Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

PPO-ODLUKA O IZMJENI

 

 

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07), članka 30. stavka 2. i članka 63. stavka 2. Provedbenih odredbi prostornog plana uređenja općine Rakovica ( Glasnik karlovačke županije br. 15/06),dopisa Ministarstva zaštite okoliša ,prostornog uređenja i graditeljstva Klasa: 350-01/08-01/193 od 19. 12.2008 godine, a na osnovu članka 11. Statuta općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije 02/06) općinsko vijeće općine Rakovica donosi:

                           

ODLUKU

 

o izmjeni Prostornog plana uređenja općine Rakovica

 

Članak 1.

Ovom odlukom mijenjaju se tekstualne i grafičke odredbe Prostornog plana uređenja općine Rakovica (u daljnjem tekstu PPUO Rakovica) u pogledu definiranja potreba izrade Urbanističkih planova na području općine Rakovica. Isto se provodi radi neopravdanosti potrebe izrade Urbanističkih planova za manje površine, izgrađene dijelove građevinskih područja prevelikog financijskog opterećenja proračuna, te osiguranja uvjeta izgradnje i bržeg razvoja područja. 

 

Članak 2.

U tekstualnom dijelu provedbenih odredbi PPUO Rakovica mijenja se;

1.

- briše se u članku 30. stavak 2 koji glasi:“ Izgradnju u centralnoj zoni naselja Rakovica obavlja se temeljem urbanističkog plana uređenja“.

- briše se tekst u legendi kartografskog prikaza br 4/13 označen kao UPU Rakovica s oznakom građevinska područja centralne zone, te ostaje samo oznaka Centralna zona

2.

-briše se u članku 63 stavak 2. i sada glasi:

Izgradnja u tim zonama, ako su neizgrađene i površine veće od 5 ha obavlja se na temelju urbanističkog plana, a u postojećem izgrađenom turističkom naselju - autokamp Korana u naselju Čatrnja izgradnja se vrši na osnovu odredbi PPUO Rakovica bez obveze izrade urbanističkog plana.

3.

-briše se u članku 51 stavak 2. i sada glasi:

Izgradnja sportskih, rekreacijskih i zdravstvenih kompleksa površine do 5 ha moguća je temeljem odredbi PPUO Rakovica bez obveze izrade urbanističkog plana. Komplekse koji zauzimaju više od 5 ha potrebno je prostornim planom Općine predvidjeti kao izdvojene zone pretežite namjene, izuzev golf igrališta.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Glasniku karlovačke županije.

 

Klasa: 350-01/08-01/02

Urbroj: 2133/16-09-1                                        

Rakovica,17.03.2009.                                                   

 

                                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                               Nikola Magdić dipl.inž.šum.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj