Zakon o javnoj nabavi (Sprječavanje sukoba interesa)

od 8. svibnja 2012.

OPĆINA RAKOVICA – Sprječavanje sukoba interesa (Zakon o javnoj nabavi – „Narodne novine“ 90/11)

 

Sukladno odredbama članka 13. stavka 9. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11) objavljujemo da Općina Rakovica ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi na koje se primjenjuju odredbe navedenog Zakona sa sljedećim gospodarskim subjektima:

 

1. DRVO AMBIJENT, Obrt za izradu stolarije i drvene galanterije, Rakovica 25, 47245 Rakovica

2. IRIS CROATICA, Obrt za turizam i putnička agencija, Grabovac 173, 47245 Rakovica