Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

  • Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš i ocjene o prihvatljivosti za ekološku mrežu za izradu VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica Preuzmi