Prijedlog VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica- ponovna javna rasprava