Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone (GKŽ 37 11) 20 Prosinac 2011 3675
Odluka o visini zakupnine za štandove i zemljišta - javne površine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 4250
Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce (2011) 20 Prosinac 2011 3059
Odluka o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina za postavljanje kioska i pokretnih naprava (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 4346
Odluka o utvrđivanju cijene za korištenje drž. poljop. zemljišta 20 Prosinac 2011 4425
ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA 20 Prosinac 2011 2385
Odluka o pristupanju LAG-u 20 Prosinac 2011 2758
Odluka o prirezu porezu na dohodak (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 4132
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 3792
Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju JU KARLA 20 Prosinac 2011 4120
ODLUKA o preuzimanju poslovnog udjela u trg. društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. 20 Prosinac 2011 3422
Odluka o preoblikovanju KARLA 20 Prosinac 2011 2441
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 20 Prosinac 2011 4297
Odluka o povjeravanju poslova odlaganja komunalnog otpada na području Općine Rakovica (GKŽ 34 11) 20 Prosinac 2011 3529
Odluka o porezima Općine Rakovica (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 4678
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Rakovica 19 Prosinac 2011 4691
Odluka o osnivanju Povjerenstva za uvođenje u posjed kupaca i zakupnika drž. polj. zemljišta (2011) 19 Prosinac 2011 5361
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za prijevoz pokojnika (GKŽ 26 11) 19 Prosinac 2011 4723
Odluka o obavljanju poslova prijevoza pokojnika na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 19 Prosinac 2011 4027
Odluka o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 4841
Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upr. tijela i nadzornih odbora trg. društva 19 Prosinac 2011 4052
ODLUKA o izvršavanju proračuna za 2012. 19 Prosinac 2011 4224
Odluka o izmjeni PROGRAMA utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2011. godini 19 Prosinac 2011 3942
Odluka o izmjeni Programa utroska spomeničke rente za 2011. godinu 19 Prosinac 2011 3830
Odluka o izmjeni odluke priključenju na komunalne vodne građevine (GKŽ 55 11) 19 Prosinac 2011 4013
Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 37 11) 19 Prosinac 2011 3577
Odluka o izmjenama programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini 19 Prosinac 2011 3835
Odluka o izmjenama plana nabave za 2011. godinu (26) 19 Prosinac 2011 2179
Odluka o izmjenama odluke o pristupanju Općine Rakovica trg. dr. Centar za gospodarenje otpadom KŽ 19 Prosinac 2011 3848
Odluka o izmjenama odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja u 2011. godini 19 Prosinac 2011 3850
Odluka o izmjenama i dopunama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2011. godinu 19 Prosinac 2011 3814
Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina 19 Prosinac 2011 4295
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2011. godinu (30) 19 Prosinac 2011 2072
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2011. godinu (29) 19 Prosinac 2011 2055
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 4361
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica (GKŽ 55 11) 19 Prosinac 2011 4852
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (GKŽ 07 11) 19 Prosinac 2011 4924
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 55 11) 19 Prosinac 2011 5849
Odluka o izboru pravne osobe za obavljanje poslova pojačanog održavanja prometnica 19 Prosinac 2011 3496
Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica (GKŽ 16 11) 19 Prosinac 2011 3405
Odluka o građenju spomeničkih i sakralnih objekata (GKŽ 37 11) 19 Prosinac 2011 3353
Odluka o dopuni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 19 Prosinac 2011 2277
Odluka o dodjeli javnih priznanja 2011. 19 Prosinac 2011 2095
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora (GKŽ 55 11) 19 Prosinac 2011 5086
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora 19 Prosinac 2011 3221
Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi (GKŽ 45 11) 19 Prosinac 2011 4181
Odluka o autotaksi prijevozu (GKŽ 16 11) 19 Prosinac 2011 4920
Odluka o visini naknade za zakup javnih površina za proslave blagdana i sličnih manifestacija (GKŽ 26 11) 19 Prosinac 2011 2999
Izvješće o radu načelnika od 1.1. do 30.06. 2011. 19 Prosinac 2011 4299
Izvješće Načelnika za drugu polovicu 2010. 19 Prosinac 2011 4217

ŽUPNIK

GORAN ANTUNOVIĆ

099/591-9760

 

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj