Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na nerazvrstanim cestama 13 Prosinac 2013 5000
Odluka o visini nakande za korištenje vatrogasnog doma u Drežnik Gradu 13 Prosinac 2013 4416
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta 13 Prosinac 2013 4768
Odluka o izmjenama granice naselja 13 Prosinac 2013 2243
Odluka o imenovanju predstavnika Općine Rakovica u Povjerenstvu za dodjelu zakupa zemljišta RH 13 Prosinac 2013 4281
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 13 Prosinac 2013 3634
Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 13 Prosinac 2013 4288
Program subvencija- poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4582
Program rada Savjeta mladih Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4056
Plan nabave 2013. 06 Studeni 2013 2235
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 3883
Odluka o uređenju prometa na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4097
Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 5345
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3482
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 2141
Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4046
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 2014
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 3568
Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Rakovica 06 Studeni 2013 5129
Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti 06 Studeni 2013 3995
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3636
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 06 Studeni 2013 2150
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4610
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4150
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 06 Studeni 2013 4170
Odluka o izmjenema Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4659
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - Grabovac 05 Studeni 2013 2075
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - deponija 05 Studeni 2013 1969
Odluka o izmjeni Plana pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012. i 2013. godini 05 Studeni 2013 3626
Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica 05 Studeni 2013 4121
Odluka o dopunama plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 05 Studeni 2013 2059
ZAPISNIK 05. SJEDNICA 29 Listopad 2013 1849
05. sjednica-poziv 22 Listopad 2013 1770
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2013. godinu 10 Listopad 2013 1855
ZAPISNIK 04. SJEDNICA 30 Rujan 2013 1826
04. sjednica-poziv 24 Rujan 2013 1615
Odluka o privremenim mjerama za ograničenje korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Općine Rakovica (2013) 09 Srpanj 2013 3932
Sprječavanje sukoba interesa 08 Srpanj 2013 1212
43. sjednica-poziv 27 Ožujak 2013 2090
ODLUKA O IZMJENAMA POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013-1) 27 Ožujak 2013 4612
Odluka o sufinanciranju dječjeg vrtića 27 Ožujak 2013 5755
ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA 27 Ožujak 2013 2635
PLAN NABAVE 2013 27 Ožujak 2013 2211
Odluka o izmj. i dop. programa gradnje objekata...za period 2013. g. 27 Ožujak 2013 2045
Odluka o izmj. i dop. programa održavanja kom. inf. u 2013.g. 27 Ožujak 2013 5109
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 27 Ožujak 2013 4675
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 27 Ožujak 2013 4777
Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu 27 Ožujak 2013 4799
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini 27 Ožujak 2013 4790
Odluka o izmjeni programa financ. poboljšanja inf. nedovoljno...u 2013.g. 27 Ožujak 2013 4471

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj