Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o odabiru - Geodetske usluge u 2014. godini

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 930-01/14-01/02

URBROJ: 2133/16-14-05

Rakovica, 02. 06. 2014.

 

Na temelju članka 15. stavka 4. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne nabave robe, radova i usluga („Službeni glasnik Općine Rakovica“ broj  01/14) i članka 39. Statuta Općine Rakovica („Glasnik Karlovačke županije“ broj 21/09, 12/12, 07/13,17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst) Općinski načelnik Općine Rakovica donosi:

 

O D L U K U

o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu bagatelne nabave : Geodetske usluge za potrebe Općine Rakovica u 2014. godini

I.

          U provedenom postupku bagatelne nabave za geodetske usluge za potrebe Općine Rakovica u 2014. godini odabire se ponuda ponuditelja GEOM d.o.o., Ulica braće Radić 1, 47240 Slunj, OIB: 09241925730 sa ponuđenom cijenom od 41.950,00 kn bez PDV-a, odnosno 52.437,50 kn sa PDV-om.

 

II.

                         Naručitelj će sa odabranim Ponuditeljem sklopiti Ugovor o nabavi.

 

III.

Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude bez odgode Ponuditelju na dokaziv način -  preporučenom poštom s povratnicom.

 

IV.

                    Ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama Općine Rakovica.

 

O b r a z l o ž e n j e

 Naručitelj – Općina Rakovica, Rakovica 6, OIB: 32809923710  je na temelju članka 10. točke 3. Pravilnika o provedbi postupka bagatelne nabave robe, radova i usluga („Službeni glasnik Općine Rakovica“ broj 01/14) proveo postupak nabave bagatelne vrijednosti slanjem Poziva na dostavu ponuda na najmanje tri adrese gospodarskih subjekata po vlastitom izboru s namjerom  sklapanja ugovora o nabavi, evidencijski broj nabave – BN 23/14.

 

Nakon otvaranja, pregleda i ocjene jedine dostavljene ponude, a sukladno kriteriju za odabir utvrđeno je da je  ponuda ponuditelja GEOM d.o.o.; Ulica braće Radić 1; 47240 Slunj; OIB: 09241925730 valjana i da u cijelosti ispunjava tražene uvjete stoga je odlučeno kao u točki I. ove Odluke.

                                                                                                                                                           

OPĆINSKI NAČELNIK:

                                                         Franjo Franjković   

 

Prilog:

1.Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude

 

Dostaviti:

1.Ponuditelju

2. U spis predmeta

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj