Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica