Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grabovac – cestovno selo

U postupku izrade II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grabovac – cestovno selo provedena je javna rasprava o prijedlogu Izmjena Plana od 14. lipnja 2021. do 21. lipnja 2021. godine, u trajanju od 8 dana.