Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU - izmjene

 

 

Na temelju članka 53. i 53.a  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 86/08), te članka 48. Statuta Općine Rakovica (Glasnik Karlovačke županije br. 21/09) Općinski načelnik Općine Rakovica dana 29.09.2009. godine donosi:

 

P   R   A   V   I   L  N   I  K 

o izmjeni Pravilnika o izmjeni pravilnika o unutarnjem ustroju i

djelokrugu rada u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica

 

 Članak 1.

U članku 1. Pravilnika o izmjeni pravilnika o unutarnjem ustroju i djelokrugu rada u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' broj 28/09) članak 1. mijenja se i glasi:

          ''U Pravilniku o unutarnjem ustroju i djelokrugu rada u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica  (KLASA: 110-01/06-01/01, URBROJ: 2133/16-06-1 od 10. listopada 2006. godine), te Odluci o izmjeni i dopuni pravilnika o unutarnjem ustroju i djelokrugu rada u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica  (KLASA: 110-01/06-01/01, URBROJ: 2133/16-06-2  od 01. listopada 2007. godine) u članku 6. dodaje se točka 3.a na način da glasi:

 

''3.a STRUČNI SURADNIK ZA KNJIGOVODSTVO I PRORAČUN

Broj izvršitelja :   1

Uvjeti:

- stručni prvostupnik (baccalaureus) ekonomije

- 1 godina radnog iskustva

- položen državni stručni ispit

- obvezno znanje rada na računalu

 

Opis poslova:

- prati propise iz područja knjigovodstva i proračuna,

- vodi poslove knjigovodstva,

- sastavlja financijska izvješća,

- izrađuje proračun Općine,

- prati prihode i rashode proračunskih sredstava te o istima izvješćuje Općinskog načelnika i pročelnika,

- knjiži evidenciju osnovnih sredstava,

- provodi postupke javne nabave,

- obavlja i sve druge poslove po neposrednom nalogu pročelnika ili Općinskog načelnika;''

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

 

KLASA:  110-01/06-01/01

URBROJ: 2133/16-09-4                   

Rakovica, 29.09.2009.               

                                        

                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                               Franjo  Franjković

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj