Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

PRAVILNIK o radu lokalnih službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica

 

 

Općinski načelnik Općine Rakovica  na temelju  članka 39. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), dana  10. rujna 2010. godine donosi

                                                                                    

P R A V I L N I K

o radu lokalnih službenika i namještenika zaposlenih

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica

 

1.  OPĆE ODREDBE

 Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se prava i obveze iz rada i po osnovi rada lokalnih službenika i namještenika (u nastavku: službenika i namještenika) zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se neposredno osim ako pojedina pitanja za službenike i namještenike nisu povoljnije uređena drugim propisom ili općim aktom.

 

 

2. RADNO VRIJEME, ODMORI I DOPUSTI

 

Članak 2.

Puno radno vrijeme službenika i namještenika je 40 sati tjedno.

Tjedno radno vrijeme raspoređuje se na 5 (pet) radnih dana, od ponedjeljka do petka.

 

Članak 3.

Službenik i namještenik koji radi puno radno vrijeme ima svakog dana pravo na odmor (stanku) od 30 minuta, a koristi ga u skladu s rasporedom koji utvrdi Općinski načelnik.

Vrijeme odmora iz stavka 1. ovog članka ubraja se u radno vrijeme i ne može se odraditi u prva 3 (tri) sata nakon početka radnog vremena niti u zadnja 2 (dva) sata prije završetka radnog vremena.

 

Članak 4.

Između dva uzastopna radna dana službenik i namještenik ima pravo na odmor od najmanje 12 sati neprekidno.

 

Članak 5.

Službenik i namještenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od 48 sati neprekidno.

Dani tjednog odmora su subota i nedjelja.

Ako je prijeko potrebno da službenik i namještenik radi na dan (dane) tjednog odmora osigurava mu se korištenje tjednog odmora tijekom slijedećeg tjedna.

Ako službenik i namještenik radi potrebe posla ne može koristiti tjedni odmor na način iz stavka 3. ovog članka može ga koristiti naknadno prema odluci neposredno nadređenog službenika ili namještenika upravnog tijela.

 

Članak 6.

Službenik i namještenik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna, odnosno 20 radnih dana.

 

Članak 7.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora službeniku i namješteniku se isplaćuje naknada plaće u visini kao da je radio u redovnom radnom vremenu.

 

Članak 8.

Ništav je sporazum o odricanju prava na godišnji odmor i isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora.

 

Članak 9.

Pri utvrđivanju trajanja godišnjeg odmora ne uračunavaju se subote, nedjelje, neradni dani i blagdani.

Razdoblje privremene nesposobnosti za rad, koji je utvrdio ovlašteni liječnik, ne uračunava se u trajanje godišnjeg odmora.

 

Članak 10.

Službenik i namještenik koji se prvi put zaposlio ili ima prekid službe odnosno rada između dva radna odnosa duži od 8 dana, stječe pravo na godišnji odmor nakon 6 mjeseci neprekidnog rada.

Prekid rada zbog privremene nesposobnosti za rad, vršenja dužnosti građana u obrani ili drugog zakonom određenog opravdanog razloga, ne smatra se prekidom rada u smislu stavka 1. ovog članka.

 

Članak 11.

Službeni i namještenik ima pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada:

- ako u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos nije stekao pravo na godišnji odmor jer nije proteklo 6 mjeseci neprekidnog rada,

- ako mu radni odnos prestaje prije nego navrši 6 mjeseci neprekidnog rada,

- ako mu radni odnos prestaje prije prvog srpnja.

Pri izračunavanju trajanja godišnjeg odmora na prethodno opisani način, najmanje polovica dana godišnjeg odmora zaokružuje se na cijeli dan godišnjeg odmora.

Iznimno od stavka 1. ovog članka službenik i namještenik koji odlazi u mirovinu prije prvog srpnja ima pravo na puni godišnji odmor.

 

Članak 12.

Godišnji odmor od 20 radnih dana (četiri tjedna) uvećava se prema pojedinačno određenim mjerilima:

1. rad s obzirom na uvjete rada:

 

- rad na poslovima čišćenja                                                                          1 dan

- rad na poslovima u arhivi                                                                           1 dan

- rad na terenu                                                                                         1 dan

- rad sa strankama                                                                                     2 dana

- rad na osobnom računalu                                                                          2 dana

 

2. s obzirom na složenost poslova:

 

- radna mjesta I. kategorije                                                                        4 dana

- radna mjesta II. kategorije                                                                       3 dana

- radna mjesta III. kategorije                                                                      2 dana

- radna mjesta IV. kategorije                                                                      1 dan

 

3. s obzirom na dužinu radnog staža

 

- od 5 – 15 godina                                                                                    3 dana

- od 15 – 25 godina                                                                                  4 dana

- od 25 – 35 godina                                                                                  5 dana

- od 35 i više godina radnog staža                                                               6 dana

 

4. s obzirom na posebne socijalne uvjete

 

- roditelju, posvojitelju ili skrbniku s jednim malodobnim djetetom                                 2 dana

- roditelju, posvojitelju ili skrbniku za svako daljnje malodobno dijete još po                    1 dan

- roditelju, posvojitelju ili skrbniku hendikepiranog djeteta, bez obzira na ostalu djecu      3 dana

- invalidu                                                                                                             3 dana.

 

Ukupno trajanje godišnjeg odmora određuje se na način da se 20 radnih dana (četiri tjedna) uvećava za zbroj svih dodatnih dana utvrđenih točkama 1. – 4. ovog članka.

 

Članak 13.

 Vrijeme korištenja godišnjeg odmora utvrđuje se planom korištenja godišnjeg odmora.

Plan korištenja godišnjeg odmora donosi pročelnik jedinstvenog upravnog odjela ili osoba koju on ovlasti vodeći računa o želji svakog pojedinog službenika i namještenika.

Plan korištenja godišnjeg odmora iz stavka 2. ovog članka donosi se na početku kalendarske godine, a najkasnije do kraja ožujka.

 

Članak 14.   

Plan korištenja godišnjeg odmora sadrži:

- ime i prezime službenika i namještenika,

- službeničko ili radno mjesto,

- ukupno trajanje godišnjeg odmora,

- vrijeme korištenja godišnjeg odmora.

 

Članak 15.

Na osnovi plana korištenja godišnjeg odmora  pročelnik jedinstvenog upravnog odjela ili osoba koju on ovlasti, donosi za svakog službenika i namještenika posebno rješenja kojim mu utvrđuje trajanje godišnjeg odmora prema mjerilima iz članka 12. ovog Pravilnika, ukupno vrijeme trajanja godišnjeg odmora te vrijeme korištenja godišnjeg odmora.

 

Članak 16.

Protiv rješenja o korištenju godišnjeg odmora službenik i namještenik može osobno ili preko sindikalnog povjerenika uložiti prigovor pročelniku jedinstvenog upravnog odjela.

 

Članak 17.

Službenik i namještenik može koristiti godišnji odmor u dva dijela, osim ako se drukčije ne dogovori s pročelnikom, odnosno s općinskim načelnikom.

Ako službenik ili namještenik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor, iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, pod uvjetom da je ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju dužem od tjedna.

Drugi dio godišnjeg odmora službenik i namještenik mora iskoristiti najkasnije do 30.06. iduće godine.

 

Članak 18.

Godišnji odmor odnosno prvi dio godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen zbog bolesti ili rodiljnog, roditeljskog i posvojiteljskog dopusta odnosno zbog vojne vježbe ili drugog opravdanog razloga, službenik i namještenik ima pravo iskoristiti do 30.06. iduće godine.

Vrijeme korištenja godišnjeg odmora iz stavka 1. ovog članka određuje pročelnik jedinstvenog upravnog odjela ili osoba koju on ovlasti.

 

Članak 19.

Službenik i namještenik u slučaju prestanka službe odnosno rada zbog prelaska na rad k novom poslodavcu ima pravo iskoristiti godišnji odmor kod dotadašnjeg poslodavca. 

Ukoliko službenik ili namještenik nije bio u mogućnosti iskoristiti godišnji odmor, na  koji je stekao pravo kod prijašnjeg poslodavca, a kod kojeg mu je prestala služba odnosno radni odnos, potonji mu je dužan isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora.

 

 

Članak 20.

Službenik i namještenik ima pravo koristiti dva puta po jedan  dan godišnjeg odmora prema svom zahtjevu i u vrijeme koje sam odredi, ali je o tome dužan obavijestiti neposredno nadređenog službenika ili namještenika najmanje jedan dan prije.

Članak 21.

Službeniku i namješteniku može se odgoditi odnosno prekinuti korištenje godišnjeg odmora radi izvršenja važnih i neodgodivih službenih poslova.

Odluku o odgodi odnosno prekidu korištenja godišnjeg odmora iz stavka 1. ovog članka donosi pročelnik jedinstvenog upravnog odjela ili osoba koju on pisano ovlasti.

Službenik i namještenik kojemu je odgođeno ili prekinuto korištenje godišnjeg odmora mora se omogućiti naknadno korištenje odnosno nastavljanje korištenja godišnjeg odmora.

 

Članak 22.

Službenik i namještenik ima pravo na naknadu stvarnih troškova prouzročenih odgodom odnosno prekidom korištenja godišnjeg odmora.

Troškovima iz stavka 1. ovog članka smatraju se putni i drugi troškovi.

Putnim troškovima iz stavka 2. ovog članka smatraju se stvarni troškovi prijevoza koji je službenik i namještenik koristio u polasku i povratku iz mjesta zaposlenja do mjesta u kojem je koristio godišnji odmor u trenutku prekida, kao i dnevnice u povratku do mjesta zaposlenja prema propisima o naknadi troškova za službena putovanja.

Drugim troškovima smatraju se ostali izdaci koji su nastali za službenika ili namještenika zbog odgode odnosno prekida godišnjeg odmora, što dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.

 

Članak 23.

Službenik i namještenik ima pravo na dopust uz naknadu plaće (plaćeni dopust) u jednoj kalendarskoj godini u slijedećim slučajevima:

 - zaključenja braka - 5 radnih dana

- rođenja djeteta - 5 radnih dana

- smrti supružnika, djeteta, posvojitelja, posvojenika, roditelja iunuka - 5 radnih dana

- smrti ostalih članova obitelji (roditelja supružnika, braće i sestara) - 2 radna dana

- selidbe u istom mjestu stanovanja - 1 radni dan

- selidbe u drugo mjesto stanovanja - 3 radna dana

- kao dobrovoljni darovatelj krvi - 2 radna dana

- teške bolesti supružnika, djeteta ili roditelja izvan mjesta stanovanja - 3 radna dana

- polaganja državnog stručnog ispita ili stručnog ispita za namještenike – prvi put - 7 radnih dana

- nastupanja u kulturnim i športskim priredbama - 1 radni dan

- sudjelovanje na sindikalnim susretima, seminarima, obrazovanju za sindikalne aktivnosti i dr. - 2 radna dana

- elementarne nepogode - 5 radnih dana.

 

Službenik i namještenik ima pravo na plaćeni dopust za svaki smrtni slučaj naveden u stavku 1. ovog članka neovisno o broju dana koji je tijekom iste godine iskoristio po drugim osnovama.

U slučaju dobrovoljnog davanja krvi, kao prvi dan plaćenog dopusta uračunava se dan kad je službenik odnosno namještenik dao krv.

 

Članak 24.

Za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja ili usavršavanja službeniku i namješteniku može se odobriti plaćeni dopust za pripremanje i polaganje ispita.

 

Članak 25.

Službenik i namještenik može koristiti plaćeni dopust isključivo u vrijeme nastupa okolnosti na osnovu kojih ima pravo na plaćeni dopust.

Ako okolnost iz stavka 1. ovog članka nastupi u vrijeme  korištenja godišnjeg odmora ili u vrijeme odsutnosti iz službe odnosno s rada zbog privremene nesposobnosti za rad (bolovanje) službenik i namještenik ne može ostvariti pravo na plaćeni dopust za dane kada je koristio godišnji odmor ili je bio na bolovanju.

 

Članak 26.

U pogledu stjecanja prava iz službe odnosno radnog odnosa ili u svezi sa službom ili radnim odnosom, razdoblja plaćenog dopusta smatraju se vremenom provedenim na radu.

 

Članak 27.

Službeniku i namješteniku može se odobriti dopust bez naknade plaće (neplaćeni dopust) do 30 dana u tijeku kalendarske godine pod uvjetom da je takav dopust opravdan i da neće izazvati teškoće u obavljanju poslova upravnih tijela, a osobito: radi gradnje, popravka ili adaptacije kuće ili stana, njege člana uže obitelji, liječenja na vlastiti trošak, sudjelovanje u kulturno – umjetničkim i športskim priredbama, vlastitog školovanja, doškolovanja, osposobljavanja, usavršavanja ili specijalizacije i to:

 

- za pripremanje i polaganje ispita u srednjoj školi - najmanje 5 dana

- za pripremanje i polaganje ispita u višoj školi ili fakultetu - najmanje 10 dana

- za sudjelovanje na stručnim seminarima i savjetovanjima - najmanje 5 dana

- za pripremanje i polaganje ispita radi stjecanja posebnih znanja i vještina (učenje stranih jezika, informatičko obrazovanje i sl.) - najmanje 2 dana.

Kad to okolnosti zahtijevaju može se službeniku i namješteniku neplaćeni dopust iz stavka 1. ovog članka odobriti u trajanju duljem od 30 dana.

 

Članak 28.

Za vrijeme neplaćenog dopusta službeniku i namješteniku miruju prava i obveze iz radnog odnosa.

 

3. ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU

 

Članak 29.

Jedinstveni upravni odjel općine Rakovica dužan je osigurati nužne uvjete za zdravlje i sigurnost službenika i namještenika u službi odnosno na radu.

Jedinstveni upravni odjel poduzet će sve mjere nužne za zaštitu života te sigurnosti i zdravlja službenika i namještenika uključujući njihovo osposobljavanje za siguran rad, sprječavanje opasnosti na radu te pružanje informacije o poduzetim mjerama zaštite na radu.

Jedinstveni upravni odjel dužan je osigurati dodatne uvjete sigurnosti za rad invalida u skladu s posebnim propisima.

 

Članak 30.

Dužnost je svakog službenika i namještenika brinuti se o vlastitoj sigurnosti i zdravlju, kao i sigurnosti i zdravlju drugih službenika i namještenika, te osoba na koje utječu njegovi postupci tijekom rada u skladu s osposobljenošću i uputama koje mu je osiguralo upravno tijelo.

Službenicima i namještenicima omogućit će se godišnji sistematski pregled svake tri godine u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi sukladno osiguranim sredstvima Proračuna.

Službenik i namještenik koji u slučaju ozbiljne, prijeteće i neizbježne opasnosti napusti svoje mjesto službe odnosno radno mjesto ili opasno područje, ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj zbog takvog svog postupka u odnosu na druge službenike i namještenike i mora uživati zaštitu od bilo kakvih neposrednih posljedica, osim ako je po posebnim propisima ili pravilima struke bio dužan izložiti se opasnosti radi spašavanja života i zdravlja ljudi i imovine.

 

4.  PLAĆE I DODACI NA PLAĆE

 

Članak 31.

Plaću službenika i namještenika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću.

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen službenik ili namještenik i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Dodaci na osnovnu plaću su dodaci za poslove s posebnim uvjetima rada i druga uvećanja plaće.

 

Članak 32.

Osnovica za izračun plaće utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog načelnika.

 

Članak 33.

Plaća se isplaćuje unatrag jedanput mjesečno za protekli mjesec.

Od jedne do druge isplate plaće ne smije proći više od 45 dana.

 

Članak 34.

Poslodavac je dužan na zahtjev službenika ili namještenika izvršiti uplatu obustava iz plaće (kredit, uzdržavanje i sl.)

 

Članak 35.

Osnovna plaća službenika i namještenika uvećat će se:

- za rad noću - 40%

- za prekovremeni rad - 50%

- za rad subotom - 25%

- za rad nedjeljom - 35%

- za rad u drugoj smjeni ukoliko službenik ili namještenik radi naizmjenično ili najmanje dva radna dana u tjednu, u prvoj i drugoj smjeni 10%

- za dvokratni rad s prekidom dužim od 1 sata - 10 %

- za rad u turnusu - 5%

 

Dodaci iz stavka 1. ovog članka međusobno se ne isključuju.

Osnovna plaća službenika uvećat će se:

-  ako službenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti za - 8%

- ako službenik ima znanstveni stupanj doktora znanosti za - 15%

i to ako znanstveni stupanj nije uvjet za radno mjesto na kojem službenik radi i ako je znanstveni stupanj u funkciji poslova radnog mjesta na kojem službenik radi,

- ako službenik ili namještenik ima 35 godina radnog staža ili 60 godina života (muškarac), odnosno 30 godina radnog staža ili 55 godina života (žena), do odlaska u mirovinu                                                                                                       10%.

           

Pravo na dodatak iz stavka 3. alineja 3. ovog članka ostvaruje se ispunjenjem jednog od navedenih uvjeta, ovisno što je povoljnije za službenika ili namještenika.

Ako službenik ili namještenik radi na blagdane i neradne dane utvrđene zakonom ima pravo na plaću uvećanu za 150%.

Umjesto uvećanja osnovne plaće po osnovi prekovremenog rada, službenik ili namještenik može koristiti jedan ili više slobodnih radnih dana prema ostvarenim satima prekovremenog rada u omjeru 1: 1,5 (1 sat prekovremenog rada = 1 sat i 30 min. redovnog sata rada).

           

Članak 36.

Ako službenik ili namještenik radi na poslovima čija priroda rada ne dozvoljava prekid rada, pa iz tih razloga ne može koristiti dnevni odmor, ima pravo tražiti da mu se vrijeme dnevnog odmora preraspodijeli i da ga koristi kao slobodne dane.

 

Članak 37.

Ako je službenik ili namještenik odsutan iz službe odnosno rada zbog bolovanja do 42

dana, pripada mu naknada plaće najmanje u visini 85% od njegove osnovne plaće ostvarene u mjesecu neposredno prije nego je započeo s bolovanjem

Naknada u visini 100% osnovne plaće pripada službeniku ili namješteniku kad je na bolovanju zbog profesionalne bolesti ili ozljede na radu.

 

5.  OSTALA MATERIJALNA PRAVA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 38.

Službeniku i namješteniku isplatit će se regres za korištenje godišnjeg odmora, koji ne može biti niži od jedne najniže neto plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Isplata regresa izvršit će se pod uvjetom da su osigurana sredstva u Proračunu za tu namjenu. Isplata regresa izvršit će se u cijelosti najkasnije do dana početka korištenja godišnjeg odmora.

 Članak 39.

Službeniku i namješteniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na otpremninu u visini tri prosječne mjesečne neto plaće koje je službenik ili namještenik ostvario u tri mjeseca prije umirovljenja.

 

Članak 40.

Službenik i namještenik ili njegova obitelj ima pravo na pomoć u slučaju:

-  smrti službenika ili namještenika koji izgubi život u obavljanju službe odnosno rada, u visini tri prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u RH u prethodna tri mjeseca, i to troškove pogreba,

- smrti službenika i namještenika u visini dvije prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u RH u prethodna tri mjeseca,

- smrti supružnika, djeteta ili roditelja, u visini jedne prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u RH u prethodna tri mjeseca.

 

Članak 41.

Službenik i namještenik ima pravo na pomoć u slučaju:

-  bolovanja službenika i namještenika dužeg od 90 dana, u visini jedne prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u RH u prethodna tri mjeseca, jednom godišnje,

-  nastanka teške invalidnosti službenika i namještenika, djeteta ili supružnika, u  visini jedne prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u RH u prethodna tri mjeseca,

-  radi nabave prijeko potrebnih medicinskih pomagala, odnosno pokrića participacije pri liječenju odnosno kupnji prijeko potrebnih lijekova, za službenika i namještenika, dijete ili supružnika, u visini jedne prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u RH u prethodna tri mjeseca.

 

Članak 42.

Kada je službenik ili namještenik upućen na službeno putovanje, pripada mu puna naknada prijevoznih troškova, dnevnice u najmanjem iznosu na koji se prema propisima ne plaća porez – puna dnevnica i naknada punog iznosa hotelskog računa za spavanje.

Pola dnevnice iznosi 50% pune dnevnice.

Članak 43.

Za vrijeme rada izvan sjedišta tijela i izvan mjesta njegovog stalnog boravka, službenik i namještenik ima pravo na terenski dodatak, na ime pokrića troškova prehrane i drugih troškova zaposlenika na terenu u zemlji.

 

 Članak 44.

Službeniku i namješteniku pripada naknada za odvojeni život od obitelji ako zbog stalnog rada, različitog od prebivališta njegove obitelji, živi odvojeno od obitelji.

 

Članak 45.

Službenik i namještenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla.

Službenik i namještenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte.

Ako nije organiziran mjesni javni prijevoz koji omogućava službeniku i namješteniku redovit dolazak na posao i odlazak s posla, službenik ili namještenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza koja utvrđuje u visini cijene javnog prijevoza prema potvrdi prijevoznika.

Službenik i namještenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte. Ako službenik i namještenik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza.

Ako nije organiziran međumjesni javni prijevoz, koji omogućava službeniku i namješteniku redovit dolazak na posao i odlazak s posla, službenik i namještenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza koja se utvrđuje u visini cijene karte međumjesnog javnog prijevoza za istu udaljenost na tom području.

Naknada troškova prijevoza, isplaćuje se unaprijed i to do 5. u mjesecu za tekući mjesec.

 

Članak 46.

Osobni automobil može se koristiti za obavljanje službenih poslova smo ukoliko nema mogućnosti korištenja službenog automobila ili na relaciji nema javnog prijevoza kojim se može učinkovito obaviti službeni posao.

Naknada za korištenje osobnog automobila u službene svrhe iznosi 2,00 kn po prijeđenom kilometru.

Uporabu prijevoza u smislu ovog članka odobrava općinski načelnik.

 

Članak 47.

Službenici i namještenici su kolektivno osigurani od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja službe odnosno rada, kao i slobodnom vremenu, tijekom 24 sata.

 

Članak 48.

Službeniku i namješteniku pripada pravo na isplatu jubilarne nagrade za neprekidnu službu odnosno rad u tijelima Općine Rakovica odnosno njihovim prethodnicima, ukoliko su osigurana sredstva u Proračunu i to za navršenih:

 

-         5 godina              u visini 0,5 prosječne mjesečne neto plaće,

-         10 godina            u visini 1 prosječne mjesečne neto plaće,

-         15 godina            u visini 1,5 prosječne mjesečne neto plaće,

-         20 godina            u visini 2 prosječne mjesečne neto plaće,

-         25 godina            u visini 2,5 prosječne mjesečne neto plaće, 

-         30 godina            u visini 3 prosječne mjesečne neto plaće, 

-         35 godina            u visini 3,5 prosječne mjesečne neto plaće, 

-         40 godina            u visini 4 prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u RH u prethodna tri mjeseca.

 

Jubilarna nagrada isplaćuje se prvog narednog mjeseca od mjeseca u kojem je službenik i namještenik ostvario jubilarnu nagradu.

Iznimno, ako službeniku i namješteniku prestaje služba odnosno rad u upravnom tijelu, a ostvario je pravo na jubilarnu nagradu, nagrada će se isplatiti službeniku i namješteniku ili njihovim nasljednicima, slijedećeg mjeseca po prestanku službe ili rada.

 

Članak 49.

U povodu dana Svetog Nikole službeniku i namješteniku se može isplatiti sredstva za poklon svakom djetetu do 15 godina starosti u najmanjem iznosu na koji se prema propisima ne plaća porez.

 

Članak 50.

Službeniku i namješteniku pripada godišnja nagrada za božićne blagdane u jednakom iznosu (božićnica).

Visina božićnice ne smije biti manja od jedne najniže mjesečne neto plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu.

 

Članak 51.

Službeniku i namješteniku se jednom godišnje može dati dar u naravi, pojedinačne vrijednosti koja ne prelazi iznos na koji se prema propisima ne plaća porez.

 

Članak 52.

Službeniku i namješteniku može se isplatiti prigodna nagrada za uskrsne blagdane koja ne može biti veća od neoporezivog godišnjeg iznosa za tu namjenu.

 

Članak 53.

Odluke o ostvarivanju prava iz članka 38., 40., 41., 48., 49., 50., 51. i 52. donosi općinski načelnik.

 

6.  ZAŠTITA PRAVA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

 

Članak 54.

Sva rješenja o ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti službenika i namještenika obvezatno se u pisanom obliku i s obrazloženjem dostavljaju službeniku i namješteniku, s uputom o pravnom lijeku.

 

Članak 55.

Odlučujući o izjavljenom prigovoru službenika ili namještenika na rješenje iz članka 54. ovog pravilnika, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela ili osoba koju on za to pisano ovlasti dužan je prethodno razmotriti mišljenje sindikalnog povjerenika ili druge ovlaštene osobe Sindikata, ako to zahtjeva službenik ili namještenik.

 

Članak 56.

U slučaju kada službenik ili namještenik daje otkaz, dužan je odraditi otkazni rok u trajanju od mjesec dana, ako s pročelnikom jedinstvenog upravnog odjela ili osobom koju on za to pisano ovlasti ne postigne sporazum o kraćem trajanju otkaznog roka, osim u slučaju ako je službenik ili namještenik proveo u službi odnosno na radu manje od jedne godine u kojem slučaju otkazni rok iznosi dva tjedna.

           

Članak 57.

Službenik kojem služba prestaje istekom roka u kojem je bio stavljen na raspolaganje ima pravo na otpremninu u visini 65% prosječne mjesečne neto plaće isplaćene  u zadnja tri mjeseca prije stavljanja na raspolaganje za svaku godinu radnog staža ostvarenog u upravnim tijelima Općine.

Namještenik, kojem prestaje radni odnos zbog poslovno uvjetovanog ili osobno uvjetovanog otkaza, ima pravo na otpremninu u visini 65% prosječne mjesečne plaće isplaćene u zadnja tri mjeseca prije prestanka rada, za svaku godinu radnog staža ostvarenog u upravnim tijelima Općine.

Kao radni staž ostvaren u upravnim tijelima Općine smatra se neprekidni radni staž ostvaren u upravnim tijelima Općine Rakovica, odnosno njihovim pravnim prethodnicima.

 

Članak 58.

Službeniku i namješteniku, kojem nedostaje najviše tri godine života do ostvarenja uvjeta za starosnu mirovinu, ne može prestati služba, odnosno radni odnos bez osobnog pristanka.

 

7. ZAŠTITA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

 

Članak 59.

Ako ovlaštena osoba odnosno tijelo ocijeni da kod službenika odnosno namještenika postoji neposredna opasnost od nastanka invalidnosti, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dućan je, uzimajući u obzir nalaz i mišljenje ovlaštene osobe odnosno tijela, u pisanom obliku ponuditi službeniku odnosno namješteniku drugo radno mjesto, čije poslove je on sposoban obavljati, a koji, što je više moguće, moraju odgovarati poslovima radnog mjesta na koje je prethodno bio raspoređen.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je poslove radnog mjesta prilagoditi službeniku odnosno namješteniku iz stavka 1. ovog članka odnosno poduzeti sve što je u njegovoj moći da mu osigura povoljnije uvjete rada.

Službenik i namještenik iz stavka 1. i 2. ovog članka,kojem nedostaje najviše 5 godina života do ostvarenja uvjeta za starosnu mirovinu, ima pravo na plaću prema dosadašnjem rješenju o rasporedu na radno mjesto odnosno ugovoru o radu ako je to za njega povoljnije.

 

8.  INFORMIRANJE

 

Članak 60.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je službeniku i namješteniku odnosno sindikalnom povjereniku osigurati informacije koje su bitne za socijalni položaj službenika i namještenika, a posebno:

-         o odlukama koje utječu na socijalni položaj službenika i namještenika,

-         o rezultatima rada,

-         o prijedlozima odluka i općih akata kojima se u skladu s ovim Pravilnikom uređuju osnovna prava i obveze iz službe odnosno rada,

-         o mjesečnim obračunima plaća službenika i namještenika, uz njihov pristanak.

 

 

9. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 61.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu lokalnih službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 11/09)

 

Članak 62.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 110-01/10-01/02

URBROJ: 2133/16-10-1

Rakovica, 10.09.2010.

 OPĆINSKI NAČELNIK

 Franjo Franjković

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj