Top Panel
Petak 10 Srp 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o naknadama za rad u vijeću i radnim tijelima (GKŽ 27 09)

 

 

Na temelju članka 31. st. 2. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članaka 23. i 33. st. 2. Statuta Općine Rakovica (“Glasnik Karlovačke županije” br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 3. sjednici održanoj 31. srpnja 2009. godine donijelo je slijedeću

 

 O D L U K U

o naknadama troškova za rad vijećnicima, članovima

radnih tijela, općinskom načelniku, zamjeniku/nicima

općinskog načelnika i djelatnicima jedinstvenog upravnog odjela

 

 Članak 1.

Ovom  Odlukom  o  naknadama  troškova  za  rad  vijećnicima,  članovima radnih tijela, općinskom načelniku, zamjeniku/nicima općinskog načelnika i djelatnicima jedinstvenog upravnog odjela (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se visina naknade troškova  za  rad  vijećnicima  Općinskog  vijeća, članovima radnih tijela, općinskom načelniku, zamjeniku/nicima općinskog načelnika i djelatnicima jedinstvenog upravnog odjela, uvjeti  pod  kojim  im  naknada pripada i način na koji se naknade isplaćuju kada sudjeluju u radu tih tijela.

Članak 2.

Članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik i zamjenik/nici općinskog načelnika imaju pravo na naknadu troškova u neto iznosu od 400,00 kn po prisustvovanju sjednici.

 

Članak 3.

Članovi radnih tijela imaju pravo na naknadu troškova u neto iznosu od 200,00 kn po prisustvovanju sjednici.

 

Članak 4.

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela koji sudjeluju u radu sjednice Općinskog vijeća ili radu njegovih radnih tijela, imaju pravo na naknadu u neto iznosu od 400,00 kuna po  sjednici, ukoliko se sjednica održava izvan radnog vremena.

 

Članak 5.

Članovi Općinskog vijeća, članovi radnih tijela, općinski načelnik, zamjenik/nici općinskog načelnika i djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela ostvaruju pravo na naknadu iz članka 2. i  3. ove Odluke dolaskom na sazvanu sjednicu.

 Članak 6.

Naknade utvrđene u članku 2. i 3. ove Odluke isplaćuju se u bruto iznosu, samo osobama nazočnim na sjednicama, do 10-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Članak 7.

U proračunu Općine Rakovica osiguravaju se sredstva za isplatu naknada utvrđenih ovom Odlukom, te pripadajućeg iznosa poreza na te naknade.

 

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi troškova vijećnicima, članovima poglavarstva i članovima radnih tijela Općine Rakovica od 11.09. 2001. godine (KLASA: 021-05/01-01/05), izmjene i dopune ove Odluke od 12.03.2003., 02.06.2004., te izmjene i dopune Odluke od dana 15.07.2005. (KLASA: 021-04/05-01/06).

 

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

 

KLASA: 400-01/09-01/01

URBROJ: 2133/16-09-1

Rakovica, 31.07.2009.

 

                                                                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                           Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj