Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

UPU- UKIDANJE

 

 

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07), Odluke

o izmjeni provedbenih odredbi i grafičkog prikaza Prostornog plana uređenja općine Rakovica Klasa: 350-01/08-01/02Ur. br. 2133/16-09-1 od 17.03. 2009,dopisa Ministarstva zaštite okoliša ,prostornog uređenja i graditeljstva Klasa: 350-01/08-01/193 od 19. 12.2008 godine, te na osnovu članka 11. Statuta općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije 02/06) općinsko vijeće općine Rakovica  na svojoj 44.sjednici održanoj dana 17.03.2009.godine donosi:

                           

ODLUKU

 o poništenju Urbanističkog plana  uređenja središnje zone naselja Rakovica

 

Članak 1.

Ovom odlukom poništava se Urbanistički plan uređenja središnje zone naselja Rakovica (Glasnik karlovačke županije br. 14/03 i 26/03), a sukladno članku 75. stavak 2. Zakona o prostornom  uređenju i gradnji  ( NN br. 76/07) kojim Općina nije obvezna izraditi urbanistički plan za izgrađena građevinska područja.

 

Članak 2.

Urbanistički plan uređenja središnje zone naselja Rakovica (u daljnjem tekstu; UPU-Rakovica) izrađen je od strane Urbanističkog instituta Hrvatske d.d.,usvojen 2003 godine, a sastoji se od grafičkih priloga i tekstualnog djela provedbenih odredbi.

Područje obuhvata plana je izgrađeno građevinsko područje centra naselja Rakovica.

UPU Rakovica onemogućava obnovu-gradnju odnosno korištenje financijskih sredstva za obnovu preko programa Ministarstva regionalnog razvoja šumarstva i vodnog gospodarstva  jedinih preostalih  ruševnih i opasnih objekata uz državnu cestu D 1u samom općinskom centru.   

                                

Članak 3.

Za područje obuhvata urbanističkog plana – centralna zona naselja Rakovica  koristiti će se  Prostorni plan uređenja općine Rakovica  i provedbene odredbe prostornog plana od dana stupanja na snagu ove odluke.

 

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a  objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.

 

Klasa: 350-03/09-01/01

Urbroj: 2133/16-09-1

Rakovica, 17.03.2009.

                                                                    

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE RAKOVICA

  Nikola Magdić dipl.ing. šum.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj