Top Panel
Ponedjeljak 28 Ruj 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (GKŽ 41 10)2010

 

 

Na temelju članka 38. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (''Narodne novine'', br. 92/10),  članka 3., 4. i 11.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj ­­­­­17. sjednici održanoj 04.11.2010. godine donosi

 

ODLUKU

o obavljanju dimnjačarskih poslova

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se organizacija, način obavljanja dimnjačarskih poslova, rokovi čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje, te nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih  poslova,  na području Općine Rakovica.

 

Članak 2.

Dimnjačarskim poslovima, u smislu ove Odluke, smatraju se posebice:

   · kontrola i čišćenje dimnjaka,

   · kontrola i čišćenje ventilacija,

   · kontrola prohodnosti dimnjaka,

   · probijanje (odčepljivanje) dimnjaka,

   · čišćenje priključnih dimovodnih cijevi,

   · kontrola priključka trošila,

   · čišćenje peći i kotlova za centralno grijanje na kruto gorivo (osim kalijevih peći),

   · čišćenje peći i kotlova za centralno grijanje na tekuće gorivo,

   · čišćenje plinskih kotlova za centralno grijanje,

   · kontrola povrata dimnih plinova u prostoriju, kod plinskih trošila,

   · pregled dimnjaka za priključenje novog trošila ili ventilacije i izdavanje nalaza o ispravnosti,

   · pregled dimnjaka i izdavanje nalaza za kompletiranje dokumentacije za uporabnu dozvolu objekta,

   · nadzor prilikom izgradnje novih dimovodnih objekata,

   · reatestacija postojećeg stanja dimnjaka i izdavanje dokumentacije (elaborata) o ispravnosti,

   · mjerenje i analiza dimnih plinova i izdavanje nalaza,

   · snimanje dimovodnog kanala iznutra specijanim optičkim instrumentom.

Pored poslova iz stavka 1. ovog članka obavit će se i drugi poslovi u okviru dimnjačarske djelatnosti, a u svrhu poduzimanja mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka kako štetne posljedice ne bi nastupile uslijed neispravnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

 

Članak 3.

Dimovodnim objektima, u smislu ove Odluke, smatraju se usponski dimovodni kanali, spojni kruti elementi ložišta (uključujući i dimovodne zaklopke), sabirnice čađi i drugi dijelovi dimnjaka, štednjaci i peći na kruto, tekuće i plinovito gorivo, centralne i parne peći, kanali svih ložišta, kotlovnice i kotlovski sistemi.

 

II. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

 

Članak 4.

Dimnjačarske poslove može obavljati pravna osoba i fizička osoba - obrtnik koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti i ima zaposlene osobe koje su stručno osposobljene za obavljanje dimnjačarskih poslova.

 

Članak 5.

Dimnjačarske poslove obavljaju pravne i fizičke osobe - obrtnici na temelju ugovora o koncesiji (u daljnjem tekstu: Korisnik koncesije).

Korisnik koncesije ne može prenijeti koncesiju na drugu osobu.

 

Članak 6.

Obavijest o namjeri davanja koncesije, kojom započinje postupak davanja koncesije, objavljuje Općinski načelnik Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik) u "Narodnim novinama", a nakon toga, neizmijenjenog sadržaja, može se objaviti i u dnevnom tisku, te na web stranici Općine Rakovica s navedenim datumom objave u »Narodnim novinama«.

Obavijest o namjeri davanja koncesije mora sadržavati sljedeće podatke:

1. Naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu elektroničke pošte Općine Rakovica;

2. Predmet koncesije:

- prirodu i opseg djelatnosti koncesije,

- mjesto obavljanja djelatnosti koncesije,

- rok trajanja koncesije;

3. Rok za predaju ponuda:

- adresu na koju se moraju poslati ponude,

- jezik/jezike i pismo/pisma na kojima ponude moraju biti napisane;

4. Osobne, stručne, tehničke i financijske uvjete koje moraju zadovoljiti ponuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje;

5.  Kriterije koji će se primijeniti za odabir najpovoljnijeg ponuditelja;

6. Datum otpreme obavijesti;

7. Naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje žalbe;

8. Oznaku vrste postupka na temelju kojeg se provodi davanje koncesije.

Nakon provedenog postupka davanja koncesije, Općinsko vijeće Općine Rakovica (u daljnjem tekstu Općinsko vijeće) donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Članak 7.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja je upravni akt kojeg donosi Općinsko vijeće na prijedlog stručnog povjerenstva za koncesiju kojega imenuje Općinski načelnik, a nakon ocjene pristiglih ponuda za davanje koncesije i u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i kriterijima za odabir najpovoljnije ponude.

Kriteriji na kojima davatelj koncesije temelji odabir najpovoljnije ponude:

1. u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude:

- kvaliteta usluge (poslovni ugled ponuditelja, jamstva),

- sposobnost za ostvarivanje poslova (raspoloživa oprema i stručno osoblje) radi kvalitetnog ostvarivanja koncesije;

2. najviša ponuđena naknada za koncesiju.

Ovisno o ciljevima koji se žele postići, davatelj koncesije odlučuje koje će kriterije primijeniti.

 

Članak 8.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sadrži naročito:

1. određenje djelatnosti za koju se daje koncesija,

2. način, uvjete i rok trajanja koncesije,

3. ovlaštenja davatelja koncesije,

4. prava i obveze koncesionara,

5. visinu naknade za koncesiju,

6. druga pitanja od značaja za obavljanje ove komunalne djelatnosti.

Na temelju odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, ugovor o koncesiji sklapa Općinski načelnik.

Davatelj koncesije ne smije potpisati ugovor o koncesiji prije isteka roka mirovanja, koji iznosi 15 (petnaest) dana od dana dostave odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svakom ponuditelju.

Davatelj koncesije mora odabranom najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji u roku od 10 (deset) dana od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

 

Članak 9.

Ugovor o koncesiji obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija daje,

2. rok na koji se koncesija daje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i  način naplate za pruženu uslugu,

5. prava i obveze davatelja koncesije,

6. prava i obveze koncesionara,

7. jamstava i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja koncesionara,

8. način prestanka koncesije,

9. ugovorne kazne.

 

Članak 10.

Koncesija prestaje:

-     istekom vremena na koje je dana;

-     prestankom pravne ili smrću fizičke osobe korisnika koncesije;

-     otkazom ugovora o koncesiji,

-     sporazumom stranaka.

 

Članak 11.

 Općinsko vijeće može ugovor o koncesiji otkazati i  prije vremena na koje je koncesija dodijeljena u sljedećim slučajevima:

- ako se dimnjačarski poslovi ne obavljaju na način i u rokovima propisanim ovom Odlukom,

- ako se za obavljenu uslugu naplaćuje veća cijena od ugovorene,

- ako se o uočenim nedostacima na dimovodnim objektima i drugim mogućim opasnostima, te o izbijanju požara, odmah ne obavijesti nadležna inspekcija za zaštitu od požara,

- ako se ne izdaju računi za obavljenu uslugu,

- ako bude kažnjen pravomoćnom odlukom za prekršaj odnosno kazneno djelo u vezi s obavljanjem dimnjačarske službe, i

- u drugim slučajevima kada se ne poštuju ugovorne obveze ili odredbe ove Odluke.

 

Članak 12.

Korisnik koncesije može ugovor o koncesiji otkazati i prije isteka roka na koji je ugovor zaključen pod uvjetom da o tome u pisanom obliku, najmanje tri mjeseca unaprijed, obavijesti Općinsko vijeće.

U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka Općinsko vijeće može privremeno do provedbe postupka za davanje koncesije što je propisan ovom  Odlukom, povjeriti  obavljanje dimnjačarske službe na području Općine Rakovica ovlaštenom dimnjačaru.

Članak 13.

Za dodjeljenu koncesiju plaća se naknada.

Visinu naknade utvrđuje Općinsko vijeće Općine Rakovica.

Naknada iz stavka 1. ovog članka prihod je Proračuna Općine Rakovica, a koristi se za građenje objekata komunalne infrastrukture.

 

Članak 14.

Dimnjačarski poslovi  obavljaju  se  na dimnjačarskim područjima.

Cijelo područje Općine Rakovica određuje se kao jedno dimnjačarsko područje.

 

Članak 15.

U jednom dimnjačarskom području dimnjačarske poslove može obavljati samo jedan ovlašteni dimnjačar.

 

Članak 16.

Korisnik  koncesije obavlja dimnjačarske poslove na temelju godišnjeg plana pregleda i čišćenja dimnjaka.

Korisnik koncesije dužan je plan iz stavka 1. ovoga članka dostaviti  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica(u daljnjem tekstu: Odjel).

 

Članak 17.

Dimovodni objekti koji podliježu obveznom čišćenju i kontroli jesu:

- dimnjaci,

- dimovodne cijevi,

- dimovodni kanali,

- ložišta.

Od obveznog čišćenja i kontrole izuzimaju se priključni objekti na dimnjake, te ložišta u domaćinstvima, osim dimovodnih kanala i peći centralnog grijanja.

Objekti iz stavka 2. ovog članka, koji se izuzimaju od obveznog čišćenja i kontrole, dužni su redovito čistiti i održavati u ispravnom stanju sami korisnici tih objekata.

Obveznom čišćenju ne podliježu dimovodni objekti u domaćinstvima koji se ne koriste, pod uvjetom da su ih njihovi korisnici odjavili.

Na zahtjev korisnika dimovodnih objekata koji ne podliježu obveznom čišćenju i kontroli davatelj dimnjačarskih usluga dužan je očistiti i te objekte.

 

Članak 18.

Vlasnici odnosno korisnici stambenih zgrada i prostorija, te korisnici drugih građevina i uređaja dužni su omogućiti redovito čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata koji podliježu obveznom čišćenju i kontroli.

 

Članak 19.

Radi omogućavanja ispravnog i redovitog  čišćenja  dimovodnih  objekata, pristup do dimovodnih objekata i otvora za čišćenje na tim objektima mora uvijek biti slobodan.

 

Članak 20.

Davatelj dimnjačarskih usluga dužan je uslugu čišćenja obaviti na način kojim se korisniku ne nanosi šteta.

Pri obavljanju dimnjačarskih poslova davatelj dimnjačarskih usluga dužan je voditi brigu o čistoći prostora korisnika usluga te nakon obavljenog čišćenja dužan je čađu koja pada u ložište, sabiralište ili oko dimovodnih objekata očistiti i ukloniti.

 

Članak 21.

Davatelj dimnjačarskih usluga dužan je prethodno obavijestiti korisnike o vremenu čišćenja, najkasnije 10 dana prije dolaska u dimnjačarsko područje, na vidnim mjestima - oglasnim pločama i drugim odgovarajućim mjestima.

Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik objekta, davatelju dimnjačarskih usluga ne može omogućiti čišćenje dimnjaka u najavljeno vrijeme, dužan ga je o tome pravovremeno izvijestiti.

 

Članak 22.

Davatelj dimnjačarskih usluga dužan je o uočenim nedostacima na dimovodnim objektima, kao i o drugim mogućim opasnostima za izbijanje požara odmah izvijestiti nadležnu inspekciju za zaštitu od požara.

Ukoliko ovlašteni dimnjačar prilikom pregleda dimovodnog objekta utvrdi da na istom postoje određeni nedostaci kao što su:

- napuknuti zidovi dimnjaka,

- istrošena ili polomljena vrata dimnjak,

- neispravnost štednjaka i peći,

- ugrađena drvena građa u zid dimnjaka,

- lako zapaljiv materijal u neposrednoj blizini dimovodnog objekta,

- dimnjak izgrađen od neodgovarajućeg materija,

- raspadanje dimnjaka pri vrhu,

pismeno će ukazati na iste vlasnike odnosno korisniku dimovodnog objekta te utvrditi rokove za otklanjanje istih, te će o svemu obavijestiti komunalnog redara i nadležnog inspektora za zaštitu od požara.

Ukoliko uočeni nedostaci ne bi bili otklonjeni u zadanom roku, dimnjačar će o istom obavijestiti komunalnog redara koji će rješenjem naložiti otklanjanje istih.

 

Članak 23.

Kod dimovodnih objekata koje nije moguće  temeljito  očistiti  obavit  će  se spaljivanje čađe.

Spaljivanje čađe obavlja se uz sve mjere opreza na najpogodnijem mjestu u dimovodnom objektu.

Nakon ispaljivanja čađe dimnjačar je dužan utvrditi dali je na taj način otklonjena opasnost od daljnjeg nastanka požara.

Spaljivanje čađe ne smije se obavljati za vrijeme jakog vjetra i visokih temperatura zraka.

O spaljivanju čađe davatelj dimnjačarske usuge dužan je obavijestiti nadležnu vatrogasnu službu i ostale korisnike građevine (zgrade).

 

Članak 24.

Korisnik koncesije dužan je za područje na kojem obavlja dimnjačarske poslove voditi evidenciju o pregledu i čišćenju dimnjaka, te o izvođenju radova kojima se dimnjak zadržava ili vraća u stanje određeno projektom građevine.

 

Članak 25.

Korisnik koncesije dužan je voditi kartoteku dimnjaka koja sadrži kartone dimnjaka.

U kartoteku dimnjaka unose se sljedeći podaci:

- oznaka građevine (zgrade) - ulica i kućni broj,

- ime i prezime Korisnika usluge te naziv upravitelja zgrade,

- broj i vrsta dimnjaka,

- oznaka dimnjaka koji se pregledava i čisti,

- datum obavljanja dimnjačarskih poslova.

 

Članak 26.

Prilikom izgradnje novih, kao i rekonstrukcije postojećih stambenih i poslovnih objekata, investitor donosno izvođač radova je dužan radove na dimovodnim objektima izvesti prema važećim propisima i standardima.        

Radi ispravnog izvođenja dimovodnog objekta, investitor odnosno izvođač radova mora od ovlaštenog dimnjačara zatražiti stručni pregled dimovodnog objekta.

Po izvršenom pregledu dimovodnog objekta ovlašteni dimnjačar u pismenom obliku sastavlja nalaz te isti dostavlja izvođaču radova, odnosno investitoru građenja.

Nalaz iz stavke 3. ovog članka investitor građenja predaje Komisiji za tehnički pregled objekta, prilikom vršenja istog.

 

Članak 27.

Vlasnici odnosno korisnici dimovodnih objekata ne smiju bez posebnog pismenog odobrenja ovlaštenog dimnjačara razmještati ložišta, priključivati ih na postojeće dimovondne objekte ili postavljati nova ložišta.

 

III. ROKOVI  ČIŠĆENJA I KONTROLE DIMOVODNIH OBJEKATA

 

Članak 28.

U svrhu održavanja dimnjaka i uređaja za loženje Korisnik koncesije obvezno provodi redovite i izvanredne preglede i čišćenja.

 

Članak 29.

Redoviti pregledi u  svrhu održavanja dimnjaka provode se na način određen projektom građevine i pozitivnim propisima, a najmanje jedanput godišnje.

Redoviti pregled uključuje najmanje, i to:

- vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje  položaja  i   veličine  pukotina  te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka,

- tlačnu probu u slučaju sumnje,

- usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka.

Na način utvrđen u stavku 2.  ovoga članka obavlja se i pregled dimnjaka prije prve upotrebe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana.

Prigodom pregleda dimnjaka, dimnjak se obavezno čisti na način koji je primjeren vrsti dimnjaka (mehanički i/ili na drugi način).

 

Članak 30.

Izvanredni  pregled  dimnjaka  provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po inspekcijskom nadzoru.

 

Članak 31.

Pregled i čišćenje uređaja za loženje (peći, etažna ložišta, predtlačni kotlovi za centralna grijanja, kotlovi kod gospodarskih subjekata i ustanova) izvodi se sukladno pozitivnim propisima i pravilima struke, a u svrhu očuvanja i zaštite okoliša, te provođenja zaštite od požara.

Pregled i čišćenje uređaja za loženje obavlja se najmanje jedanput godišnje, a po potrebi i češće, ovisno o vrsti i namjeni uređaja za  loženje,  vrsti  goriva  i  stvarnom  vremenu rada uređaja za loženje.

 

Članak 32.

Svi dimovodni objekti na području Općine Rakovica moraju se u sezoni korištenja, (od 01. listopada do 30. travnja) čistiti u slijedećim rokovima:

1. dimovodni objekti u stambenim i poslovnim zgradama, te u domaćinstvima, koji su priključeni na ložište na kruta i tekuća goriva – jednom u tri mjeseca,

2. pekarski dimnjaci, peći i cijevi u pogonima za spremanje hrane i slično – najmanje jednom u dva mjeseca,

3. dimnjaci slobodnih peći na kruto, plinovito i tekuće gorivo – jednom u dva mjeseca za vrijeme sezone učestalog loženja,

4. kotlovnice i domovodne kanali – jednom u 2 mjeseca te kod svake revizije kotlova,

5. dimnjaci i ložišta priključeni na plin – jednom u tri mjeseca,

6. dimnjaci i dimovodni kanali i peći za centralno grijanje – za vrijeme korištenja jednom u tri mjeseca,

7. sabirališta čađe u dimnjacima – prema potrebi, a najmanje dva puta kroz godinu,

8. ventilacije – jednom godišnje,

9. rezervni dimnjaci – jednom godišnje.

Na zahtjev vlasnika ili korisnika dimovodnog objekata, čišćenje se može izvršiti i češće, odnosno izvan utvrđenih rokova, ukoliko postoji potreba za isto.

 

 

IV. NAPLATA PRUŽENIH USLUGA

 

Članak 33.

Korisnik koncesije ima pravo na naknadu za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Naknadu iz stavka 1. ovoga članka Korisniku koncesije plaća Korisnik usluge nakon izvršene usluge, a na temelju ispostavljenog računa.

Visinu naknade odnosno cijene usluge iz stavka 1. ovoga članka određuju cjenikom korisnik koncesije - davatelj usluge, a na cjenik suglasnost daje Općinski načelnik.

Korisnik koncesije dužan je pri svakoj eventualnoj promijeni cijene, odnosno tarife svojih usluga izvršiti prijavu cjenika, odnosno zatražiti suglasnost Općinskog načelnika najkasnije 30 dana prije njene promjene.

U prvoj godini ugovorena cijena se ne smije mijenjati.

Općinski načelnik je dužan dati svoju suglasnost u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave prijave cjenika, u suprotnom smatrat će se da je suglasnost dana.

Ukoliko Općinski načelnik donese negativno mišljenje o predloženom cjeniku usluga iz stavka 1. ovoga članka, isti se ne može primjenjivati.

Prijava cjenika iz stavka 2. ovog članka obavezno sadrži:

- uslugu iz stavka 1. ovoga članka, te način obračuna i plaćanja te usluge,

- strukturu postojeće cijene usluge iz stavka 1. ovoga članka,

- postotak promjene cijene u odnosu na postojeću cijenu,

- razloge za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom,

- dan primjene nove cijene.

 

V. NADZOR NAD OBAVLJANJEM DIMNJAČARSKE SLUŽBE

 

Članak 34.

Ovlašteni službenik Jedinstvenog upravnog odjela (komunalni redar) ovlašten je:

- kontrolirati rad dimnjačara osobno, preko korisnika usluge te na drugi adekvatan način,

- narediti obavljanje dimnjačarskih radova, ako utvrdi da ih ovlašteni dimnjačar ne obavlja ili ih ne obavlja potpuno;

- zabraniti neovlašteno obavljanje dimnjačarskih radova;

- kontrolirati vođenje kontrolne knjige i kartoteke dimovodnih objekata;

- predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,

- naplaćivati novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, uz izdavanje potvrde,

- poduzimati i druge propisane mjere.

 

Članak 35.

Davatelj dimnjačarskih usluga dužan je jednom godišnje podnijeti Općinskom vijeću Općine Rakovica izvješće o radu.

 

Članak 36.

Inspekcijski nadzor nad radom dimnjačarske službe obavljaju nadležni protupožarni inspektor, komunalni redar, građevinski i gospodarski inspektor svaki iz svoje nadležnosti.

 

Članak 37.

U svrhu omogućavanja inspekcijskog nadzora nad obavljanjem dimnjačarske službe davatelj dimnjačarske usluge dužan je redovito voditi kontrolne knjige koje sadrže:

•    oznaku zgrade (mjesto, ulicu, broj),

•    podatke o vlasniku ili korisniku zgrade,

•    broj i vrstu dimovodnog  objekta i ložišta koji se čiste,

•    datum obavljanja dimnjačarske usluge,

•    potpis vlasnika objekta ili ovlaštene osobe,

•    potpis dimnjačara koji je obavio dimnjačarsku uslugu.

Kontrolna knjiga dimnjačarske službe vodi se za tekuću godinu, a nakon isteka tekuće godine, mora se čuvati još najmanje dvije godine.

 

Članak 38.

Ovlašteni službenik Jedinstvenog upravnog odjela (komunalni redar)  vodi evidenciju o radu ovlaštenog dimnjačara (o pritužbama korisnika usluga, o odlukama o izrečenim kaznama i dr.).

 

VI. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 39.

Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj davatelj dimnjačarske usluge - pravna osoba:

- ako dimnjačarske poslove obavlja protivno odredbi čl. 5. ove Odluke,

- ne postupi na način propisan odredbama čl. 16., 17., 20., 21., 22. i 23. ove Odluke,         

- se ne pridržava roka čišćenja i kontrole propisan odredbama čl. 29.-32. ove Odluke,

- ne postupi  na  način propisan člancima 35. i 37. ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000,00 kuna.

Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se davatelj dimnjačarske usluge - fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 40.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj korisnik dimnjačarske usluge - pravna osoba:

- spriječava ili ometa ovlaštenog dimnjačara u pristupu, radovima ili kontroli dimnjaka i dimovodnih objekata (članak 17., 18., 19., 29., 30., 31. i 32. ove Odluke),

- ne omogući čišćenje uređaja za loženje u roku iz članka 31. ove Odluke,

- bez prijave ovlaštenom dimnjačaru započne koristiti dimnjake i dimovodne objekte  iz  članka  29. stavka 3. Odluke,

- ne otkloni nedostatke na dimnjacima i dimovodnim objektima sukladno nadzoru i mišljenju ovlaštenog dimnjačara, odnosno nalogu ovlaštenog inspekcijskog tijela,

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna.

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se korisnik dimnjačarske usluge - fizička osoba za počinjeni prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 41.

Komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja  može  naplatiti  kaznu  za  pravnu osobu te fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 2.500,00 kuna, za fizičku osobu u iznosu od 500,00 kuna, i to za prekršaje propisane ovom Odlukom.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 42.

Ovlašteni službenik Jedinstvenog upravnog odjela (komunalni redar) ustrojiti će evidenciju o radu ovlaštenog dimnjačara u roku od 60 dana računajući od dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

Članak 43.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Rakovica (KLASA: 363-02/04-01/02, URBROJ: 2133/16-05-2 od dana 30. ožujka 2005. godine)

 

Članak 44.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Karlovačke županije".

 

KLASA: 363-01/10-01/10

URBROJ: 2133/16-10-1

Rakovica, 04.11.2010.

 

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAKOVICA

 Predsjednik Općinskog vijeća

 Zoran Luketić, bacc.oec.

 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj