapisa, dokumentacija o postupku pripreme za predaju).

 

ńĆlanak 14.

 

Elektronińćki dokumenti i drugi elektronińćki zapisi arhiviraju se i ńćuvaju na adekvatan nańćin da je moguńáe obnoviti podatke i koristiti ih u sluńćaju gubitka ili oŇ°teńáenja podataka u rańćunalnom sustavu u kojem se obavlja pohrana i obrada zapisa.

Pri izradi arhivske kopije obvezno se u pisanom obliku utvrńĎuje predmet arhiviranja, format i struktura zapisa, vrijeme i odgovornost za izradu kopije, te da li se zapisi i dalje ńćuvaju u izvoriŇ°nom informacijskom sustavu ili briŇ°u iz njega.

Prije predaje arhivskih kopija na mjesto ńćuvanja obvezno se provjerava njihova cjelovitost, ńćitljivost i ispravnost.

Arhivske se kopije predaju na mjesto ńćuvanja s programima, odnosno aplikacijama koje su potrebne za njihovo pregledavanje i koriŇ°tenje, ili s podrobnim uputama o hardverskim i softverskim zahtjevima za prikaz i koriŇ°tenje i navodom o informacijskom sustavu koji trenutno to omoguńáuje.

Cjelovitost, ńćitljivost i ispravnost arhivskih kopija elektronińćkih zapisa redovito se provjerava najmanje jedanput godiŇ°nje. Presnimavanje na novi medij vrŇ°i se najmanje svake pete godine, a obvezno ako su prilikom provjere uońćene pogreŇ°ke ili ako je primjerak arhivske kopije neńćitljiv, oŇ°teńáen ili izgubljen.

 

IV. KORI҆TENJE GRADIVA

 

ńĆlanak 15.

 

KoriŇ°tenje gradiva odobrava osoba odgovorna za rad pismohrane, odnosno zaposlenik u pismohrani.

Arhivsko i registraturno gradivo moŇĺe se koristiti u prostorijama pismohrane samo i jedino uz nazońćnost odgovorne osobe za rad pismohrane, odnosno zaposlenika zaduŇĺenog za pismohranu.

KoriŇ°tenje se ostvaruje neposrednim uvidom u traŇĺeno gradivo, izdavanjem preslika ili izdavanjem originala.

Originalno arhivsko i registraturno gradivo moŇĺe se izdati na privremeno koriŇ°tenje jedino putem odgovarajuńáe potvrde (reversa) i obaveznog upisa u Knjigu posudbe, dok je za uvid i izdavanje kopije potreban samo upis u evidenciju ‚Äď knjigu posudbe.

 

ńĆlanak 16.

 

Osoba koja je preuzela gradivo na koriŇ°tenje, duŇĺna je isto vratiti u roku naznańćenom u reversu.

Revers se izdaje u tri primjerka. Jedan primjerak potvrde (reversa) ostavlja se na mjestu gdje je gradivo izdvojeno, drugi primjerak uzima zaposlenik u pismohrani, a treńái primjerak dobiva zaposlenik, odnosno korisnik gradiva. Poslije koriŇ°tenja gradivo se obavezno vrańáa na mjesto odakle je i uzeto, a revers se poniŇ°tava.

 

ńĆlanak 17.

 

Izdavanje arhivskoga i registraturnog gradiva za vanjske korisnike, koji temeljem zakona i propisa imaju pravo uvida u informacije sadrŇĺane u gradivu, obavlja se temeljem pismene zamolbe traŇĺitelja.

KoriŇ°tenje gradiva moŇĺe se uskratiti u sluńćajevima koje propisuje Zakon o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'' broj 172/03).

 

ńĆlanak 18.

 

Krajem svake godine, odnosno prije godiŇ°njega ulaganja novog gradiva u pismohranu, zaposlenik u pismohrani vrŇ°i¬† provjeru je li tijekom godine posuńĎeno gradivo vrańáeno u pismohranu.

Nadzor obavlja odgovorna osoba za rad pismohrane, odnosno zaposlenik u pismohrani.

Utvrdi li se da posuńĎeno gradivo nije vrańáeno, zaposlenik u pismohrani, zatraŇĺit ńáe povrat gradiva.

Korisnik gradiva pismeno potvrńĎuje, uz supotpis zaposlenika u pismohrani, ukoliko mu zaduŇĺeno gradivo treba i u slijedeńáoj godini.

 

V. POSTUPAK ODABIRANJA I IZLUńĆIVANJA GRADIVA

 

ńĆlanak 19.

 

Redovito, a najkasnije 5 godina od posljednjeg provedenog postupka, obavlja se odabiranje arhivskog i izluńćivanje onog dijela registraturnog gradiva kojem je prema utvrńĎenim propisima proŇ°ao rok ńćuvanja, kako bi se u pismohrani pravovremeno oslobodio prostor za prirast novog gradiva.

Odabiranje arhivskoga i izluńćivanje registraturnoga gradiva obavlja se temeljem Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izluńćivanja arhivskoga gradiva (''Narodne novine'' broj 90/02), kao i Posebnoga popisa iz ńćlanka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika, na kojega suglasnost daje DAKA.

 

ńĆlanak 20.

 

Rokovi ńćuvanja navedeni u popisu iz ńćlanka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika pońćinju teńái:

-¬† kod uredskih knjiga i evidencija ‚Äď od kraja godine posljednjega upisa,

-¬† kod vońĎenja postupaka ‚Äď od kraja godine u kojoj je postupak dovrŇ°en,

- kod rjeŇ°enja, dozvola, odobrenja, potvrda sa ogranińćenim trajanjem ‚Äď od kraja godine¬† u kojoj su rjeŇ°enja, dozvole ili odobrenja prestali vrijediti ili su se prestali primjenjivati,

- kod rańćunovodstvene i knjigovodstvene dokumentacije ‚Äď od dana prihvańáanja¬† zavrŇ°nog rańćuna za godinu na koju se ta dokumentacija odnosi,

- kod personalnih listova- od godine osnutka personalnog lista,

- kod postupaka za povrede sluŇĺbene duŇĺnosti‚Äď nakon okonńćanja postupka,

- kod ostalog gradiva ‚Äď od kraja godine u kojoj je gradivo nastalo.

 

ńĆlanak 21.

 

Postupak za izluńćivanje registraturnoga gradiva pokreńáe opńáinski nańćelnik odnosno prońćelnik Jedinstvenog upravnog odjela Opńáine Rakovica.

Popis gradiva za izluńćivanje treba sadrŇĺavati: naziv stvaratelja gradiva, ustrojstvenu jedinicu u kojoj je gradivo nastalo, jasan i tońćan naziv vrste gradiva koje ńáe se izluńćivati, starost gradiva (vrijeme nastanka) i kolińćinu izraŇĺenu¬† brojem sveŇĺnjeva, registratora, knjiga i sl., kao i redni broj iz Posebnog popisa te rok ńćuvanja prema Posebnom popisu.

Ukupna kolińćina gradiva za izluńćivanje iskazuje se u duŇĺnim metrima.

Za svaku vrstu gradiva ukratko se obrazlaŇĺe zaŇ°to se predlaŇĺe za izluńćivanje i uniŇ°tenje (npr. istekao rok ńćuvanja sukladno popisu iz ńćl. 1. st. 2., nepotrebno za daljnje poslovanje, statistińćki obrańĎeno i sl.).

ńĆlanak 22.

 

Prema potrebi, u pripremi izluńćivanja moŇĺe sudjelovati i struńćni djelatnik DAKA.

 

ńĆlanak 23.

 

Popis gradiva predloŇĺenog za izluńćivanje, te potpisan od opńáinskog nańćelnika odnosno prońćelnik Jedinstvenog upravnog odjela Opńáine Rakovica, dostavlja se DAKA.

DAKA izdaje rjeŇ°enje kojim moŇĺe predloŇĺeno gradivo za izluńćivanje u cijelosti odobriti, ili djelomińćno ili u cijelosti odbiti.

 

ńĆlanak 24.

 

Po primitku rjeŇ°enja o odobrenju izluńćivanja iz prethodnoga ńćlanka, opńáinski nańćelnik odnosno prońćelnik Jedinstvenog upravnog odjela, donosi odluku o izluńćivanju kojom se utvrńĎuje nańćin uniŇ°tavanja dotińćnoga gradiva.

O postupku uniŇ°tavanja izluńćenoga gradiva sastavlja se zapisnik, a jedan primjerak zapisnika se dostavlja DAKA.

 

ńĆlanak 25.

 

Ako gradivo sadrŇĺi povjerljive podatke, uniŇ°tavanje se obvezno provodi na nańćin da podaci ne budu dostupni osobama koje nemaju pravo uvida u njih.

 

ńĆlanak 26.

 

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Izluńćivanje registraturnog gradiva biljeŇĺi se u Arhivskoj knjizi, odnosno u Zbirnoj evidenciji gradiva u pismohrani, s naznakom broja i datuma rjeŇ°enja nadleŇĺnog drŇĺavnog arhiva o odobrenju izluńćivanja.

 

VI. PREDAJA GRADIVA NADLEŇĹNOM ARHIVU

 

ńĆlanak 27.

 

Arhivsko gradivo Opńáine Rakovica predaje se DAKA temeljem Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (''Narodne novine'' broj 105/97, 64/00 i 65/09) i Pravilnika o predaji arhivskoga gradiva arhivima (''Narodne novine'' broj 90/02).

Javno arhivsko gradivo predaje se DAKA u roku koji u pravilu ne moŇĺe biti krańái od 30 godina od njegova nastanka. Gradivo se moŇĺe predati i prije isteka tog roka, ako se o tome sporazume imatelj i DAKA, ili ako je to nuŇĺno radi zaŇ°tite gradiva.

Arhivsko gradivo Opńáine Rakovica predaje se tek nakon provedenoga odabiranja i izluńćivanja, u izvorniku, sreńĎeno i tehnińćki opremljeno, oznańćeno, popisano i cjelovito za odreńĎeno vremensko razdoblje.

O predaji arhivskog gradiva¬† sastavlja se Zapisnik ńćiji je sastavni dio popis predanoga gradiva.

 

VII. ZAPOSLENICI VEZANI UZ RAD PISMOHRANE

 

ńĆlanak 28.

 

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Struńćne i administrativno tehnińćke poslove u pismohrani obavljaju sluŇĺbenici rasporeńĎeni Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Opńáine Rakovica, u skladu sa Pravilniku o struńćnom usavrŇ°avanju i provjeri struńćne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (''Narodne novine'' broj 93/04).

 

ńĆlanak 29.

 

Zaposlenik u pismohrani obavlja slijedeńáe poslove:

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† sreńĎivanje i popisivanje gradiva,

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† osiguranje materijalno-fizińćke zaŇ°tite gradiva,

-          odabiranje arhivskoga gradiva,

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† izluńćivanje registraturnog gradiva kojem su proŇ°li rokovi ńćuvanja,

-          priprema predaje arhivskoga gradiva DAKA,

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† izdavanje gradiva na koriŇ°tenje, te vońĎenje evidencija o tome.

 

ńĆlanak 30.

 

Zaposlenik u pismohrani duŇĺan je o svome radu pridrŇĺavati se etińćkog kodeksa arhivista, a posebice:

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ńćuvati integritet gradiva i na taj nańćin pruŇĺati jamstvo da ono predstavlja trajno i pouzdano svjedońćanstvo proŇ°losti,

-          dokumentirati svoje postupke pri obradi gradiva i opravdati ih,

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† poŇ°tivati slobodu pristupa informacijama i propise u svezi s povjerljivoŇ°ńáu podatka i zaŇ°titom privatnosti i postupati unutar granica zakonskih propisa koji su na snazi,

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† osobito povjerenje koje mu je povjereno koristiti na dobro sviju i ne sluŇĺiti se svojim poloŇĺajem za vlastitu ili bilo ńćiju neopravdano korist,

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† nastojati postińái najbolju¬† struńćnu razinu sustavno i stalno obnavljajuńái svoje znanje s podruńćja arhivistike i dijeliti s drugima rezultate svojih istraŇĺivanja i iskustava.

 

ńĆlanak 31.

 

Prilikom rasporeńĎivanja na druge poslove ili raskida radnog odnosa odgovorna osoba za rad pismohrane, odnosno zaposlenik u pismohrani, duŇĺni su izvrŇ°iti primopredaju ¬†arhivskoga ¬†i registraturnoga gradiva s osobom koja preuzima pismohranu.

 

VIII PROSTOR PISMOHRANE

 

ńĆlanak 32.

 

Opńáina Rakovica duŇĺna je osigurati adekvatan prostor i opremu za smjeŇ°taj i zaŇ°titu arhivskoga i registraturnog gradiva.

Materijalna (fizińćko-tehnińćka) zaŇ°tita arhivskoga i registraturnog gradiva obuhvańáa fizińćko-tehnińćku zaŇ°titu od oŇ°teńáenja, uniŇ°tenja ili nestanka.

Materijalna zaŇ°tita osigurava se:

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† obaveznim zakljuńćavanjem prostorija pismohrane, zatvaranjem prozora i iskljuńćivanjem strujnoga toka kada se u spremiŇ°tu ne radi,

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† redovitim ńćiŇ°ńáenjem i otpraŇ°ivanjem spremiŇ°ta i odloŇĺenoga gradiva, te prozrańćivanjem prostorija,

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† odrŇĺavanjem odgovarajuńáe temperature i vlaŇĺnosti

-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† redovitim otklanjanjem nedostataka koji bi se mogli dovesti do oŇ°teńáenja gradiva.

 

ńĆlanak 33.

 

Odgovarajuńáim prostorom za pohranu arhivskoga i registraturnog gradiva smatraju se prostorije koje su suhe, prozrańćne, osigurane od poŇĺara i krańĎe, udaljene od mjesta otvorenog plamena i od prostorija u kojima se ńćuvaju lako zapaljive tvari, bez vodovodnih, kanalizacijskih, plinskih i elektrińćnih instalacija te razvodnih vodova i ureńĎaja centralnog grijanja bez odgovarajuńáe zaŇ°tite, ukljuńćujuńái i zaŇ°titu od nadolaska nadzemnih i podzemnih voda.

Sve instalacije moraju uvijek biti ispravne i pod nadzorom.

U prostorijama pismohrane strogo je zabranjeno puŇ°enje.

 

ńĆlanak 34.

 

Prostorije pismohrane moraju imati odgovarajuńái inventar kao Ň°to su police, ormari, stalaŇĺe, ljestve, stol, dobro osvjetljenje i dr.

Prostorije moraju biti osigurane valjanim ureńĎajima za sigurno zatvaranje vrata, te opremljene odgovarajuńáim brojem protupoŇĺarnih aparata na prah.

 

ńĆlanak 35.

 

Pristup u pismohranu dozvoljen je samo odgovornoj osobi za rad pismohrane, odnosno zaposleniku u pismohrani.

Nadzor nad radom u pismohrani provodi odgovorna osoba ustrojstvene jedinice u kojoj se nalazi pismohrana a za ureńĎenje pismohrane odgovoran je opńáinski nańćelnik.

 

IX. ZAVR҆NE ODREDBE

 

ńĆlanak 36.

 

Odgovorna osoba za cjelokupno arhivsko i registraturno gradivo nastalo tijekom poslovanja Opńáine Rakovica i njenih prednika, odgovorna osoba za pismohranu te prońćelnik Jedinstvenog upravnog odjela, obvezni su postupati u skladu sa odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, te odredbama ovog Pravilnika.

 

ńĆlanak 37.

 

Na sva pitanja koja nisu navedena ovim Pravilnikom primjenjuje se Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, podzakonski akti, kao i drugi zakonski propisi kojima se pobliŇĺe utvrńĎuje rukovanje u rokovi ńćuvanja arhivskoga i registraturnog gradiva.

 

ńĆlanak 38.

 

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† DonoŇ°enjem ovog Pravilnika prestaje vaŇĺiti Pravilnik o zaŇ°titi arhivskog i registraturnog gradiva KLASA: 022-05/98-01/12, URBROJ: 2133/16-98-1 od dana 26. studenog 1998. godine.

 

ńĆlanak39.

 

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u ¬ęGlasniku Karlovańćke Ňĺupanije¬Ľ, a primjenjuje se po pribavljenoj suglasnosti DAKA.

 

KLASA: 036-01/10-01/01

URBROJ:2133/16-10-1

Rakovica, 10.06.2010.

 

    PREDSJEDNIK

 

Zoran Luketińá, bacc.oec.

 

 

POSEBAN POPIS GRADIVA

T R A J N E  V R I J E D N O S T I

 

 

RED. BR.

 

GRUPA DOKUMENATA / VRSTA GRADIVA

 

ROK

ńĆUVANJA

OBLIK U

KOJEM SE

ńĆUVA

 

Napo- mena

1.

PODRUńĆNI USTROJ

1.1.

Granice podruńćja Opńáine i mjesnih odbora (mjesnih podruńćja)

Trajno

Izvornik

 

2.

OPńÜINSKO VIJEńÜE, OPńÜINSKO POGLAVARSTVO I NJIHOVA RADNA TIJELA

2.1.

Akti s konstituirajuńáih sjednica, akti o imenovanju predsjednika i

ńćlanova odbora, komisija i drugih radnih tijela

Trajno

Izvornik

 

2.2.

Popis ¬†vijeńánika ¬†Opńáinskog ¬†vijeńáa ¬†i ¬†popis ¬†ńćlanova ¬†Opńáinskog

poglavarstva

Trajno

Izvornik

 

2.3.

Zapisnici sa sjednica s prilozima

Trajno

Izvornik

 

2.4.

Usvojeni ¬†akti ¬†sa ¬†sjednica ¬†Opńáinskog ¬†vijeńáa ¬†i ¬†Poglavarstva ¬†i

njihovih radnih tijela

Trajno

Izvornik

 

2.5

Program rada i izvjeŇ°ńáa o radu Opńáinskog vijeńáa i Poglavarstva

Trajno

Izvornik

 

2.6.

Poslovnici o ¬†radu ¬†Opńáinskog vijeńáa ¬†i ¬†Poglavarstva i ¬†njihovih

radnih tijela

Trajno

Izvornik

 

2.7.

Etnińćke ¬†i ¬†nacionalne ¬†zajednice ¬†i ¬†manjine ¬†- ¬†vijeńáa ¬†i ¬†popis

predstavnika

Trajno

Izvornik

 

2.8.

Osnivanje ustanova, trgovańćkih i komunalnih druŇ°tava, agencija

Trajno

Izvornik

 

3.

ZBOROVI GRAńźANA

3.1.

Pozivi za zbor grańĎana, zapisnici sa odrŇĺanih zborova, odgovori

na zahtjeve sa zbora grańĎana

Trajno

Izvornik

 

4.

REFERENDUM

4.1.

Inicijativa za uvońĎenje referenduma

Trajno

Izvornik

 

4.2.

Odluka o raspisivanju referenduma

Trajno

Izvornik

 

4.3.

Osnivanje¬† ¬†tijela¬† ¬†za¬† ¬†provońĎenje¬† ¬†referenduma¬† ¬†i¬† ¬†rukovońĎenje

glasovanjem

Trajno

Izvornik

 

4.4

Objavljivanje akata donesenih na referendumu

Trajno

Izvornik

 

5.

JAVNA PRIZANJA

5.1.

Odluka o dodjeli javnih priznanja

Trajno

Izvornik

 

5.2

Odluka o dodjeli nagrada

Trajno

Izvornik

 

6.

GRBOVI I ZASTAVE

6.1.

Unikati grbova, zastava, himne

Trajno

Izvornik

 

6.2.

Akti koji se odnose na grbove, zastave i ambleme

Trajno

Izvornik

 

7.

NASELJA

7.1.

Odluka  o  imenovanju ulica  i  trgova,  promjena  imena  ulica  i

numeracija kuńánih brojeva

Trajno

Izvornik

 

8.

OPńÜI POSLOVI

8.1.

Statut Opńáine i ostali normativni akti

Trajno

Izvornik

 

8.2.

UrudŇĺbeni zapisnik, upisnici i druge knjige koje imaju karakter

urudŇĺbenog zapisnika

Trajno

Izvornik

 

8.3.

Kazalo, imenici i registri koji se vode uz urudŇĺbeni zapisnik i

upisnik

Trajno

Izvornik

 

 

 

 

RED. BR.

 

GRUPA DOKUMENATA / VRSTA GRADIVA

 

ROK

ńĆUVANJA

OBLIK U

KOJEM SE

ńĆUVA

 

Napo- mena

8.4.

Dokumentacija u svezi predaje arhivskog gradiva, dokumentacija

u¬† ¬†svezi¬† ¬†vrednovanja¬†¬† arhivskog¬† ¬†i¬† ¬†izluńćivanja¬† ¬†registraturnog gradiva, dokumentacija u svezi struńćnog nadzora, popis arhivskog gradiva, arhivska knjiga

Trajno

Izvornik

 

8.5.

SluŇĺbeni listovi, ńćasopisi i broŇ°ure, zapisnici s konferencije za

tisak

Trajno

Izvornik

 

8.6.

RjeŇ°enja o utvrńĎivanju oznaka unutarnjih organizacijskih jedinica,

o vońĎenju urudŇĺbenog zapisnika, upisnika predmeta (upravnog postupka) i plan klasifikacijskih i brojńćanih oznaka stvaralaca i primalaca akata Opńáine Rakovica

Trajno

Izvornik

 

8.7.

Evidencija Ň°tambilja, peńćata i Ňĺigova

Trajno

Izvornik

 

8.8.

Spisi nadleŇĺnih organa i¬† ustanova o ¬†pojavama i¬† zbivanjima u

svezi s Opńáinom

Trajno

Izvornik

 

8.9.

Spisi  koji  se  odnose  na  borbu  za  samostalnost  i  priznavanje

Republike Hrvatske

Trajno

Izvornik

 

8.10.

OkruŇĺnice ¬†i ¬†uputstva ¬†o ¬†postupcima ¬†u ¬†radu ¬†dostavljene ¬†od

nadleŇĺnih tijela

Trajno

Izvornik

 

8.11.

Inspekcijska izvjeŇ°ńáa i nalazi

Trajno

Izvornik

 

8.12.

Dokumentacija¬†¬† vezana¬†¬†¬† za¬†¬†¬† odlikovanje¬†¬†¬† domańáih¬†¬†¬† osoba¬†¬†¬† i

organizacija

Trajno

Izvornik

 

8.13.

Pokroviteljstva - odluke, ugovori i drugo

Trajno

Izvornik

 

8.14.

WEB ¬†stranice, ¬†evidencije ¬†statuta ¬†udruge ¬†grańĎana, ¬†izvjeŇ°ńáa ¬†o

koriŇ°tenju sredstava dobivenih od ministarstva i Karlov. Ňĺupanije

Trajno

Izvornik

 

9.

MJESNA SAMOUPRAVA

9.1.

Osnivanje mjesnih odbora

Trajno

Izvornik

 

9.2.

Odluke i rjeŇ°enja izbornog povjerenstva za izbor tijela mjesnih

odbora

Trajno

Izvornik

 

9.3.

Odluka o organizaciji i radu mjesnih odbora

Trajno

Izvornik

 

9.4.

Programi i planovi mjesnih odbora

Trajno

Izvornik

 

9.5.

Zapisnici i ¬†usvojeni akti sa ¬†sjednice vijeńáa mjesnog odbora s

prilozima

Trajno

Izvornik

 

9.6.

Ugovori i drugi akti o koriŇ°tenju prostora mjesnog odbora

Trajno

Izvornik

 

10.

MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE

10.1.

Prorańćun, zavrŇ°ni rańćun prorańćuna i odluka o izvrŇ°enju prorańćuna

Trajno

Izvornik

 

10.2.

IzvjeŇ°taj o izvrŇ°enju prorańćuna, rebalans prorańćuna

Trajno

Izvornik

 

10.3.

Glavna knjiga financijskog knjigovodstva

Trajno

Izvornik

 

10.4.

Konańćni obrańćun plańáa

Trajno

Izvornik

 

10.5.

Knjiga osnovnih sredstava

Trajno

Izvornik

 

10.6.

Dokumentacija o popisu sredstava

Trajno

Izvornik

 

10.7.

IzvjeŇ°ńáa o prorańćunskom nadzoru i unutarnjoj kontroli

Trajno

Izvornik

 

10.8.

Revizija prorańćunskih korisnika

Trajno

Izvornik

 

10.9.

DrŇĺavna revizija - nalaz

Trajno

Izvornik

 

10.10.

Zahtjevi korisnika o dodjeli sredstava iz prorańćuna

Trajno

Izvornik

 

10.11.

Knjiga ¬†dugotrajne ¬†imovine, ¬†izvjeŇ°taji ¬†o ¬†rezultatima ¬†rada ¬†za

obrańćun plańáa, godiŇ°nji financijski planovi, evidencije o isplatama osobnih dohodaka

Trajno

Izvornik

 

 

 

 

RED. BR.

 

GRUPA DOKUMENATA / VRSTA GRADIVA

 

ROK

ńĆUVANJA

OBLIK U KOJEM SE ńĆUVA

 

Napo- mena

11.

KADROVSKI POSLOVI

11.1.

Osobni dosjei djelatnika

Trajno

Izvornik

 

11.2.

Predmeti utvrńĎivanja radnog i posebnog staŇĺa

Trajno

Izvornik

 

11.3.

Akti u svezi zasnivanja radnog odnosa, rasporeda sluŇĺbenika i

namjeŇ°tenika, ¬†stavljanju ¬†na ¬†raspolaganje, ¬†te ¬†prestanku ¬†radnog odnosa

Trajno

Izvornik

 

11.4.

Nagrade za rad, novńćane pomońái i otpremnine

Trajno

Izvornik

 

11.5.

Ugovori o djelu i autorski ugovori

Trajno

Izvornik

 

11.6.

Matińćne knjige djelatnika

Trajno

Izvornik

 

11.7.

Planovi obrazovanja i struńćnog osposobljavanja djelatnika

Trajno

Izvornik

 

11.8.

Evidencije o poloŇĺenim struńćnim ispitima

Trajno

Izvornik

 

11.9.

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa, disciplinska i materijalna

odgovornost

Trajno

Izvornik

 

11.10.

Statistińćka izvjeŇ°ńáa iz radnih odnosa

Trajno

Izvornik

 

11.11.

Prijave   i   odjave   djelatnika   kod   Zavoda   zdravstvenog   i

mirovinskog osiguranja

 

 

11.12.

RjeŇ°enja i odluke u svezi plańáe djelatnika

Trajno

Izvornik

 

11.13.

Odluke o vrednovanju poslova i radnih zadańáa, koeficijentu ili

vrijednosti boda

Trajno

Izvornik

 

11.14.

IzvjeŇ°ńáa o isplańáenim plańáama

Trajno

Izvornik

 

11.15.

Prijava podataka o isplańáenoj plańái

Trajno

Izvornik

 

12.

POSLOVI ZA҆TITE NA RADU, ZA҆TITE OD POŇĹARA, CIVILNE ZA҆TITE I SKLONI҆TA

12.1.

Program mjera zaŇ°tite na radu i zaŇ°tite od poŇĺara

Trajno

Izvornik

 

12.2.

Program osposobljavanja djelatnika iz podruńćja zaŇ°tite na radu i

zaŇ°tite od poŇĺara

Trajno

Izvornik

 

12.3.

GodiŇ°nja i druga izvjeŇ°ńáa iz podruńćja zaŇ°tite na radu i zaŇ°tite od

poŇĺara

Trajno

Izvornik

 

12.4.

Zapisnici o redovitim i izvanrednim pregledima o stanju zaŇ°tite na

radu i zaŇ°tite od poŇĺara

Trajno

Izvornik

 

12.5.

Zapisnici i ¬†rjeŇ°enja inspekcije zaŇ°tite ¬†na ¬†radu i ¬†osiguranje od

poŇĺara

Trajno

Izvornik

 

12.6.

Uvjerenja o osposobljavanju djelatnika za protupoŇĺarnu zaŇ°titu i

zaŇ°titu na radu

Trajno

Izvornik

 

12.7.

Dokumentacija u svezi s odrŇĺavanjem i osiguravanjem objekata,

instalacija i opreme (atesti, jamstveni listovi i sl.)

Trajno

Izvornik

 

12.8.

Akti u svezi civilne zaŇ°tite, zaŇ°tite i¬† spaŇ°avanja i¬† obrambenih

priprema

Trajno

Izvornik

 

 

13.

POSLOVI URBANIZMA, GRAńźEVINARSTVA, EKOLOGIJE I GOSPODARENJA NEKRETNINAMA

13.1.

Urbanistińćki planovi sa prateńáom dokumentacijom

Trajno

Izvornik/CD

 

13.2.

Urbanistińćki uvjeti ureńĎenja prostora

Trajno

Izvornik

 

13.3.

Razvojni, provedbeni i drugi planovi

Trajno

Izvornik

 

13.4.

GrańĎevinske dozvole s prilozima

Trajno

Izvornik

 

13.5.

Izmjene i dopune grańĎevinskih dozvola i rjeŇ°enja za gradnju

Trajno

Izvornik

 

13.6.

Lokacijske dozvole s prilozima i uporabne dozvole s prilozima;

posebni uvjeti grańĎenja

Trajno

Izvornik

 

 

 

 

RED. BR.

 

GRUPA DOKUMENATA / VRSTA GRADIVA

 

ROK

ńĆUVANJA

OBLIK U

KOJEM SE

ńĆUVA

 

Napo- mena

13.7.

Glavni izvedbeni projekti

Trajno

Izvornik

 

13.8.

Elaborati o zaŇ°titi okoliŇ°a

Trajno

Izvornik

 

13.9.

Razvojni programi i izvjeŇ°ńáa

Trajno

Izvornik

 

13.10.

Pravo grańĎenja

Trajno

Izvornik

 

13.11.

Studije o utjecaju na okoliŇ°

Trajno

Izvornik

 

13.12.

Kupnja i prodaja stanova

Trajno

Izvornik

 

13.13.

Opńáenito o objektima grańĎevinskog nasljeńĎa

Trajno

Izvornik

 

13.14.

ńĆuvanje i odrŇĺavanje objekata grańĎevinskog nasljeńĎa

Trajno

Izvornik

 

13.15.

Gradnja ¬†objekta ¬†(od ¬†raspisivanja ¬†natjeńćaja ¬†do ¬†primopredaje

objekta)

Trajno

Izvornik

 

13.16.

RjeŇ°enja o ruŇ°enju bespravno izgrańĎenih objekata

Trajno

Izvornik

 

13.17.

Imovina stranih drŇĺavljana (optanska) imovina

Trajno

Izvornik

 

13.18.

Akti u svezi katastra vodova u Opńáini

Trajno

Izvornik

 

13.19.

Evidencija o katastru vodova u Opńáini

Trajno

Izvornik

 

13.20.

Prostorni planovi

Trajno

Izvornik/CD

 

13.21.

Ugovori o prodaji nekretnina

Trajno

Izvornik

 

13.22.

Ugovori o zamjeni zemljiŇ°ta sa dokumentacijom

Trajno

Izvornik

 

13.23.

Odluke o raspisivanju natjeńćaja za prodaju nekretnina

Trajno

Izvornik

 

13.24.

Akti u svezi ureńĎenja grańĎevinskog zemljiŇ°ta

Trajno

Izvornik

 

13.25.

Zapisnici ‚Äď elaborati o procjeni nekretnina

Trajno

Izvornik

 

13.26.

Akti o opńáoj zaŇ°titi ńćovjekove okoline

Trajno

Izvornik

 

13.27.

Mjere u svezi zaŇ°tite ńćovjekove okoline iz nadleŇĺnosti

Trajno

Izvornik

 

13.28.

Akti u svezi nekretnina u vlasniŇ°tvu Opńáine

Trajno

Izvornik

 

13.29.

Akti i evidencija o poljop. zemljiŇ°tu u vlasniŇ°tvu Opńáine i RH

Trajno

Izvornik

 

13.30.

Ostalo akti iz nekretnina

Trajno

Izvornik

 

13.31.

Geodetske izmjere - opńáenito

Trajno

Izvornik

 

13.32.

IzvlaŇ°tenja

Trajno

Izvornik

 

13.33.

UtvrńĎivanje naknade za izvlaŇ°tene nekretnine

Trajno

Izvornik

 

13.34.

Ugovor o ustanovljenju sluŇĺnosti

Trajno

Izvornik

 

13.35.

Odricanje od vlasniŇ°tva i predaja u posjed

Trajno

Izvornik

 

13.36.

Naknada za oduzeto zemljiŇ°te

Trajno

Izvornik

 

13.37.

Ukidanje svojstva javnog dobra

Trajno

Izvornik

 

13.38.

Tabularne izjave

Trajno

Izvornik

 

14.

POSLOVI KOMUNALNOG SUSTAVA

14.1.

Akti kojima se utvrńĎuje ili prestaje najam stana, rjeŇ°enja koja

zamjenjuju ugovor o koriŇ°tenju stana

Trajno

Izvornik

 

14.2.

Akti ¬†kojima ¬†se ¬†utvrńĎuje ¬†Ň°to ¬†se ¬†smatra ¬†stanom, ¬†poslovnim

prostorom ili obiteljskom kuńáom

Trajno

Izvornik

 

14.3.

Akti kojima se utvrńĎuju stanarski odnosi i odnosi etaŇĺnih vlasnika

Trajno

Izvornik

 

14.4.

Akti koji se odnose na davanje stana u najam

Trajno

Izvornik

 

14.5.

Akti kojima se utvrńĎuje pravo stanara ili vlasnika za obavljanje

djelatnosti u dijelu stana i akti kojima se zabranjuje obavljanje djelatnosti

Trajno

Izvornik

 

 

 

 

RED. BR.

 

GRUPA DOKUMENATA / VRSTA GRADIVA

 

ROK

ńĆUVANJA

OBLIK U KOJEM SE ńĆUVA

 

Napo- mena

14.6.

Akti kojima se utvrńĎuje da li se zajednińćke prostorije u stambenoj

zgradi koriste namjenski

Trajno

Izvornik

 

14.7.

RjeŇ°enje ¬†o ¬†iseljenju, ¬†sustanarstvu i ¬†utvrńĎivanju odgovarajuńáeg

stana

Trajno

Izvornik

 

14.8.

RjeŇ°enje o bespravnom useljenju, rjeŇ°enja koja osiguravaju stan

vlasnicima i druga rjeŇ°enja

Trajno

Izvornik

 

14.9.

Akti o osiguranju dokaza kod prodaje stanova

Trajno

Izvornik

 

14.10.

Odluka o davanju stana na koriŇ°tenje

Trajno

Izvornik

 

14.11.

Akti i evidencija o stambenim zgradama u vlasniŇ°tvu Opńáine

Trajno

Izvornik

 

14.12.

Ugovori o zakupu poslovnog prostora i zapisnici o primopredaji

poslovnog prostora

Trajno

Izvornik

 

14.13.

Zapisnici o otvaranju ponuda za zakup i odluke o davanju u zakup

poslovnog prostora

Trajno

Izvornik

 

14.14.

Akti o suglasnosti za ureńĎenje poslovnog prostora

Trajno

Izvornik

 

14.15.

Zakljuńćci Poglavarstva o naknadi uloŇĺenih sredstava u ureńĎenje

poslovnog prostora

Trajno

Izvornik

 

14.16.

Akti kojima se odobrava pretvaranje stanova u poslovne prostore,

prenamjena djelatnosti u poslovnim prostorima i rekonstrukcija i izgradnja poslovnog prostora

Trajno

Izvornik

 

14.17.

RjeŇ°enja o naknadi ‚Äď povratu poslovnog prostora u vlasniŇ°tvo

temeljem ¬†Zakona ¬†o ¬†naknadi ¬†za ¬†imovinu ¬†oduzetu ¬†za ¬†vrijeme jugoslavenske komunistińćke vladavine

Trajno

Izvornik

 

14.18.

Ugovori  o  kupnji,  prodaji,  zamjeni,  rekonstrukciji,  izgradnji

poslovnog prostora

Trajno

Izvornik

 

14.19.

Zapisnici,¬† ¬†odluke¬† ¬†i¬† ¬†zakljuńćci¬† ¬†o¬† ¬†kupnji,¬† ¬†prodaji,¬† ¬†zamjeni,

rekonstrukciji i izgradnji poslovnog prostora

Trajno

Izvornik

 

14.20.

Akti kojima se ureńĎuju zakupni odnosi (zasnivanje i prestanak)

Trajno

Izvornik

 

14.21.

Akti¬† ¬†o¬† ¬†ureńĎenju¬†¬† i¬† ¬†povratu¬† ¬†uloŇĺenih¬†¬† sredstava¬† ¬†u¬† ¬†ureńĎenje

poslovnog prostora

Trajno

Izvornik

 

14.22.

Ostali komunalni poslovi

Trajno

Izvornik

 

14.23.

UtvrńĎivanje poslova komunalne djelatnosti

Trajno

Izvornik

 

14.24.

Akti o koncesijama i koncesijska odobrenja

Trajno

Izvornik

 

14.25.

Koncesije taksi prijevoza

Trajno

Izvornik

 

14.26.

Akti o spomenińćkoj renti

Trajno

Izvornik

 

14.27.

Akti o grobljima

Trajno

Izvornik

 

14.28.

Evidencije groblja i grobnih mjesta

Trajno

Izvornik/CD

 

14.29.

Imenik umrlih osoba i evidencija ukopa

Trajno

Izvornik

 

14.30.

Akti o lokalnim i nerazvrstanim cestama

Trajno

Izvornik

 

14.31.

Akti u svezi pomorskog dobra iz nadleŇĺnosti Opńáine

Trajno

Izvornik

 

14.32.

RjeŇ°enja iz oblasti prometa

Trajno

Izvornik

 

14.33.

Autobusne stanice i kamionski kolodvori - osnivanje i koriŇ°tenje

Trajno

Izvornik

 

14.34.

Opńáenito o izgradnji objekata

Trajno

Izvornik

 

14.15.

POSLOVI PODUZETNI҆TVA

15.1.

Gospodarska kretanja i gospodarski razvoj

Trajno

Izvornik

 

15.2.

Turistińćka djelatnost - opńáenito

Trajno

Izvornik

 

15.3

PoduzetniŇ°tvo, opńáenito

Trajno

Izvornik

 

 

 

RED. BR.

 

GRUPA DOKUMENATA / VRSTA GRADIVA

 

ROK

ńĆUVANJA

OBLIK U KOJEM SE ńĆUVA

 

Napo- mena

15.4.

Zapisnici o radu povjerenstva za poduzet. projekte sa zapisnicima

i zakljuńćcima (od proteka godine prestanka rada povjerenstva)

Trajno

Izvornik

 

16.

ODGOJ, OBRAZOVANJE I ҆KOLSTVO

16.1.

Analiza stanja u oblasti predŇ°kolskog odgoja

Trajno

Izvornik

 

16.2.

Analiza stanja u oblasti osnovnog Ň°kolstva

Trajno

Izvornik

 

16.3.

Analiza stanja u oblasti srednjeg Ň°kolstva

Trajno

Izvornik

 

16.4.

Akti o osnivanju predŇ°kolskih ustanova

Trajno

Izvornik

 

16.5.

MeńĎunarodna¬†¬† suradnja¬†¬†¬† iz¬†¬†¬†¬† podruńćja¬†¬†¬† predŇ°kolskog¬†¬†¬†¬† odgoja,

obrazovanja i Ň°kolstva

Trajno

Izvornik

 

17.

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

17.1.

Analiza stanja u oblasti zdravstvene zaŇ°tite i socijalne skrbi

Trajno

Izvornik

 

17.2.

Akti u svezi zaŇ°tite od zarazne bolesti

Trajno

Izvornik

 

17.3

Akti vezani za planiranje potreba socijalne skrbi u Opńáini

Trajno

Izvornik

 

17.4.

Ostvarivanje prava iz socijalne skrbi

Trajno

Izvornik

 

17.5.

IzvjeŇ°taji iz podruńćja socijalne skrbi

Trajno

Izvornik

 

18.

KULTURA

18.1.

Programi javnih potreba u kulturi

Trajno

Izvornik

 

18.2.

Kulturne manifestacije

Trajno

Izvornik

 

18.3.

MeńĎunarodna suradnja u kulturi

Trajno

Izvornik

 

18.4.

Mjere zaŇ°tite kulturnih dobara

Trajno

Izvornik

 

18.5.

Spomenińćka renta

Trajno

Izvornik

 

18.6.

Planovi, ¬†programi ¬†i ¬†izvjeŇ°taji ¬†o ¬†izvrŇ°enju ¬†zaŇ°titnih ¬†radova ¬†na

zaŇ°tińáenim kulturnim dobrima

Trajno

Izvornik

 

18.7.

Struńćna miŇ°ljenja i druga rjeŇ°enja u svezi zaŇ°tite kulturnih dobara

Trajno

Izvornik

 

18.8.

ZaŇ°tita pokretnih kulturnih dobara

Trajno

Izvornik

 

18.9.

Konzervatorska dokumentacija i¬† dokumentacija u ¬†svezi ¬†zaŇ°tite

pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara

Trajno

Izvornik

 

18.10.

Evidencija kulturnih dobara

Trajno

Izvornik

 

19.

SPORT I TEHNIńĆKA KULTURA

19.1

Programi javnih potreba u sportu

Trajno

Izvornik

 

19.2.

Programi javnih potreba u tehnińćkoj kulturi

Trajno

Izvornik

 

19.3.

Investicijska ulaganja i odrŇĺavanje objekata za sport i tehnińćku

kulturu iz nadleŇĺnosti Opńáine

Trajno

Izvornik

 

19.4.

Projektna   dokumentacija  i   dokumentacija  u   svezi   sportske

infrastrukture

Trajno

Izvornik

 

19.5.

Analiza i izvjeŇ°ńáa stanja u oblasti Ň°porta

Trajno

Izvornik

 

 

20.

POSLOVI UNUTARNJE REVIZIJE, PRORAńĆUNSKOG NADZORA I UNUTARNJE KONTROLE

20.1.

Zapisnici o unutarnjoj reviziji, prorańćunskom nadzoru i unutarnjoj

kontroli

Trajno

Izvornik

 

20.2.

IzvjeŇ°taji, analize i drugo

Trajno

Izvornik

 

20.3.

Nalozi za otklanjanje nedostataka

Trajno

Izvornik

 

20.4.

Revizijska izvjeŇ°ńáa

Trajno

Izvornik

 

 

 

 

 

RED. BR.

 

GRUPA DOKUMENATA / VRSTA GRADIVA

 

ROK

ńĆUVANJA

OBLIK U KOJEM SE ńĆUVA

 

Napo- mena

21.

JAVNA NABAVA

21.1.

Evidencija javne nabave i evidencija nabave male vrijednosti

Trajno

Izvornik

 

21.2.

IzvjeŇ°ńáa o nabavi

Trajno

Izvornik

 

21.3.

Natjeńćajna dokumentacija za radove

Trajno

Izvornik

 

 

 

 

POPIS GRADIVA

O G R A N I ńĆ E N O G ¬†R O K A ¬†ńĆ U V A NJ A

 

2.

OPńÜINSKO VIJEńÜE, OPńÜINSKO POGLAVARSTVO I NJIHOVA RADNA TIJELA

2.1.

Vijeńánińćka pitanja i odgovori na pitanja

10 godina

Izvornik

 

2.2.

Pozivi za sjednice s prilozima

5 godina

Izvornik

 

5.

JAVNA PRIZNANJA

5.1.

Prijedlozi s obrazloŇĺenjem i inicijative za dodjelu javnih priznanja

3 godine

Izvornik

 

8.

OPńÜI POSLOVI

8.1.

Informacije, analize i  uputstva u  vezi s  primjenom zakonskih

propisa

10 godina

Izvornik

 

8.2.

Zamolbe,¬† ¬†predstavke¬† ¬†i¬† ¬†prituŇĺbe¬† ¬†grańĎana¬† ¬†i¬† ¬†drugih¬† ¬†pravnih

subjekata, te prepiske u svezi istog

10 godina

Izvornik

 

8.3.

Dostavne knjige, knjige za poŇ°tu i druge pomońáne uredske knjige

5 godina

Izvornik

 

8.4.

IzvjeŇ°ńáa nadleŇĺnom tijelu o rjeŇ°avanju upravnih stvari

5 godina

Izvornik

 

8.5.

Dokumentacija ¬†o ¬†rasporedu ¬†sredstava ¬†naknade ¬†vijeńánicima ¬†za

nazońćnost sjednicama Opńáinskog vijeńáa i Poglavarstva, kao i o drugim naknadama

5 godina

Izvornik

 

8.6.

Pozivi i dokumentacija za ostale nenavedene sastanke

5 godina

Izvornik

 

8.7.

Tipizirani podnesci, zamolnice, urgencije, reklamacije stranaka,

pozivi, obavijesti, opomene, informacije opńáeg karaktera

3 godine

Izvornik

 

8.8.

RjeŇ°enja¬†¬†¬†¬†¬† o¬†¬†¬†¬†¬†¬† administrativnim¬†¬†¬†¬†¬† zabranama,¬†¬†¬†¬†¬† honorarima,

imenovanjima ¬†privremenih ¬†komisija ¬†i ¬†druga ¬†tipizirana ¬†manje znańćajna rjeŇ°enja, ukoliko nisu sastavni dio predmeta

3 godine

Izvornik

 

8.9.

Akti o rjeŇ°avanju upravnih stvari u prvom i drugom stupnju nakon

okonńćanja pravomońánosti

3 godine

Izvornik

 

8.10.

Poziv za davanje miŇ°ljenja, prijedloga i primjedbi putem javne

rasprave

3 godine

Izvornik

 

8.11.

Uvjerenja i potvrde strankama

3 godine

Izvornik

 

8.12.

Korespondencija sa korisnicima prorańćuna, drugim institucijama,

pravnim subjektima i fizińćkim osobama

3 godine

Izvornik

 

8.13.

Manje¬† ¬†vaŇĺno¬† ¬†dopisivanje¬† ¬†(obavjeŇ°tajnoga)¬† ¬†informativnog¬† ¬†i

urgentnog karaktera

2 godine

Izvornik

 

9.

MJESNA SAMOUPRAVA

9.1.

Aktivnosti¬† ¬†mjesnih¬† ¬†odbora¬† ¬†(zahtjevi ¬†¬†i¬† ¬†prijedlozi¬† ¬†grańĎana,

inicijative i sl.)

10 godine

Izvornik

 

9.2.

Prepiska u svezi izrade Ň°tambilja i peńćata mjesnih odbora

5 godina

Izvornik

 

9.3.

Pozivi za sjednicu vijeńáa mjesnog odbora s prilozima

3 godine

Izvornik

 

 

 

 

RED. BR.

 

GRUPA DOKUMENATA / VRSTA GRADIVA

 

ROK

ńĆUVANJA

OBLIK U KOJEM SE ńĆUVA

 

Napo- mena

10.

MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE

10.1.

Poslovne knjige analitińćkog knjigovodstva

11 godina

Izvornik

 

10.2.

Dnevnik financijsko-analitińćkog knjigovodstva

11 godina

Izvornik

 

10.3.

Ostale poslovne knjige

11 godina

Izvornik

 

10.4.

Kreditni predmeti po odobrenim kreditima

11 godina

Izvornik

 

10.5.

Sudske administrativne zabrane

11 godina

Izvornik

 

10.6.

Inventurne liste

11 godina

Izvornik

 

10.7.

Akti u svezi javnih prihoda

11 godina

Izvornik

 

10.8.

RjeŇ°enja o razrezu opńáinskih poreza

11 godina

Izvornik

 

10.9.

Periodińćna i godiŇ°nja izvjeŇ°ńáa o naplati poreza i doprinosa

7 godina

Izvornik

 

10.10.

Naredba za prijenos sredstava sa pozicija prorańćuna

7 godina

Izvornik

 

10.11.

Knjigovodstvene isprave na temelju kojih se vrŇ°e knjiŇĺenja

7 godina

Izvornik

 

10.12.

Knjige putnih naloga za motorno vozilo i izvjeŇ°taji o potroŇ°nji

goriva

7 godina

Izvornik

 

10.13.

Dokumentacija o osiguranju imovine

7 godina

Izvornik

 

10.14.

Putni rańćuni (troŇ°kovi za sluŇĺbena putovanja)

7 godina

Izvornik

 

10.15.

Dokumentacija koja sluŇĺi za obrańćun akontacije i plańáe

7 godina

Izvornik

 

10.16.

Izvodi banaka

7 godina

Izvornik

 

10.17.

Ulazni / izlazni rańćuni

7 godina

Izvornik

 

10.18.

Blagajnińćki izvjeŇ°taji

7 godina

Izvornik

 

10.19.

Opńáenito o financijskim dokumentima

7 godina

Izvornik

 

10.20.

Tromjeseńćni financijski planovi prorańćuna

7 godina

Izvornik

 

10.21.

Obrańćuni putnih troŇ°kova, izvjeŇ°ńáa sa sluŇĺbenog putovanja

7 godina

Izvornik

 

10.10.

Opńáenito akti o porezima i doprinosima iz nadleŇĺnosti Opńáine

7 godina

Izvornik

 

10.23.

Nalozi za sve vrste isplata: rańćuna, ugovora, honorara, pretplata

7 godina

Izvornik

 

10.24.

Police osiguranja

7 godina

Izvornik

 

10.25.

Prijedlog financijskog plana

7 godina

Izvornik

 

10.26.

Obrańćunski listovi plańáa

7 godina

Izvornik

 

10.27.

Periodińćni obrańćuni i periodińćni blagajnińćki izvjeŇ°taji i pomońáni

obrasci pri raznim obrańćunima

7 godina

Izvornik

 

10.28.

Prijedlog¬† ¬†i¬† ¬†nacrt¬† ¬†prorańćuna,¬† ¬†te¬† ¬†prijedlog¬† ¬†zavrŇ°nog¬† ¬†rańćuna

prorańćuna

7 godina

Izvornik

 

11.

KADROVSKI POSLOVI

11.1.

Predmeti disciplinskog postupka

10 godina

Izvornik

 

11.2.

Predmeti   u   svezi   s   pokretanjem   kaznenog   postupka   kod

nadleŇĺnog suda

10 godina

Izvornik

 

11.3.

Ostala dokumentacija u svezi s radnim sporovima

10 godina

Izvornik

 

11.4.

Prijave za polaganje struńćnih ispita i dopisivanje

10 godina

Izvornik

 

11.5.

Programi teńćajeva za struńćno obrazovanje djelatnika

10 godina

Izvornik

 

11.6.

Upiti, zahtjevi, zamolbe i ostalo dopisivanje u svezi ostvarivanja

prava iz zdravstvenog i mirovinsko-invalidskog osiguranja

6 godina

Izvornik

 

11.7.

Natjeńćaji, oglasi, prijave na natjeńćaj, izbor kandidata i rjeŇ°avanje

prigovora

5 godina

Izvornik

 

 

 

 

RED. BR.

 

GRUPA DOKUMENATA / VRSTA GRADIVA

 

ROK

ńĆUVANJA

OBLIK U KOJEM SE ńĆUVA

 

Napo- mena

11.8.

ZapoŇ°ljavanja vjeŇĺbenika

5 godina

Izvornik

 

11.9.

Prigovori djelatnika, Ňĺalbe, tuŇĺbe (na radno mjesto, plańáu i dr.)

5 godina

Izvornik

 

11.10.

RjeŇ°enja o skrańáenom radnom vremenu

5 godina

Izvornik

 

11.11.

RjeŇ°enja o prekovremenom radu i dopunskom radu

5 godina

Izvornik

 

11.12.

Molbe i rjeŇ°enja o koriŇ°tenju godiŇ°njeg odmora

5 godina

Izvornik

 

11.13.

Molbe i rjeŇ°enja o plańáenom i neplańáenom dopustu

5 godina

Izvornik

 

11.14.

RjeŇ°enja o zamjeni za vrijeme odsutnosti djelatnika

5 godina

Izvornik

 

11.15.

Civilna sluŇĺba

5 godina

Izvornik

 

11.16.

RjeŇ°enja o naknadi za odvojeni Ňĺivot i putni troŇ°kovi

5 godina

Izvornik

 

11.17.

Ocjenjivanje rada djelatnika

5 godina

Izvornik

 

11.18.

Odluka o regresu za godiŇ°nji odmor, o vrijednosti toplog obroka,

boŇĺińánici i ostalim pravima po osnovi Kolektivnog ugovora

5 godina

Izvornik

 

11.19.

Praktińćni rad uńćenika i studenata

3 godine

Izvornik

 

11.20.

Ostale¬†¬†¬†¬† evidencije¬†¬†¬†¬† o¬†¬†¬†¬† djelatnicima¬†¬†¬† (izostanci,¬†¬†¬†¬† zakaŇ°njenja,

bolovanja)

3 godine

Izvornik

 

11.21.

Plan koriŇ°tenja godiŇ°njih odmora

3 godine

Izvornik

 

11.22.

Odluke o radnom vremenu

3 godine

Izvornik

 

 

12.

 

POSLOVI ZA҆TITE NA RADU, ZA҆TITE OD POŇĹARA, CIVILNE ZA҆TITE I SKLONI҆TA

12.1.

Predmeti o ozljedama na radu

50 godina

Izvornik

 

12.2.

Upiti, zahtjevi i ostalo dopisivanje s podruńćja zaŇ°tite na radu i

zaŇ°tite od poŇĺara

3 godine

Izvornik

 

 

13.

POSLOVI URBANIZMA, GRAńźEVINARSTVA, EKOLOGIJE I GOSPODARENJA NEKRETNINAMA

13.1.

Opńáenito o prostornom planiranju

5 godina

Izvornik

 

13.2.

Ostalo u svezi zaŇ°tite okoline

5 godina

Izvornik

 

13.3.

Izrada ugovora o grańĎenju

5 godina

Izvornik

 

13.4.

Izrada ugovora o nadzoru nad izgradnjom

5 godina

Izvornik

 

14.

POSLOVI KOMUNALNOG SUSTAVA

 

- Stambeni poslovi

 

 

 

14.1.

UtvrńĎivanje¬† ¬†stanarine,¬† ¬†viŇ°ka¬† ¬†stambenog¬† ¬†prostora,¬† ¬†plańáanje

stanarine

10 godina

Izvornik

 

 

- Poslovni prostori

 

 

 

14.2.

Rańćuni za zakupninu, naknada za koriŇ°tenje poslovnog prostora,

reŇĺijski troŇ°kovi, troŇ°kovi ureńĎenja poslovnog prostora i obrańćuni kamata

10 godina

Izvornik

 

14.3.

Opomene, otkazi, prijedlozi za ovrhu, tuŇĺbe, prigovori, Ňĺalbe i

ostala dokumentacija vezana za sudske i upravne sporove u svezi s koriŇ°tenjem i raspolaganjem poslovnim prostorom

10 godina

Izvornik

 

14.4.

Dokumentacija za pristup natjeńćaju za zakup, prodaju, zamjenu,

kupnju, rekonstrukciju i izgradnju poslovnog prostora

10 godina

Izvornik

 

14.5.

Akti o prodaji poslovnog prostora

10 godina

Izvornik

 

14.6.

Akti o sigurnosti cestovnog prometa

10 godina

Izvornik

 

14.7.

Akti o trŇĺnicama na veliko i malo

10 godina

Izvornik

 

 

 

 

 

RED. BR.

 

GRUPA DOKUMENATA / VRSTA GRADIVA

 

ROK

ńĆUVANJA

OBLIK U KOJEM SE ńĆUVA

 

Napo- mena

14.8.

Obrańćun troŇ°kova komunalnog doprinosa za izgradnju komunalne

infrastrukture i ugovori o financiranju izgradnje

10 godina

Izvornik

 

14.9.

Prińćuva

10 godina

Izvornik

 

14.10.

Planovi gospodarskog razvoja

10 godina

Izvornik

 

14.11.

Akti o komunalnoj naknadi

6 godina

Izvornik

 

14.12.

Akti o stanarini

5 godina

Izvornik

 

14.13.

Akti o ostalim pitanjima iz stambene oblasti

5 godina

Izvornik

 

14.14.

Cestovni promet - opńáeniti akti

5 godina

Izvornik

 

14.15.

Akti o izgradnji i odrŇĺavanju cesta i cestovne infrastrukture

5 godina

Izvornik

 

14.16.

Opńáenito o pomorskom prometu iz nadleŇĺnosti Opńáine

5 godina

Izvornik

 

14.17.

RjeŇ°enja o prekopima javnih povrŇ°ina

5 godina

Izvornik

 

14.18.

Akti o odreńĎivanju privremenih lokacija za kioske, zabaviŇ°te i

druge pokretne objekte na javnim povrŇ°inama

5 godina

Izvornik

 

14.19.

ObavjeŇ°tavanje i dopisivanje sa zakupnicima i drugim subjektima

5 godina

Izvornik

 

14.20.

Akti opńáenite prirode iz vodoprivrede

5 godina

Izvornik

 

14.21.

Ostalo iz taksi prijevoza

5 godina

Izvornik

 

14.22.

UreńĎenje zelenih povrŇ°ina

5 godina

Izvornik

 

14.23.

Komunalno redarstvo - upravni postupak (rjeŇ°enja, zapisnici)

5 godina

Izvornik

 

14.24.

Stanovi ‚Äď brisovna ońćitovanja, ovrhe

5 godina

Izvornik

 

14.25.

Komunalno redarstvo ¬†- ¬†neupravni postupak (ońćevidi, izvjeŇ°ńáa,

raspored lokacija na javnim povrŇ°inama i sl.)

3 godine

Izvornik

 

15.

POSLOVI PODUZETNI҆TVA

15.1.

Akti u svezi poduzetnińćkih inkubatora

10 godina

Izvornik

 

15.2.

Ugovori ¬†u ¬†svezi ¬†odrŇĺavanja ¬†konzalting ¬†usluga, ¬†neposrednih

pogodbi i dr.

10 godina

Izvornik

 

15.3.

Poticanje razvoja obrtniŇ°tva i malog poduzetniŇ°tva

5 godina

Izvornik

 

15.4.

ŇĹivotni standard

5 godina

Izvornik

 

15.5.

Politika cijene

3 godine

Izvornik

 

15.6.

Radno vrijeme trgovina

3 godine

Izvornik

 

15.7.

Radno vrijeme ugostiteljstva

3 godine

Izvornik

 

15.8.

Ostalo iz oblasti poduzetniŇ°tva

3 godine

Izvornik

 

16.

ODGOJ, OBRAZOVANJE I ҆KOLSTVO

16.1.

Ugovori ¬†s ¬†prateńáom ¬†dokumentacijom ¬†o ¬†dodjeli ¬†uńćenińćkih ¬†i

studentskih stipendija

10 godina

Izvornik

 

16.2.

Razni ¬†izvjeŇ°taji ¬†korisnika ¬†iz ¬†podruńćja ¬†predŇ°kolskog ¬†odgoja,

obrazovanja i Ň°kolstva

10 godina

Izvornik

 

16.3.

Financiranje predŇ°kolskog odgoja

10 godina

Izvornik

 

16.4.

Financiranje osnovnog Ň°kolstva

10 godina

Izvornik

 

16.5.

Naredbe za isplatu sredstava

6 godina

Izvornik

 

16.6.

Akti u svezi predŇ°kolskog odgoja

5 godina

Izvornik

 

16.7.

Korespondencija¬†¬†¬†¬† s¬†¬†¬†¬†¬† korisnicima¬†¬†¬†¬†¬† prorańćuna¬†¬†¬†¬† iz¬†¬†¬†¬†¬† podruńćja

predŇ°kolskog odgoja, obrazovanja i Ň°kolstva

3 godine

Izvornik

 

16.8.

Manifestacije ¬†iz ¬†podruńćja ¬†predŇ°kolskog ¬†odgoja, ¬†obrazovanja ¬†i

Ň°kolstva

3 godine

Izvornik

 

 

 

 

RED. BR.

 

GRUPA DOKUMENATA / VRSTA GRADIVA

 

ROK

ńĆUVANJA

OBLIK U KOJEM SE ńĆUVA

 

Napo- mena

17.

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

17.1.

Akti opńáenito iz socijalne skrbi

10 godina

Izvornik

 

17.2.

Akti iz sanitarno-zdravstvenog podruńćja - opńáenito

10 godina

Izvornik

 

17.3.

Akti iz veterinarstva u nadleŇĺnosti Opńáine

10 godina

Izvornik

 

17.4.

Akti koji se odnose na primarnu zdravstvenu zaŇ°titu

10 godina

Izvornik

 

17.5.

RjeŇ°enja Centra za socijalnu skrb

10 godina

Izvornik

 

17.6.

Zdravstvena zaŇ°tita

10 godina

Izvornik

 

17.7.

RjeŇ°enja o odobrenju potpora iz socijalnog programa Opńáine

5 godina

Izvornik

 

17.8.

Akti u svezi pruŇĺanja potpora projektima i programima udruga

radi ¬†dodatne ¬†psihosocijalne¬†¬†¬†¬† i ¬†zdravstvene ¬†zaŇ°tite ¬†pojedinih skupina grańĎana

5 godina

Izvornik

 

17.9.

Pripomońá umirovljenicima

5 godina

Izvornik

 

17.10.

Prijava programa udruga

5 godina

Izvornik

 

17.11

Kuńána njega

5 godina

Izvornik

 

17.12

Podneseni zahtjevi i dokumentacija za potpore i pomońái temeljem

opńáinskog socijalnog programa

3 godine

Izvornik

 

17.13.

Razni dopisi iz podruńćja zdravstva i socijalne skrbi

2 godine

Izvornik

 

18.

KULTURA

18.1.

Ugovori i drugi akti o koriŇ°tenju prostora u nadleŇĺnosti Opńáine

(od isteka roka trajanja ugovora)

10 godina

Izvornik

 

18.2.

IzvjeŇ°taji korisnika programa o realiziranim programima

2 godine

Izvornik

 

18.3.

Dopisivanje ¬†i ¬†ostala ¬†prepiska ¬†manjeg ¬†znańćaja ¬†(ako ¬†nije ¬†dio

predmeta)

2 godine

Izvornik

 

19.

SPORT I TEHNIńĆKA KULTURA

19.1.

Opńáenito o Ň°portu

10 godina

Izvornik

 

19.2.

Sponzorstva i financijske potpore

10 godina

Izvornik

 

19.3.

Opńáenito o tehnińćkoj kulturi

10 godina

Izvornik

 

19.4.

Akti iz djelatnosti sporta i tehnińćke kulture

5 godina

Izvornik

 

19.5.

IzvjeŇ°taji o izvrŇ°enju programa (nakon isteka ugovornih obveza)

2 godine

Izvornik

 

19.6.

Dopisivanje ¬†i ¬†ostala ¬†prepiska ¬†manjeg ¬†znańćaja ¬†(ako ¬†nije ¬†dio

predmeta)

2 godine

Izvornik

 

 

20.

 

POSLOVI UNUTARNJE REVIZIJE, PRORAńĆUNSKOG NADZORA I UNUTARNJE KONTROLE

20.1.

Dopisivanje i ostala prepiska (ako nije dio predmeta)

2 godine

Izvornik

 

21.

JAVNA NABAVA

21.1.

Odluke o imenovanju struńćnog povjerenstva za vońĎenje postupka

nabave

4 godine

Izvornik

 

21.2.

Ugovori   o   ustupanju   radova,   nabavi   roba   ili   usluga   sa

troŇ°kovnicima (nakon izvrŇ°enja ugovora)

4 godine

Izvornik

 

21.3.

Dokumentacija o postupku nabave ako je postupak zavrŇ°io bez

sklapanja ugovora (nakon provedenog postupka nabave)

4 godine

Izvornik

 

21.4.

Dokumentacija  o  postupku  nabave  ako  je  postupak  nabave

zavrŇ°io sklapanjem ugovora (nakon izvrŇ°enja ugovora)

4 godine

Izvornik

 

 

 

 

Sveńćana zastava

 

VIZIJA OPńÜINE RAKOVICA 2016.-2020.¬†
Vizija Opńáine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetniŇ°tva kroz racionalno koriŇ°tenje prorańćunskih sredstava i optimalnim iskoriŇ°tavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga podruńćja te poveńáao standard Ňĺivljenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPńÜINE RAKOVICA¬†2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPńÜINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjańćar

Koncesionirani dimnjańćar za opńáine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ńĆI҆ńÜENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. MiŇ°el GrdeŇ°ińá, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaŇ°tińáena od spambota. Potrebno je omoguńáiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

҆umarija

҆umarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

O҆ Eugena Kvaternika

Osnovna ҆kola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaŇ°tite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

StomatoloŇ°ka ordinacija

StomatoloŇ°ka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

PoŇ°ta Rakovica

PoŇ°tanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

P҆ Brańáe Pavlińá

Podruńćna Ň°kola brańáe Pavlińá, DreŇĺnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matińćni ured

Matińćni ured Slunj - Matińćno podruńćje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna sluŇĺba

Poljoprivredna savjetodavna sluŇĺba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno druŇ°tvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD DreŇĺnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno druŇ°tvo DreŇĺnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovańćko druŇ°tvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bińáanińá, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovańćko druŇ°tvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjkovińá, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

JavnobiljeŇĺnińćki ured

Martina Naletilińá, Trg Franje TuńĎamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i ńćetvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neńáe biti otvoren za stranke.

ŇĹUPNIK

DON MATE KUJUNDŇĹIńÜ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOńĆA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAńĆNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistińćka zajednica

 

Razvojna agencija Karlovańćke Ňĺupanije

Radio Slunj