Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o poništenju - uklanjanje "Pansiona" u Rakovici

         

Na temelju članka 17. stavka 1. Pravilnika o provedbi postupka bagatelne nabave robe, radova i usluga („Službeni glasnik Općine Rakovica“ broj 01/14) i članka 39. Statuta Općine Rakovica („Glasnik Karlovačke županije“ broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Rakovica donosi

                                   

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

ZA RUŠENJE  POSLOVNOG OBJEKTA „PANSIONA“ U RAKOVICI

 

Članak 1.

 

Poništava se postupak nabave bagatelne vrijednosti naručitelja Općine Rakovica, Rakovica 6, OIB: 32809923710, evidencijski broj nabave – BN 30/14, za predmet nabave: izvođenje radova na rušenju poslovnog objekta „Pansiona“ u centru Rakovice, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 85.000,00 kn.

Članak 2.

        Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Internet stranici Općine Rakovica.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

            Naručitelj – Općina Rakovica, Rakovica 6, OIB: 32709923710 je na temelju članka 10. točke 2. stavka 2. Pravilnika o provedbi postupka bagatelne nabave robe, radova i usluga („Službeni glasnik Općine Rakovica“ broj 01/14) provela postupak nabave bagatelne vrijednosti u žurnom postupku s namjerom sklapanja ugovora  o izvođenju radova rušenja poslovnog objekta u Rakovici i ostatka dvorišnog objekta tzv. „Pansiona“ u centru naselja Rakovica.

            U međuvremenu su  postale poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja predmetnog postupka da su bile poznate prije,  a radi se o iskazivanju interesa gospodarskih subjekata sa područja Općine Rakovica za kupnjom objekta u postojećem stanju ,stoga je odlučeno kao u izreci ove Odluke.

 

 

KLASA:  361-08/14-01/02                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK:

URBROJ: 2133/16-14-07                                                                                           Franjo Franjković

Rakovica, 19.05.2014.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj