Top Panel
Utorak 20 Ožu 2018
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjenama Plana nabave

od 13 Rujan 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 406-01/11-01/04

URBROJ: 2133/16-12-3

Rakovica, 13.09.2012.

 

 

 

            Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'', br. 90/11), i članka 23. Statuta Općine Rakovica („Glasnik Karlovačke županije“ br. 21/09 i 12/12) Općinsko vijeće Općine Rakovica na 37. sjednici održanoj 13. rujna 2012. godine donijelo je

 

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama

plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu

 

 

Članak 1.

 

 

            U planu nabave Općine Rakovica za 2012. godinu (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 20/12) mijenjaju se planirane vrijednosti nabava, a izmjene se odnose na:

 

 

 

Eviden-cijski broj nabave

Predmet nabave

Procjenjena vrijednost

- izmjena

Procjenjena vrijednost

- stara

Vrsta postupka javne nabave

Ugovor o javnoj nabavi/ okvirni sporazum

Planirani početak postupka

Planirano trajanje

Pozicija u proračunu

Promjena

1.

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO

45.600,00

44.800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO Nova Kršlja

0,00

1.600,00

 

 

 

 

26

-1.600,00 

1.8

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje

4.800,00

2.400,00

 

 

 

 

110

2.400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Rad JUO-a

17.600,00

16.400,00

 

 

 

 

 

 

3.2

Sitni inventar

1.600,00

400,00

 

 

 

 

98

1.200,00 

6.

 

6.1

 

6.2

Tek. i inv. održavanje poslovne i stambene zgrade

 

 

Tek. i inv. održavanje poslovne i stambene zgrade

Tek. i inv. održavanje poslovne i stambene zgrade

16.400,00

 

 

 

 

0,00

14.400,00

 

16.400,00

 

 

 

 

100

100-a

-14.400,00

14.400,00

 

 

 

 

14.400,00

0,00

 

8.

Usluge DGU-a

122.800,00

228.800,00

 

Otvoreni postupak javne nabave

Okvirni sporazum

Svibanj

3 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Usluge DGU-a - katastarska izmjera i izvodi iz katastra

0,00

53.200,00

 

 

78

-53.200,00

8.4

Katastarska izmjera - DGU

0,00

52.800,00

 

 

78 - b

-52.800,00

9.

Ulaganje u prometnice unutar PZ Grabovac

273.120,00

272.800,00

 

Otvoreni postupak javne nabave

 

Ugovor o javnim radovima

Rujan

90 dana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5

Ulaganje u prometnice unutar PZ Grabovac

4.400,00

4.080,00

 

 

149-A

320,00 

17.

 

 

17.2

 

Prostorni plan općine – izmjene i dopune

 

Prostorni plan općine – izmjene i dopune

 

 

47.200,00

 

 

5.600,00

41.600,00

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

207-a

 

18.

 

18.3

Izgradnja ceste u Grabovcu

 

Izgradnja ceste u selu Grabovac

343.600,00

 

313.600,00

30.000,00

 

0,00

 

 

 

 

213-1

313.600,00

21.

Usluge telefona

28.800,00

28.800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.3

Usluge telefona i telefaxa - JUO

0,00

9.200,00

 

 

 

 

71

-9.200,00 

21.4

Usluge telefona i telefaxa - JUO

17.600,00 

8.400,00

 

 

 

 

99

9.200,00 

25.

 

25.3

25.4

25.5

Izgradnja nogostupa u Rakovici

 

Izgradnja nogostupa u Rakovici

Izgradnja nogostupa u Rakovici

Izgradnja nogostupa u Rakovici

338.400,00

 

10.400,00

16.000,00

213.600,00

328.000,00

 

0,00

0,00

0,00

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor o javnim radovima

Ožujak

45 dana

214-f

214-d

214-e

10.400,00

16.000,00

213.600,00

26.

Geodetske usluge

186.000,00

193.200,00

Otvoreni postupak javne nabave

Okvirni sporazum

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.2

Geodetsko katastarske usluge

8.400,00

15.600,00

 

144

-7.200,00

27.

Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika

34.400,00

32.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.2

Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika

10.400,00

8.000,00

 

 

 

 

103

2.400,00 

28.

Uređenje starog grada Drežnika

160.786,57

260.786,57

 

Otvoreni postupak javne nabave

 

Okvirni sporazum

Lipanj

60 dana

 

 

 

 

 

 

 

 

28.4

Uređenje starog grada Drežnika

140.000,00

240.000,00

170

-100.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

           

.

                                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                 Zoran Luketić, bacc.oec.

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj