Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Plan nabave za 2012.

od 03 Veljača 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 406-01/11-01/04
URBROJ: 2133/16-11-1
Rakovica, 28.12.2011.

 


       Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11),  
       i članka 23. Statuta  Općine  Rakovica  (''Glasnik  Karlovačke županije''  br. 21/09)
       Općinsko vijeće Općine Rakovica na 30. sjednici održanoj 28.12.2011.g. donijelo je

 

                                           PLAN NABAVE

      Općine Rakovica u 2012. godini

 

I

      U skladu s Proračunom Općine Rakovica za 2012.g. utvrđuje se Plan nabave u 2012.g.
Planirana sredstva za nabavu roba, radova i usluga u 2012.g. iskazuju se s porezom na 
  dodanu vrijednost.
Procijenjena vrijednost nabave roba, radova i usluga u 2012.g. iskazuje se bez poreza na
       dodanu vrijednost.

II


  Plan  nabave  za  2012.g.  temelji  se  na potrebama  Općine  Rakovica,  a sukladno          
    slijedećim aktima:

  -  Proračunu Općine Rakovica za 2012.g.,
  -  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.g.,
  -  Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2012.g.

                                                                                III

            Tijekom 2012.g. provesti će se nabava slijedećih roba, radova i usluga:

Evidencijski broj nabave

Predmet nabave

Procjenjena vrijednost nabave (kn)

Vrsta postupka javne nabave

Ugovor o javnoj nabavi/ okvirni sporazum

Planirani početak postupka

Planirano trajanje

Pozicija u proračunu

1

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO

43.089,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,1

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO Selište Drežničko

8.130,10

 

 

 

 

14

1,2

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO Rakovica

16.260,20

 

 

 

 

17

1,3

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO Čatrnja

5.691,07

 

 

 

 

20

1,4

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO Drežnik Grad

5.691,07

 

 

 

 

23

1,5

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO Nova Kršlja

1.626,02

 

 

 

 

26

1,6

Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje objekta općine

1.626,02

 

 

 

 

68

1,7

Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje održavanje postrojenja

1.626,02

 

 

 

 

69

1,8

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje

813,01

 

 

 

 

110

1,9

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje

813,01

 

 

 

 

115

1.10

Materijal i dijelovi za tek. održavanje prijevoznih sredstava

813,01

 

 

 

 

36

2.

Službeni automobil za načelnika i zamjenika

97.561,20

 

 

 

 

47

3.

Rad JUO-a

16.666,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Uredski materijal

16.260,20

 

 

 

 

62

3.2

Sitni inventar

406,51

 

 

 

 

98

4.

Ostale usluge za promidžbu i informiranje - web stranica, oglašavanje

40.650,50

 

 

 

 

76

5.

Ostale računalne usluge - održavanje i razvoj programa

19.512,24

 

 

 

 

84

6.

Tek. i inv. održavanje poslovne i stambene zgrade

24.390,30

 

 

 

 

100

7.

Ostali materijal za proizv. Energije - lož ulje

24.390,30

 

 

 

 

67

5.

Usluge DGU-a

214.634,64

Otvoreni postupak javne nabave

Okvirni sporazum

Svibanj

3 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Usluge DGU-a - katastarska izmjera i izvodi iz katastra

95.122,17

 

 

 

 

78

5.2

Usluge DGU-a - katastarska izmjera

12.195,15

 

 

 

 

103

5.3

Katastarska izmjera - DGU

107.317,32

 

 

 

 

104

6.

Ulaganje u prometnice unutar PZ Grabovac

277.236,41

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor o javnim radovima

Rujan

90 dana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Ulaganje u prometnice unutar PZ Grabovac

8.048,80

 

 

 

 

149

6.2

Ulaganje u prometnice unutar PZ Grabovac

69.105,85

 

 

 

 

149-a

6.3

Ulaganje u prometnice unutar PZ Grabovac

52.845,65

 

 

 

 

156

6.4

Ulaganje u prometnice unutar PZ Grabovac

143.089,76

 

 

 

 

158

6.5

Ulaganje u prometnice unutar PZ Grabovac

4.146,35

 

 

 

 

149-A

7.

Projektna dokumentacija za PZ Grabovac

24.390,30

 

 

 

 

151

8.

Ulaz u poduzetničku zonu

668.294,22

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor o javnim radovima

Rujan

90 dana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Ulaz u poduzetničku zonu

203.252,50

 

 

 

 

153

8.2

Ulaz u poduzetničku zonu

58.536,72

 

 

 

 

159-a

8.3

Ulaz u poduzetničku zonu

406.505,00

 

 

 

 

157

9.

Izgradnja vodovodne mreže

227.642.80

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor o javnim radovima

Travanj

3 mjeseca

154

10.

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije i j. rasvjete PZ Grabovac

333.334,10

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor o javnim radovima

Lipanj

60 dana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije

178.862,20

 

 

 

 

155

10.2

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije i j. rasvjete PZ Grabovac

154.471,90

 

 

 

 

159

11.

Projektna dokumentacija za športsku zonu

16.260,20

 

 

 

 

177-a

12.

Veterinarske usluge i usluge uklanjanja i zbrinjavanja životinja

18.699,23

 

 

 

 

182

13.

Uređenje deponije Ćuić Brdo

2.184.151,37

Otvoreni postupak javne nabave

Okvirni sporazum

Ožujak

3 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

10.162,63

 

 

 

 

197

13.2

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

30.894,38

 

 

 

 

199

13.3

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

29.268,36

 

 

 

 

197-a

13.4

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

93.496,15

 

 

 

 

200

13.5

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

325.204,00

 

 

 

 

201

13.6

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

28.455,35

 

 

 

 

202

13.7

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

1.626.020,00

 

 

 

 

203

13.8

Izmjene i dopune projektne dok. Deponije Ćuić Brdo

40.650,50

 

 

 

 

198

14.

Prostorni plan općine - izmjene i dopune

42.276,52

 

 

 

 

207

15.

Izgradnja ceste u Grabovcu

44.715,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1

Projektna dokumentacija za cestu u Grabovcu

20.325,25

 

 

 

 

212

15.2

Izgradnja ceste u Grabovcu

24.390,30

 

 

 

 

213

16.

Projektna dokumentacija za nogostupe

81.301,00

 

 

 

 

214

17.

Električna energija

276.423,40

Otvoreni postupak javne nabave

Okvirni sporazum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1

Električna energija za javnu rasvjetu

268.293,30

 

 

 

 

193

17.2

Električna energija za općinsku i stambenu zgradu općine

8.130,10

 

 

 

 

65

18.

Usluge telefona

29.268,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1

Usluge telefona - ured načelnika i zamjenika

3.252,04

 

 

 

 

38

18.2

Usluge mobitela - ured načelnika i zamjenika

6.504,08

 

 

 

 

39

18.3

Usluge telefona i telefaxa - JUO

9.349,62

 

 

 

 

71

18.4

Usluge telefona i telefaxa - JUO

8.536,61

 

 

 

 

99

18.5

Usluge interneta

1.626,02

 

 

 

 

72

                                                                             IV

           Utvrđeni  plan  nabave  uskladiti  će  se  tijekom  godine  u  skladu  s  mogućnostima  i
potrebama Općine Rakovica i osiguranim sredstvima u Proračunu Općine.

                                                                              V

         Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11) ostali postupci nabave roba, radova i usluga za procijenjenu vrijednost nabave do 70.000,00 kuna vršit će se na druge propisane načine.

                                                                            VI

         Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

                                                                                                              
Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Luketić, bacc.oec.

 

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj