Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš i ocjene o prihvatljivosti za ekološku mrežu za izradu VIII izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica