Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na nerazvrstanim cestama 13 Prosinac 2013 4934
Odluka o visini nakande za korištenje vatrogasnog doma u Drežnik Gradu 13 Prosinac 2013 4346
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta 13 Prosinac 2013 4697
Odluka o izmjenama granice naselja 13 Prosinac 2013 2193
Odluka o imenovanju predstavnika Općine Rakovica u Povjerenstvu za dodjelu zakupa zemljišta RH 13 Prosinac 2013 4222
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 13 Prosinac 2013 3570
Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 13 Prosinac 2013 4221
Program subvencija- poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4496
Program rada Savjeta mladih Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3975
Plan nabave 2013. 06 Studeni 2013 2191
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 3818
Odluka o uređenju prometa na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4033
Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 5261
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3419
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 2085
Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3982
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 1966
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 3506
Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Rakovica 06 Studeni 2013 5060
Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti 06 Studeni 2013 3920
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3570
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 06 Studeni 2013 2097
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4536
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4069
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 06 Studeni 2013 4091
Odluka o izmjenema Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4595
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - Grabovac 05 Studeni 2013 2024
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - deponija 05 Studeni 2013 1917
Odluka o izmjeni Plana pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012. i 2013. godini 05 Studeni 2013 3557
Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica 05 Studeni 2013 4050
Odluka o dopunama plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 05 Studeni 2013 2016
ZAPISNIK 05. SJEDNICA 29 Listopad 2013 1807
05. sjednica-poziv 22 Listopad 2013 1724
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2013. godinu 10 Listopad 2013 1815
ZAPISNIK 04. SJEDNICA 30 Rujan 2013 1783
04. sjednica-poziv 24 Rujan 2013 1578
Odluka o privremenim mjerama za ograničenje korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Općine Rakovica (2013) 09 Srpanj 2013 3862
Sprječavanje sukoba interesa 08 Srpanj 2013 1175
43. sjednica-poziv 27 Ožujak 2013 2042
ODLUKA O IZMJENAMA POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013-1) 27 Ožujak 2013 4540
Odluka o sufinanciranju dječjeg vrtića 27 Ožujak 2013 5670
ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA 27 Ožujak 2013 2583
PLAN NABAVE 2013 27 Ožujak 2013 2162
Odluka o izmj. i dop. programa gradnje objekata...za period 2013. g. 27 Ožujak 2013 1991
Odluka o izmj. i dop. programa održavanja kom. inf. u 2013.g. 27 Ožujak 2013 5032
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 27 Ožujak 2013 4599
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 27 Ožujak 2013 4694
Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu 27 Ožujak 2013 4723
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini 27 Ožujak 2013 4708
Odluka o izmjeni programa financ. poboljšanja inf. nedovoljno...u 2013.g. 27 Ožujak 2013 4390

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj