Top Panel
Petak 10 Srp 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica (GKŽ 27 09)

 

                                 

Na temelju članka 35 i 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 48. Statuta Općine Rakovica (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na 3. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2009., donosi

 

 O D L U K A

o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela

Općine Rakovica

 

I.  TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica, njegov djelokrug, način upravljanja i druga pitanja od značaja za njegov rad.

 

Članak 2.

U Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine sukladno zakonu, Statutu Općine Rakovica, ovoj odluci i drugim propisima.

Jedinstveni upravni odjel iz stavka 1. ovog članka može obavljati poslove iz djelokruga državne uprave koji su mu preneseni pod uvjetima utvrđenim zakonom, te poslove iz djelokruga druge jedinice lokalne samouprave, pod uvjetima utvrđenim sporazumom ili drugim aktom o uređivanju međusobnih odnosa.

 

II. USTROJSTVO I DJELOKRUG JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

 

Članak 3.

U Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine određeni zakonom i drugim propisima i to posebice iz područja društvenih, komunalnih, gospodarskih i drugih djelatnosti od važnosti za razvitak Općine, poslovi iz područja financija, računovodstva, stručno administrativni, savjetodavni i tehnički poslovi bitni za rad općinskih tijela, te poslovi državne uprave koji su prenijeti na Općinu Rakovica.

 

Članak 4.

 Opis poslova i zadaća Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela, kojeg donosi Općinski načelnik.

 

 

III. UPRAVLJANJE JEDINSTVENIM UPRAVNIM ODJELOM

 

Članak 5.

 Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik.

 

Članak 6.

Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela imenuje, na temelju javnog natječaja, Općinski načelnik, na neodređeno vrijeme.

 

Članak 7.

 Za rad Jedinstvenog upravnog odjela pročelnik odgovara Općinskom načelniku.

 

Članak 8.

Radno vrijeme i uredovne radne dane upravnog odjela određuje Općinski načelnik posebnom odlukom.

 

IV. SREDSTVA ZA RAD JEDINSTVENOG UPRAVNG ODJELA

 

Članak 9.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Općinskom proračunu.

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela od 17. veljače 1994. godine, Klasa: 023-05/94-01/02, Urbroj: 2133/16-94-1, “Glasnik Karlovačke županije”.

 

Članak 11.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

 

KLASA:  023-05/09-01/01

URBROJ: 2133/16-09-1

Rakovica, 31.07.2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAKOVICA

PREDSJEDNIK

Zoran Luketić, bacc.oec

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj