Pristup informacijama – Opći podaci i Obrasci

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

 

Mihaela Stepić

Tel. 047 784 006

Fax 047 784 039

e mail –  mihaela.stepic@rakovica.hr

 

Kriteriji za određivanje visine naknade: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

  • ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA Preuzmi
  • ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE Preuzmi
  • ŽALBA PROTIV RJEŠENJA KOJIM JE ODBIJEN PRISTUP INFORMACIJI Preuzmi