Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odbor za obilježavanje Dana općine Rakovica

 

 

Na temelju članka 11. Statuta općine Rakovica(Glasnik karlovačke županije br. 02/06), Općinsko vijeće općine Rakovica na 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 12.06.2009. godine donijelo je

 

    O  D  L  U  K  U

o osnivanju i imenovanju odbora za

obilježavanje Dana Općine Rakovica

 

I

Ovom Odlukom osniva se Odbor za obilježavanje Dana Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: Odbor).

 

II

Za članove Odbora se imenuju:

  1. Franjo Franjković, predsjednik
  2. Zoran Luketić, član
  3. Željko Župan, član
  4. Marinko Hodak, član
  5. Damir Krizmanić, član
  6. Nikola Turkalj, član
  7. Natalija Pavlić, član
  8. Mira Špoljarić, član
  9. Katica Kolić, član.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Glasniku Karlovačke županije”.

KLASA: 021-05/09-01/04

URBROJ: 2133/16-09-9

Rakovica, 12. lipnja 2009.

 

                                                           OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAKOVICA

                                                           Predsjednik općinskog vijeća

 

                                                           Zoran Luketić, bacc.oec.

                           

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj