Top Panel
Petak 18 Sij 2019
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Rakovica (GKŽ 18 10)

 

 

Na temelju članka 8. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (''Narodne novine'' br. 138/06), i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09) Općinsko vijeće Općine Rakovica na 12. sjednici održanoj 30.04.2010. godine, donijelo je

 

 O D L U K U

 o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata, mjerila za raniji završetak radnog vremena i za drugačiji raspored radnog vremena te pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga.

 

 II RASPORED, POČETAK I ZAVRŠETAK RADNOG VREMENA U UGOSTITELJSTVU

 

Članak 2.

Utvrđuje se da ugostiteljski objekti iz skupine «Hoteli » te skupine «Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj», sukladno zakonskoj odredbi obavezno rade od 0.00 do 24.00 sata svaki dan, a ostali ugostiteljski objekti mogu raditi:

- iz skupina «Restorani» i «Barovi» od 6.00 do 2.00 sata,

- iz skupine «Barovi» koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima, od 21.00 do 6.00 sati,

- iz skupine «Restorani» i «Barovi» koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja od 0.00 do

24.00 sata.

 

Članak 3.

Ugostiteljski objekti iz skupine ''Objekti jednostavnih usluga'' u razdoblju od 01. svibnja do 30. rujna mogu raditi od 7.00 do 1.00 sat, a u razdoblju od 01. listopada do 30. travnja mogu raditi od 7.00 do 23.00 sata.

 

Članak 4.

Općinski načelnik će po službenoj dužnosti pojedinim ugostiteljskim objektima iz stavka 1. ovog članka skratiti radno vrijeme do 2 (dva) sata kada je ispunjen jedan od slijedećih uvjeta:

-  ako je u proteklih 12 mjeseci gospodarski inspektor zabranio rad zbog nepridržavanja propisanog radnog vremena,

-  ako je u proteklih 12 mjeseci sanitarni inspektor zabranio rad zbog prekoračenja dopuštenih granica buke,

-  ako je u proteklih 12 mjeseci pravomoćno kažnjen od prekršajnog suda zbog nepridržavanja propisanog radnog vremena, zbog prekoračenja dopuštenih granica buke ili dvaput zbog remećenja javnog reda i mira u objektu,

-  na temelju izvješća Policijske postaje Slunj o uredovanju u objektu u proteklih 12 mjeseci zbog nepridržavanja propisanog radnog vremena ili dvaput zbog remećenja javnog reda i mira u objektu,

-  ako je u proteklih 12 mjeseci bilo učestalih pritužbi najmanje 3 vlasnika/stanara različitih stanova na rad ugostiteljskog objekta, koji stanuju u objektu (zgradi) u kojem je smješten ugostiteljski objekt, u objektu koji neposredno graniči s ugostiteljskim objektom ili u objektu koji se nalazi nasuprot ugostiteljskom objektu.

 

Nadležni upravni odjel može po službenoj dužnosti zatražiti dostavu potrebnih izvješća, očitovanja ili uvjerenja.

Skraćenje radnog vremena može se odrediti kalendarski ili do ispunjenja uvjeta.

 

Članak 5.

Općinski načelnik može na zahtjev ugostitelja za pojedini ugostiteljski objekt, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od propisanog člankom 2. ove Odluke, radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove Godine, svadbi, maturalnih zabava i sl. događanja).

Odredbe ovog članka ne odnose se na ugostiteljske objekte kojima je rješenjem Općinskog načelnika  skraćeno radno vrijeme.

 

Članak 6.

Ugostiteljski objekti vrste «Restorani» i «Barovi» koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja, a nalaze se na najmanjoj udaljenosti od 100 metara u radijusu od prvih stambenih objekata, mogu raditi od 0.00 do 24.00 sata.

Članak 7.

Ugostiteljski objekti rade u vremenu što ga odredi vlasnik – fizička ili pravna osoba, odnosno poslovno tijelo pravne osobe, ali samo unutar vremena utvrđenog člankom 2. ove Odluke.

Ugostitelj je obavezan izvijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica o početku i završetku radnog vremena ugostiteljskog objekta.

Ugostitelj je dužan vidno istaknuti na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu i radnim odnosno neradnim danima, kao i o radnom vremenu određenom rješenjem Općinskog načelnika, sukladno članku 4. i 5. ove Odluke.

 

Članak 8.

Ugostiteljski objekti u poslovnim prostorijama u kojima se obavlja i druga djelatnost (prodavaonica, tržnica, benzinska postaja i sl.) mogu poslovati po radnom vremenu koje je propisano za tu djelatnost, ali ne izvan radnog vremena propisanog člankom 2. ove Odluke.

 

Članak 9.

Radno vrijeme ugostiteljskog objekta na otvorenom prostoru (terase) počinje i završava u vremenu rada ugostiteljskog objekta.

 

III  UVJETI I NAČIN ODREĐIVANJA PROSTORA NA KOJIMA MOGU BITI UGOSTITELJSKI OBJEKTI U KIOSKU, KONTEJNERU, NEPOKRETNOM VOZILU I SLIČNIM NAPRAVAMA

 

 Članak 10.

Jednostavne ugostiteljske usluge na području Općine Rakovica, osim u čvrstim objektima, mogu se pružati i iz kioska te pokretnih naprava (u daljnjem tekstu: pokretni ugostiteljski objekti).

Pod kioskom u smislu ove Odluke podrazumijeva se gotovi montažni objekt maksimalne površine do 12,00 m.

Pod pokretnim napravama u smislu ove Odluke podrazumijevaju se lako premjestivi objekti koji služe za prodaju robe i/ili vršenje određenih usluga (štandovi, automati i naprave za prodaju pića, napitaka i sladoleda, hladnjaci za sladoled i slično).

Prostori na kojima je moguća postava pokretnih ugostiteljskih objekata ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 m od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost.

Izuzetak od određenja iz prethodnog stavka ovog članka odnosi se na lokacije pokretnih ugostiteljskih objekata koji se postavljaju u vrijeme održavanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično kao i lokacije takvih objekata u sklopu ugostiteljskog objekta iz skupine «Hoteli« i skupine «kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj«.

Točne pozicije za postavu pokretnih ugostiteljskih objekata utvrditi će se posebnim aktom izvršnog tijela Općine Rakovica sukladno određenju stavka 4. ovog članka, kao i drugim propisima koji imaju utjecaja na određivanje mikro lokacija predmetnih objekata.

Aktom izvršnog tijela Općine Rakovica navedenim u prethodnom stavku ovog članka, osim točnih pozicija utvrdit će se i vanjski izgled pokretnih ugostiteljskih objekata te ostali uvjeti od značaja za njihovu postavu.

 

 

IV ZAVRŠNE ODREDBE

 

 Članak 11.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke provode gospodarski, sanitarni i drugi inspektori nadležni za provođenje nadzora u području ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanja ugostiteljskih usluga.

 

Članak 12.

Na kršenje odredaba ove Odluke primjenjuju se kaznene odredbe Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (''Narodne novine'' br. 138/06).

 

 

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' broj 14/07).

 

Članak 14.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

 

KLASA: 335-01/10-01/01

URBROJ: 2133/16-10-1

Rakovica, 30.04.2010.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Zoran Luketić, bacc.oec.

 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj