Top Panel
Ponedjeljak 13 Srp 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (GKŽ 11 09)

 

 

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04), sukladno članku 11. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' broj 02/06), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na sjednici održanoj dana 23.03.2009. godine, donosi

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu (''Glasnik Karlovačke županije'' broj 19/07 i 02/08).

 

Članak 2.

U Odluci iz članka 1. ove Odluke članak 59. mijenja se i glasi:

''Nadzor nad provedbom komunalnog reda propisanog ovom odlukom, obavlja komunalno redastvo Općine Rakovica.

Poslove komunalnog redarstva obavlja komunalni redar.

Komunalni redari u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti dužni su pridržavati se zakona, ove odluke i drugih propisa.

Komunalni redar obavlja poslove nadzora samostalno u ime Općine Rakovica, postupa i donosi akte u okviru dužnosti i ovlaštenja određenih ovom odlukom i drugim propisima.

Poduzimanje mjera za provođenje komunalnog reda smatra se hitnim i od javnog interesa.

Ako počinitelj ne postupi po rješenju komunalnog redara, istu činidbu (uklanjanje, čišćenje, popravljanje, zamjena i drugo), učinit će komunalno redarstvo putem treće osobe, a o trošku počinitelja.''

  

Članak 3.

Iza članka 59. dodaje se članak 59. a koji glasi:

 ''Protiv rješenja komunalnog redarstva može se uložiti žalba u roku od 8 dana od dana primitka rješenja.

Žalba na rješenje uložena nadležnom tijelu ne odgađa izvršenje rješenja.''

 

Članak 4.

Članak 60. mijenja se i glasi:

''U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je:

 1. Nadzirati primjenu ove Odluke,
 2. Narediti obavljanje radova ako pregledom utvrdi da se oni ne obavljaju sukladno odredbama ove Odluke, ili da se ne obavljaju potpuno ili pravilno,
 3. Zabraniti obavljanje radova koji se izvode bez odobrenja nadležnog tijela ili protivno odobrenju, odnosno suprotno odredbama ove Odluke,
 4. Zabraniti upotrebu neispravnoga komunalnog objekta, uređaja ili naprave dok se ne uklone nedostaci,
 5. Narediti uklanjanje predmeta, objekata i uređaja koji su postavljeni bez odobrenja, protivno odobrenju, odnosno suprotno odredbama komunalnog reda,
 6. Predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,
 7. Naplaćivati novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja,
 8. Naplaćivati paušalne naknade štete,
 9. Naplaćivati paušalne troškove premještanja i skladištenja (čuvanja) predmeta, objekata ili uređaja,
 10. Poduzimati druge radnje i mjere za koje je ovlašten.

 

Komunalni redari ovlašteni su donositi pismene i usmene naloge u vidu rješenja za provedbu gore navedenih radnji, sukladno Zakonu.''

 

Članak 5.

Iza članka 66. dodaje se novi članak 66.a koji glasi:

             ''Svu štetu učinjenu na javnoj površini, objektu i uređaju što su na njoj ili su njen sastavni dio počinitelj je dužan nadoknaditi.

Ukoliko počinitelj štete ne plati naknadu za učinjenu štetu, provest će se odgovarajući sudski postupak.''

 

Članak 6.

 Iza članka 66.a dodaje se novi članak 66.b koji glasi:

             " Naknada štete može biti stvarna i paušalna.''

           

Članak 7.

 Iza članka 66.b dodaje se novi članak 66.c koji glasi:

 "Paušalna naknada štete naplaćuje se u slučaju neznatne ili manje štete ili ako se šteta ne bi mogla sa sigurnošću utvrditi ili ako postupak utvrđenja štete vremenski duže traje, a vrijednost štete ne premašuje 1.000,00 kuna, a prema posebnom cjeniku ovlaštene fizičke ili pravne osobe kojoj Općina Rakovica povjeri obavljanje odgovarajuće komunalne djelatnost.''
 

Članak 8.

Iza članka 66.c dodaje se novi članak 66.d koji glasi:

"Stvarna šteta naplaćuje se uvijek ako nastala šteta premašuje iznos od 1.000,00 kuna i ako je za uklanjanje nastale štete bilo potrebno angažirati treću osobu.''
 

Članak 9.

Iza članka 66.d dodaje se novi članak 66.e koji glasi:

 ''U postupku uklanjanja bespravno postavljenih predmeta na javnoj površini pored stvarnih troškova premještanja i čuvanja te sanacije javne površine može se naplatiti i paušalni iznos troškova i to:

-     200 kuna za premještanje,

-     100 kuna po m2 zauzete površine,

-     100 kuna za uskladištenje po predmetu dnevno.''

 

Članak 10.

Članak 69. se briše.

 

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

 

KLASA: 363-01/09-01/03

URBROJ:  2133/16-09-1

Rakovica, 23.03.2009.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća

 _________________________

Nikola Magdić, dipl.ing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj