Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Rakovica (GKŽ 33 09)

 

 

Na temelju članka 23. Statuta Općine Rakovica (Glasnik Karlovačke županije br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica  na 4. sjednici održanoj dana 28.09.2009. godine donijelo je

 

    O  D  L  U  K  U

o osnivanju Vijeća za prevenciju

na području Općine Rakovica

 

I.

Ovom Odlukom, u cilju provedbe projekta ‘’Organizacija prevencije u lokalnoj zajednici’’, osniva se Vijeće za prevenciju na području Općine Rakovica.

 

II.

Vijeće za prevenciju čine slijedeći članovi:

 1. općinski načelnik Općine Rakovica,
 2. načelnik policijske postaje Slunj,
 3. predstavnik VP ''Eugen Kvaternik'' Slunj,
 4. komunalni redar Općine Rakovica,
 5. kontakt policajac,
 6. predstavnik Cesta Karlovac, Ispostava Slunj,
 7. Predstavnik Centra za socijalnu skrb Slunj,
 8. ravnatelj Osnovne škole ''Eugena Kvaternika'', Rakovica,
 9. direktor HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Eletrolika Gospić,
 10. direktor Autokampa Korana,
 11. predsjednik DVD-a Rakovica,
 12. predsjednik DVD-a Drežnik Grad,
 13. predstavnik Hrvatskih šuma d.o.o.,  Šumarija Rakovica,
 14. predsjednik Savjeta mladih Općine Rakovica.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Glasniku Karlovačke županije”.

 

KLASA: 218-01/09-01/01

URBROJ: 2133/16-09-2

Rakovica, 28.09.2009.

                                                                                            Predsjednik općinskog vijeća
 

                                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj