Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

UPU Čatrnja - Odluka

 

 

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru na području Općine Rakovica za četverogodišnje razdoblje od 2006. godine do 2010. godine , zahtjeva Hoteli Plitvice d.o.o. iz Zagreba, Palmotićeva 7 , članka 24. Statuta Općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije 02/06), Općinsko poglavarstvo Općine Rakovica, na sjednici održanoj dana 13.03.2009 godine, donosi

 

ZAKLJUČAK
o načinu financiranja izrade Urbanističkog plana uređenja turističko-ugostiteljske zone Čatrnja 1

 

I.

Odobrava se izrada i utvrđuje način  financiranja izrade Urbanističkog plana uređenja turističko-ugostiteljske zone Čatrnja 1 (u nastavku: UPU Čatrnja 1), radi osiguranja preduvjeta za gradnju turističko-ugostiteljskih objekata i sadržaja u naselju Čatrnja  na području općine Rakovica.

 

II.

Općina Rakovica suglasna je sa financiranjem izrade Urbanističkog plana uređenja turističko-ugostiteljske zone Čatrnja 1 od strane  investitora Hoteli Plitvice d.o.o. iz Zagreba, Palmotićeva 7, s kojima će općina Rakovica, zastupana po načelniku općine, sklopiti ugovor o izradi Urbanističkog plana uređenja turističko-ugostiteljske zone Čatrnja 1.

Nositelj izrade i provođenja postupka donošenja je općina Rakovica, a sve troškove pripreme potrebnih katastarskih podloga  i izrade UPU-a snosi investitor Hoteli Plitvice d.o.o. koji će izrađenu i usvojenu dokumentaciju predati u vlasništvo Općini Rakovica.

 

III.

Na osnovu ovog zaključka Jedinstveni upravni odjel općine Rakovica pripremiti će prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja turističko-ugostiteljske zone Čatrnja 1 općinskom vijeću općine Rakovica, te ugovor o financiranju izrade UPU-a Čatrnja 1.

 

IV.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA:350-02/09-01/01

URBROJ: 2133/16-09-1               

Rakovica,13.03.2009.  

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA:                             

Franjo Franjković

 

 

                             

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru na području Općine Rakovica za četverogodišnje razdoblje od 2006. godine do 2010. godine i članka 11.Statuta Općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije 02/06), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na sjednici održanoj dana 17.03. 2009 godine, donosi

 

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja turističko-ugostiteljske zone Čatrnja 1

 

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja turističko-ugostiteljske zone Čatrnja 1 (u nastavku: UPU Čatrnja 1)

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKO-UGOSTITELJSKE ZONE ČATRNJA 1

 

Članak 2.

UPU-a Čatrnja 1, na temelju Prostornog plana uređenja Općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije br 30/05), u nastavku: PPUO Rakovica, detaljnije određuje prostorni razvoj područja obuhvata u naselju Čatrnja s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina.

UPU Čatrnja 1 se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

II. OBUHVAT UPU ČATRNJA 1

Članak 3.

Prostorni obuhvat UPU Čatrnja 1 utvrđen je PPUO Rakovica ,a obuhvaća izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene planske oznake T1.

Površina obuhvata UPU Čatrnja 1 iznosi oko cca 30 hektara.

Granice obuhvata UPU Čatrnja 1 u naselju Čatrnja prikazane su na kartografskom izvodu iz PPUO Rakovica koji je sastavni dio ove Odluke.

 

III. OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU ČATRNJA 1

 

Članak 4.

Temeljni dokument prostornog uređenja na području Općine Rakovica je PPUO Rakovica koji utvrđuje programske i prostorne postavke za UPU Čatrnja 1 kao dokument prostornog uređenja užeg područja.

Područje obuhvata Plana je neizgrađeno, a interes ulagača za gradnju poslovnih ugostiteljsko-turističkih objekata i sadržaja sve je veći te je neophodno predvidjeti zonu i osigurati preduvjete za gradnju.

Zapadno od područja obuhvata Plana prolazi državna cesta D1 , na koju se iz zone može ostvariti direktan pristup na javno prometnu površinu.

U zoni obuhvata nema izgrađene potrebne infrastrukture (prometnica,voda, struja, odvodnja). U blizini planirane zone nalazi se autokamp , stambeno naselje, te je ista u neposrednoj blizini NP Plitvička jezera.

 

IV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA UPU ČATRNJA 1

 

Članak 5.

U skladu sa svojim zakonskim pravom i obvezom Općina Rakovica utvrđuje potrebu donošenja UPU Čatrnja 1 kojim se u skladu s PPUO Rakovica detaljnije određuje prostorni razvoj područja obuhvata s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina.

UPU Čatrnja 1 u naselju Čatrnja određuje :

- osnovu namjene površina

- razmještaj pojedinih djelatnosti u prostoru

- osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture

- mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih-krajobraznih i kulturnih vrijednosti

- uređenje zelenih, parkovnih i rekreacijskih površina

- uvjete uređenja i korištenja površina i građevina.

Programska polazišta UPU Čatrnja 1 temelje se na zakonskim odredbama i odredbama PPUO Rakovica.

 

Članak 6.

Programska polazišta UPU Čatrnja 1 temelje se na potrebi gradnje novih građevina ugostiteljsko turističke namjene s pratećim sadržajima.

Prostorno rješenje UPU Čatrnja 1 potrebno je temeljiti na:

- uvažavanju postojećih vrijednosti okolnog prostora koje je u neposrednoj blizini Nacionalnog parka Plitvičke jezera

- usklađenju s dokumentom prostornog uređenja višeg reda

- racionalnom i ekonomičnom iskorištenju prostora

- omogućavanju etapnosti gradnje

- zaštiti prirodnih vrijednosti.

V. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU UPU ČATRNJA 1

 

Članak 7.

Za potrebe izrade UPU Čatrnja 1 osigurava se reambuliranu katastarsko-topografsku kartu u digitalnom obliku za područje obuhvata plana u mjerilu 1:1.000 s ucrtanim postojećim prometnicama i putevima, te visinskim prikazom terena.

Za potrebe izrade UPU Čatrnja 1 nositelj izrade osigurava korištenje PPU Općine Rakovica kao važeći plan šireg područja.

 

VI. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

 

Članak 8.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade UPU Čatrnja 1 iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi UPU-a.

Uvjete i mjere zaštite prirode za potrebe izrade UPU Čatrnja 1 u Čatrnji utvrđuje Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode sukladno članku 124. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 70/05).

 

VII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

 

Članak 9.

U skladu s odredbama članka 17. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) kartografski prikazi UPU Čatrnja 1 je na katastarskom planu u mjerilu 1:2000.

Digitalnu topografsko-katastarsku kartu za potrebe izrade UPU Čatrnja pribaviti će investitor.

 

VII. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU UPU Čatrnja 1 IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI UPU-a

 

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade UPU Čatrnja 1 će se zatražiti od:

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 ZAGREB

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu, Vraniczanyeva 4

- MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira 1, 10000 ZAGREB

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKE ŽUPANIJE Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Karlovac

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Karlovac,

- URED DRŽAVNE UPRAVE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Križanićeva 10, Karlovac

- URED DRŽAVNE UPRAVE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo, Ispostava Slunj, Trg. Dr. F.Tuđmana 9

- HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, 10000 ZAGREB

- HRVATSKA POŠTA d.d. - POŠTANSKO SREDIŠTE RIJEKA, Korzo 13, 51000 RIJEKA

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - REGIJA ZAPAD, Ciottina 17 a, 51000 RIJEKA

- HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 ZAGREB

- UDRUGA POKRETNIH KOMUNIKACIJA HRVATSKE, Nova Ves 50, 10000 ZAGREB

- ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 ZAGREB

- HEP - Prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 ZAGREB

- HEP ELEKTROLIKA GOSPIĆ, Lipovska 30 53000 GOSPIĆ

- HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE SLIVA, Kupa, Karlovac, Obala Račkog 4

- SPELEKOM  d.o.o. RAKOVICA, Rakovica 6, komunalno poduzeće

- »HRVATSKE ŠUME« d.o.o., UPRAVA ŠUMA KARLOVAC, D.Trstenjaka 1 KARLOVAC

-TURISTČKA ZAJEDNICA OPĆINE RAKOVICA, Rakovica 6, 47245 RAKOVICA

- MO ČATRNJA, predsjednik Mate Hodak, Čatrnja 153,47246 DREŽNIK GRAD

 

VIII. ROK ZA IZRADU UPU ČATRNJA 1

 

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza UPU Čatrnja 1:

- odabir izrađivača

- dostava zahtjeva izrađivaču  za izradu UPU Čatrnja 1 (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od najviše 30 dana

- izrada Nacrta prijedloga UPU Čatrnja 1 za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 30 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva

- izrada Prijedloga UPU Čatrnja 1 za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 30 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi

- javni uvid u Prijedlog UPU Čatrnja 1 - u trajanju od najviše 30 dana

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi

- izrada Nacrta konačnog prijedloga UPU Čatrnja 1 - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana

- izrada Konačnog prijedloga UPU-a - u roku od najviše 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima

- donošenje UPU -a - u roku od najviše 270 dana od završetka javne rasprave

Rok za pripremu zahtjeva za izradu UPU Čatrnja 1 od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima je najviše 30 dana.

 

IX. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA UPU ČATRNJA 1

 

Članak 12.

Do donošenja UPU Čatrnja 1 nisu mogući zahvati u prostoru, odnosno građenje novih građevina.

 

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE UPU ČATRNJA 1

 

Članak 13.

Na temelju Zaključka Općinskog poglavarstva Općine Rakovica  Klasa: 350-02/09-01/01, Ur. broj: 2133716-09-1 od 13.03.2009 godine sve troškove izrade UPU Čatrnja 1 snosi investitor  HOTELI PLITVICE d.o.o. iz Zagreba s kojim će općina Rakovica sklopiti ugovor o financiranju izrade UPU-Čatrnja1.

 

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 14.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke s kartografskim prikazom iz članka 3. tijelima i osobama određenim posebnim propisima ,a navedenim člankom 10. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu UPU Čatrnja 1.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 11. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima (članak 10. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se, u izradi i donošenju UPU Čatrnja 1, poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Jedan primjerak ove Odluke s kartografskim prikazom iz članka 3. ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

 

Članak 15.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku karlovačke županije.

 

Klasa:350-02/09-01/01

Urbroj: 2133716-09-2

Rakovica, 17.03.2009.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAKOVICA

Predsjednik

 Nikola Magdić dipl.ing.šum.

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj