Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

PPU-odluka

 

 

REPUBLIKA  HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA
OPĆINSKO VIJEĆE

 

Na temelju članak 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ 76/07 i 38/09), članka 23. Statuta Općine Rakovica (“Glasnik Karlovačke županije” 21/09), te Izvješća o stanju u prostoru (''Glasnik Karlovačke županije'' broj 18/06), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 5. sjednici održanoj dana 05.11.2009. godine donijelo je

 

 

ODLUKU  

o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Općine Rakovica

 

I  PRAVNI TEMELJ ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PPU OPĆINE RAKOVICA

 

Članak 1.

Na temelju pokazatelja koji su proizišli iz Izvješća o stanju u prostoru („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/06), zahtjeva čija je osnovanost ocijenjena utemeljenom te zakonskih ovlaštenja pristupa se izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica(''Glasnik Karlovačke županije'' broj 30/05, 15/06 i 11/09).

 

II  RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPU OPĆINE RAKOVICA

 

Članak 2.

Razlozi za izmjenu i dopunu Plana su:

- potreba usklađenje PPU sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine 76/07 i 38/09),

- potreba usklađenje s Prostornim planom Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ 36/08),

- potreba usklađenja s važećim zakonskim propisima koji su stupili na snagu nakon donošenja PPU (npr. propisi vezani uz otpad, zaštitu okoliša, zaštitu prirode, vode, poljoprivredno zemljište itd.),

- ocijeniti opravdanost i potrebu izrade planova užih područja (UPU-a i DPU-a) za pojedina područja, osim onih propisanih Zakonom (članak 75. stavak 2. i članak 77. stavak 2.).Područje centra općine,autokampa Korana  i druga gdje se utvrdi neopravdanost izrade UPU-a detaljnije razraditi odredbama za provođenje i grafičkim prilozima,

- redefiniranje odredbi za provođenje PPU-a u cilju njihove jasnoće, te usklađenosti s  važećim zakonskim odredbama i planovima višeg reda,

- potrebno je PPU korigirati i uskladiti s potrebama razvoja turizma i turističke ponude (gradnja turističkih sadržaja različitih namjena – kampovi, mali obiteljski hoteli i hoteli, područja za seoski turizam, sportske terene, šetnice i razvoj različitih grana turizma), razvoja poljoprivrede (definirati područja za stočarstvo, ljekovito bilje, ratarstvo, prerađivačku industriju) , područja vodozaštite izvorišta, zaštite kanjona rijeke Korane, u odredbama za provođenje PPU detaljnije definirati izgradnju i sadržaje unutar centra naselja Rakovica i autokampa Korana, odredbe u pogledu visine objekata, zaštite tradicijske gradnje i objekata tradicijske arhitekture, kulturno povijesnih spomenika, zaštite i mjera uređenja osobitih krajobraza,

- u PPU unijeti podatke o novim infrastrukturnim građevinama čija se gradnja planira razvojnim studijama i projektima (korigirati trasu dalekovoda400kV u naselju Grabovac, trasu magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Lička Jesenica,trasu kanalizacijske mreže po naseljima, plinifikaciju, telekomunikacije i promoviranje kogenerativnih sustava, te korištenja obnovljivih izvora energije (vjetroparkovi, bio masa),

- uskladiti PPU sa sustavom zaštite prirode, te u tom kontekstu u grafičkom i tekstualnom dijelu u PPU ucrtati granicu Nacionalnog parka Plitvička jezera, i detaljnije razraditi zonu Baraćevih spilja,granice tematskih ruta,

- revidirati i izvršiti preraspodjelu površina građevinskih područja svih naselja unutar samog naselja ili između pojedinih naselja uvažavajući sve primjedbe i zahtjeve za uvrštenje u granice građevinskog područja naselja koji se ocijene opravdanim (s aspekta, pristupačnosti, dostupnosti javne komunalne infrastrukture, te blizine postojećih građevina)  uz uvjete da isti budu zaprimljeni najkasnije do utvrđivanja nacrta prijedloga izmjena i dopuna. Pri izmjeni i dopuni građevinski područja naselja voditi računa o potrebi gradnje objekata javne i društvene namjene, te objekata gospodarske namjene koji se po svom karakteru  mogu realizirati unutar zona stanovanja naselja (npr. sportska i dječja igrališta,trgovine, proizvodni i sl. manji pogoni). Posebno obraditi zaštićeno naselje Korana,

- provesti analizu postojećih površina  za industrijsku proizvodnju Pogledalo koju je potrebno prenamijeniti u sportsko rekreacijsku zonu, te proširiti zonu Sadilovac-farma,

- planirati površine ruta šume, ruta vode i ruta spilja sa lokalitetima za izgradnju objekata ( kuća šume, kuća vode, kuća spilja),

- uskladiti PPU sa sustavom zaštite kulturne baštine (konzervatorska podloga- sukladno važećim zakonskim i pod zakonskim propisima)

- korekcije u drugim dijelovima PPU ukoliko se zahtjev ocijeni opravdanim, poglavito ukoliko je riječ o infrastrukturnom zahvatu.

 

 III  OBUHVAT PLANA

 

Članak 3.

Granica obuhvata PPU općine Rakovica obuhvaća sav prostor koji teritorijalno pripada Općini Rakovica kao jedinici lokalne samouprave.

 

 

IV  OCJENA STANJA U OBUHVATU PROSTORA

 

Članak 4.

Prostorni plan uređenja općine Rakovica usvojen je u srpnju 2005. godine. U razdoblju njegove primjene uočeni su određeni nedostaci koji su rezultat novih zakonskih regulativa ili promjena koje su uzrokovane tempom života, usvajanjem novih tehnologija ili novim opredjeljenjima i trendovima razvoja.

Neosporna je potreba izmjena i dopuna Plana kako bi se on uskladio s novonastalim potrebama i bio kvalitetna podloga i poticaj njihova razvoja, a ne kočnica. 

  

V  CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PPU OPĆINE RAKOVICA

 

Članak 5.

Osnovni cilj izmjena i dopuna je kvalitetniji i sveobuhvatniji prostorni i gospodarski razvoj područja Općine Rakovica koja je smještena dijelom u području Nacionalnog parka Plitvička jezera i uz granicu parka, a sve na načelima održivog razvoja.

Programska polazišta izmjena i dopuna su:

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji

- Prostorni plan uređenja Karlovačke županije

- usklađenje s novim trendovima iz oblasti zaštite prirode i okoliša

- usklađenje sa strateškim dokumentima razvoja RH

- osiguranje uvjeta za razvoj svih gospodarskih grana baziranih na čistoj i ekološki prihvatljivoj proizvodnji

- kvalitetna i ne ograničavajuća podloga za razvoj socijalnog, javnog, kulturnog i

     društvenog života Općine.

 

VI  POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

 

Članak 6.

Za izradu izmjena i dopuna PPU biti će korišteni podaci dostupni iz informacijskog sustava  prostornog uređenja, te podaci i dokumentacija koju dostavljaju tijela i sobe određene posebnim propisima.

Za izradu izmjena i dopuna PPU nadležno tijelo (Upravni odjel za  prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Ispostava  Slunj) treba dostaviti podatke o aktima kojima se odobravaju zahvati u prostoru izdanima nakon donošenja Plana.

Za izradu izmjena i dopuna PPU nadležno tijelo (Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za stanovanje, komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, Sektor za graditeljstvo) treba dostaviti podatke o aktima kojima  se odobravaju zahvati u prostoru izdanima nakon donošenja PPU.

Za izradu izmjena i dopuna PPU izradit će se posebne stručne podloge:

- Projekt idejnog rješenja tematskih ruta, interpretacijskih centara i centra za posjetitelje, te  povijesne kuće,

- Konzervatorska podloga,

- Idejni projekti vodoopskrbe  kanalizacijske mreže,

- Stručna podloga za nove sportsko rekreacijske zone,

- Idejno rješenje vodovodne mreže Lička Jesenica-Rakovica-Slunj.

 

 

VII VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I GEODETSKIH PODLOGA

 

Članak 7.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana koristiti će se postojeća digitalna geodetska podloga MJ 1:25000, te postojeće katastarska podloga mjerila 1:5000 koje su i bile korištene kod izrade osnovnog Plana. 

 

VIII  POPIS TIJELA I  OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PPU-a

 

Članak 8.

U postupku izrade Izmjena i dopuna Plana zahtijevat će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice  i drugi propisani dokumenti od slijedećih tijela i osoba:

- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA, Uprava za poljoprivredno zemljište, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb,

- MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA, Uprava šumarstva, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb,

- MINISTARSTVO OBRANE, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zvonimirova 4, Zagreb,

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu, Vranyczanijeva 6, Karlovac,

- MINISTARSTSVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 66, Zagreb,

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i spašavanje Karlovac, Vlatka Mačeka 8, Karlovac,

- MUP, Policijska uprava Karlovačka, Trg hrvatskih branitelja 6, Karlovac,

- HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE, Služba planiranja, projektiranja i građenja, Vončinina 3, Zagreb odnosno,

-  HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE, Ispostava Karlovac, Banija 66, Karlovac,

- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KARLOVAC, Banija bb, Karlovac,

-HRVATSKE AUTOCESTE, Sektor razvoja i planiranja, Širolina 4, Zagreb,

-HRVATSKE ŽELJEZNICE-INFRASTRUKTURA Zagreb, Mihanovićeva 12,

- HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, Kupska bb, Zagreb,

- HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP „Elektrolika“ Gospić, Lipovska 31,

- PLINACRO d.o.o. Sektor investicija, Služba prostornih i geodetskih poslova, Savska cesta 88a, Zagreb,

-  SPELEKOM d.o.o., Rakovica 6 , 47245 Rakovica,

-  HRVATSKE VODE, VGO za vodno područje sliva Save, Služba planiranja, pripreme i razvoja projekata, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb,

- HRVATSKE VODE, VGO za vodno područje sliva Save, Služba korištenja i gospodarenja vodama, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb,

- HRVATSKE VODE, VGO za vodno područje sliva Save,  Služba zaštite voda od onečišćenja i zagađenja, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb,

- HRVATSKE VODE, VGO za vodno područje sliva Save, Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb,

- HRVATSKE VODE, VGO za vodno područje sliva Save, VGI „Kupa“ Karlovac, Račkoga 10, Karlovac,

- HRVATSKA POŠTA, Poštanske središte Karlovac, I.G. Kovačića 4, Karlovac,

- T-HT Hrvatske telekomunikacije d.d., Sektor za tehničko planiranje, Kupska 2,

- T-HT d.d. Sektor za tehničko planiranje – lokacija Karlovac, Matice Hrvatske 4, Karlovac,

- HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE, Jurišićeva 13, Zagreb,

- T-Mobile, Sektor za planiranje i razvitak pokretnih mreža, Koranska 2, Zagreb ,

- VIP net d.o.o. Vrtni put 1, Zagreb,

- Tele 2 d.o.o. Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb,

- Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske, Nova Ves 50, Zagreb,

- ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o. Ulica grada Vukovara 269 d, Zagreb,

- operateri nepokretne mreže:

            - ISKON Internet d.d., Savska cesta 41, Zagreb,

            - METRONET Telekomunikacije d.d., Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb,

            - OT-Optima Telekom d.o.o., Bani 75, Zagreb,

- JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA KARLOVAČKE ŽUPANIJE, Križanićeva 30, Karlovac,

- DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, Područni ured za katastar Karlovac, Ispostava Slunj, Trg dr. F. Tuđmana 12, Slunj,

- HRVATSKE ŠUME d.o.o. , Uprava šuma Karlovac, Put D. Trstenjaka 1, Karlovac,

- HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma Karlovac, Šumarija Rakovica,

- URED DRŽAVNE UPRAVE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI, Služba za gospodarstvo, Odsjek za gospodarstvo, Haulikova 1/1, Karlovac,

- KARLOVAČKA ŽUPANIJA

            - Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Križanićeva 11, Karlovac,

            - Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Služba za prostorno uređenje i graditeljstvo, Ispostava Slunj, Trg dr. F. Tuđmana 9, Slunj,

            - Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije, Križanićeva 11, Karlovac, 

            - Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne poslove, Haulikova 14, Karlovac,

- MJESNI ODBORI.

Ako se tijekom izrade Izmjena i dopuna PPU Općine Rakovica za to ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji o pristupanju izradi izmjena i dopuna PPU javnost će se obavijestiti putem dnevnog tiska, objavom na web stranici Općine, te objavom u službenom glasilu.

 

Članak 9.

Sva tijela iz prethodnog članka mogu u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke dostaviti zahtjev (podatke, planske smjernice i druge odgovarajuće dokumente)  za izmjenu i dopunu plana, odnosno uvrštenje u plan, u suprotnom se smatra da prijedloga nemaju.

 

Članak 10.

Svi prijedlozi osoba i tijela iz članka 8. ove Odluke moraju biti obrazloženi i s jasnom naznakom važećeg propisa ili drugog relevantnog dokumenta na kojem temelje svoje zahtjeve, u suprotnom nositelj izrade nije dužan prihvatiti zahtjev. U slučaju neprihvaćanja zahtjeva, nositelj izrade je isto dužan posebno obrazložiti.

 

Članak 11.

Tijelo i osobe iz članka 8. ove Odluke dužni su nositelju izrade, na njegov zahtjev, dostaviti bez naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovog djelokruga, koji su potrebni za izradu izmjena i dopuna Plana.

 

X  FAZE IZRADE IZMJENA I DOPUNA PPU OPĆINE RAKOVICA

 

Članak 12.

Izrada izmjena i dopuna PPU OPĆINE RAKOVICA može se podijeliti  u 7 faza:

 

I FAZA polazišta      

obuhvaća prikupljanje zahtjeva tijela i osoba iz članka 8. ove Odluke za izradu Izmjena i dopuna Plana

- odabir stručnog izrađivača Izmjena i dopuna Plana,

- utvrđivanje obveza iz prostornih planova šireg područja,

- ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja,

- analiza očitovanja drugih sudionika – stručni izrađivač i nositelj izrade.

Rezultate ove faze stručni izrađivač će objediniti u formi preliminarne koncepcije Izmjena i  dopuna Plana koju je dužan izraditi u roku 60 kalendarskih dana računajući od dana kada nositelj izrade dostavi zahtjeve tijela i osoba iz članka 8. ove Odluke.  

 

II FAZA  izrada nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana

Nacrt prijedloga plana za prethodnu raspravu izrađuje stručni Izrađivač u roku od 30 kalendarskih dana  računajući od dana dostave pisanog očitovanja nositelja izrade o preliminarnoj koncepciji Izmjena i dopuna Plana.

 

III FAZA  izrada nacrta prijedloga za javnu raspravu – izrađuje ga stručni Izrađivač u roku od 30 kalendarskih dana od dostave Izvješća o provedenoj prethodnoj raspravi.

 

IV FAZA utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Plana za javnu raspravu

Prijedlog izmjena i dopuna Plana pripremit će stručni Izrađivač u roku 30 kalendarskih dana računajući od dana dostave Zaključka nadležnog tijela nositelja izrade o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna plana za javnu raspravu.

 

V FAZA izrada nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana

Izrađuju ga zajednički nositelj izrade i stručni Izrađivač u roku 30 kalendarskih dana od dana dostave zaključka o prihvaćenim očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i prijedlozima u vidu Izvješća o provedenoj javnoj raspravi.

 

VI  FAZA izrada konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana

Konačni prijedlog Plana izradit će stručni Izrađivač u roku 30 kalendarskih dana od dostave zaključka o utvrđivanju konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana.

 

VII FAZA donošenje Izmjena i dopuna Plana

Končani tekst izmjena i dopuna Plana u obliku uvezanog i ovjerenog elaborata izrađuje stručni Izrađivač u roku 30 kalendarskih dana računajući od dana  dostave Odluke općinskog vijeća o donošenju Izmjena i dopuna PPU.

 

Ukupno vrijeme izrade Izmjena i dopuna PPU Općine Rakovica iznosi 270 kalendarskih dana. U navedene faze i rokove nije uračunato vrijeme verifikacije pojedinih faza od nadležnih tijela Općine, vrijeme trajanja prethodne i javne rasprave, vrijeme potrebno za izradu pojedinih izviješća, te vrijeme potrebno za ishođenje potrebnih suglasnosti, mišljenja i očitovanja na koje će se odnositi zakonski rokovi.

 

XI  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 13.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rakovica financirat će se iz Proračuna Općine Rakovica i sredstvima Državnog zavoda za prostorno planiranje.

 

Članak 14.

Za vrijeme izrade izmjena i dopuna PPU nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

 

Članak 15.

 Sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ova Odluka dostavit će se:

- urbanističkoj inspekciji,

- tijelima i osobama iz članka 8. ove Odluke zajedno s pozivom za dostavu zahtjeva iz članka 79. Zakona.  

 

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Glasniku Karlovačke županije".

 

KLASA:350-02/09-01/04

URBROJ: 2133/16-09-1

Rakovica, 05.11.2009.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Zoran Luketic, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj