Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Financijska izvješća

Financijska izvješća

od Utorak, 14 Srpanj 2015 07:21.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE - PR-RAS od 01.siječnja do 30. rujna 2017.

Bilješke uz financijska izvješća od 01. siječnja do 30. rujna 2017.

__________________________________________________________________

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE - PR-RAS od 1.siječnja do 30. lipnja 2017.

Bilješke uz financijska izvješća od 1. siječnja do 30. lipnja 2017.

_______________________________________________________________

Financijsko izvješće - PR-RAS od 1. siječnja do 31. ožujka 2017.

Financijsko izvješće - OBVEZE od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. 

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017.

_______________________________________________________________________________________

Financijsko izvješće - PR-RAS od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.

Financijsko izvješće - BILANCA od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.

Financijsko izvješće - OBVEZE od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.

Financijsko izvješće - RAS funkcijski od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.

Konsolidirani financijski izvještaj - PR-RAS od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.

Konsolidirani financijski izvještaj - BILANCA od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.

Konsolidirani financijski izvještaj - OBVEZE od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.

Konsolidirani financijski izvještaj - RAS financijski od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.

Bilješke uz konsolidirane financijska izvješća za razdolje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.

________________________________________________________________________________________

1. Financijsko izvješće – PR-RAS od 01. siječnja do 30. rujna 2016. godine

2. Financijsko izvješće – OBVEZE od 01. siječnja do 30. rujna 2016. godine

3. Bilješke uz financijska izvješća od 01. siječnja do 30. rujna 2016.


 

Financijsko izvješće – PR-RAS od 01. siječnja  do 30. lipnja 2016.

Financijsko izvješće – OBVEZE  od 01. siječnja do 30. lipnja 2016.

Konsolidacija – PR –RAS od 01. siječnja do 30. lipnja 2016.

Konsolidacija – OBVEZE – od 01. siječnja do 30. lipnja 2016.

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine


 

Financijsko izvješće - RAS-funkcijski 1-12-2014 - od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.

Financijsko izvješće - Bilanca - od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.

Financijsko izvješće - Obveze - od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.

Financijsko izvješće - P-VRIO - od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.

Financijsko izvješće - NT - od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.

Financijsko izvješće - PR-RS - od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.


 

Financijsko izvješće -  PR-RAS - od 01. siječnja do 31.ožujka 2015. godine

Financijski izvješće - Obveze - od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 01.siječnja do 31. ožujka 2015. godine


 

Financijsko izvješće - PR-RAS - od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

Financijsko izvješće - Obveze - od 01.siječnja do 30. lipnja 2015. godine

Konsolidacija - PR - RAS - od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

Konsolidacija - Obveze - od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine


 

Financijsko izvješće - Obveze - od 01. siječnja do 30. rujna 2015. godine

Financijsko izvješće - PR-RAS- za razdoblje od 01.siječnja do 30. rujna 2015. godine

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2015. godine


 

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

BILANCA na dan 31. prosinca 2015. godine

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Referentna stranica- izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

 

KONSOLIDACIJSKI IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca

Konsolidacijska bilanca na dan 31.12.2015. godine

KONSOLIDACIJSKI IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

KONSOLIDACIJSKI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Bilješke uz konsolidacijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

KONSOLIDACIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2015. godine


 

Financijsko izvješće - PR-RAS - od 01. siječnja do 31. ožujka 2016. godine

Financijski izvješće - Obveze - od 01. siječnja do 31. ožujka 2016. godine

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 01.siječnja do 31. ožujka 2016. godine 

 

 

 

 

 

ŽUPNIK

GORAN ANTUNOVIĆ

099/591-9760

 

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj