Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora (GKŽ 42 09)

 

 

Na temelju članka 23. i 64. stavka 2. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije" br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na svojoj 5. sjednici održanoj dana 05.11.2009. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora

na području Općine Rakovica

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način financiranja aktivnosti mjesnih odbora na području Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: Općina) te utvrđivanje kriterija za određivanje sredstava u Proračunu Općine za mjesne odbore i kriterija za raspodjelu tih sredstava na mjesne odbore.

 

Članak 2.

 Financijska sredstva za obavljanje aktivnosti mjesnih odbora osiguravaju se iz:

- Proračuna Općine,

- Sredstava koja mjesni odbor ostvari svojom aktivnošću,

- pomoći, donacija i drugih izvora koje mjesni odbor ostvari u skladu sa pozitivnim propisima.

 

Članak 3.

Aktivnosti mjesnog odbora definirane su člankom 64. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' broj 21/09).

Za aktivnosti svakog mjesnog odbora u Proračunu Općine osiguravaju se financijska sredstva za:

1. nabavu materijala i alata za radove i to u iznosu do 10 % zaduženih sredstava komunalne naknade, uplaćenih za stambene objekte,  ostvarenih na području pojedinog mjesnog odbora Općine Rakovica u prethodnoj godini,

2. nabavu opreme za rad i to za nabavu jednog računala i pisača s potrošnim materijalom (pakovanje papira od 500 komada, tinta i dr.) i

3. naknadu troškova za rad u vijeću mjesnog odbora u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

Članak 4.

Osim aktivnosti iz članka 3. ove Odluke ostale aktivnosti mjesnih odbora financirat će se iz Proračuna direktno preko Općine Rakovica, a na osnovi prihvaćenih programa rada mjesnog odbora.

 

Članak 5.

Svaki mjesni odbor dužan je za kalendarsku godinu donijeti financijski plan mjesnog odbora i to na temelju Programa rada čiji prijedlog je dužan dostaviti do 15. listopada tekuće godine za proračunska sredstva slijedeće godine.

Financijskim planom se definiraju potrebna sredstva, izvori financiranja i vrijeme i način izvršenja aktivnosti u tekućoj godini.

 

Članak 6.

Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete i aktivnosti iz članka 3. ove Odluke na području mjesnog odbora za svaku kalendarsku godinu donosi Općinski načelnik.

Ako vijeće mjesnog odbora predloži radove čija je vrijednost manja od pripadajućeg iznosa raspoređenog za mjesni odbor, razlika sredstava usmjerava se za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine prema prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela.

                                                              

Članak 7.

Vijeće mjesnog odbora donosi financijski plan i godišnji obračun.

Vijeće mjesnog odbora dužno je uz godišnji obračun dostaviti Općinskom vijeću i izvješće o radu.

 

Članak 8.

Nadzor nad zakonitošću financijskog poslovanja i utroška novčanih sredstava mjesnih odbora obavlja Općinski načelnik.

 

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Glasniku Karlovačke županije", a primjenjuje se od 01. siječnja 2010. godine.

 

KLASA: 402-01/09-01/03

URBROJ: 2133/16-09-1

Rakovica, 05.11.2009.

 

                                                                                                     PREDSJEDNIK

                                                                                                     Zoran Luketić, bacc.oec.

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj